ISO 9001:2015 toimintajärjestelmän rakentaminen

Jaa myös muille

Koulutus 17.1. Helsingissä

Koulutus: ISO 9001:2015 toimintajärjestelmän rakentaminen

Missä? Taitotalon kongressikeskus, Valimotie 8, 00380 Helsinki

Milloin? 17.1.2019 kello 8.30-16.00

Asiakkaiden ja sidosryhmien odotusten ja tarpeiden täyttäminen, jopa ylittä-minen on keskeinen osa organisaatioiden perustehtävää. Laadunhallinta on uuden standardin myötä konkretisoitunut ja muuttunut kohti ”normaalia” joh-tamista. Kilpailukyvyn jatkuva kehittäminen vaatii liiketoimintaympäristön muutosten analysointia, järjestelmällisyyttä, tavoitteellisuutta, resursseja kuormittavan hukan vähentämistä, oikeaa asennetta ja kehittämisen kulttuu-ria. ISO 9001:2015 standardissa on hienolla tavalla sisällytetty ylimmän joh-don laajentunut rooli, toimintaympäristön muutosten analysointi, riskien ja mahdollisuuksien hallinnan ja jatkuvan parantamisen periaate osaksi pro-sessien johtamista. Järjestelmälliset laadunhallintakäytännöt voidaan raken-taa tämän perustalta ja lopputulos voidaan myös ulkopuolisen toimesta to-dentaa.

Koulutuksen tavoitteet ja hyödyt

Koulutuksen tavoitteena on:

  • oivaltaa ISO 9001:2015 -kilpailuetuna,
  • antaa tietoa liiketoimintaympäristön analysoinnin kytkennästä laadunhallintaan,
  • oppia menettely strategiasta tavoitteiden asettamiseen ja toimintasuunni-telmiin,
  • oppia hyödyntämään opastavaa ISO 9004:2018 standardia,
  • antaa tietoa jatkuvan parantamisen kulttuurin merkityksestä,
  • hankkia tietoa laatutyökaluista ja jatkuvan parantamisen periaatteesta se-kä
  • osata järjestelmien yhdistäminen johtamisjärjestelmästandardien harmo-nisointia hyödyntäen.

Koulutuksessa opitaan kehittämään ISO 9001:2015 -standardin mukainen toimintajärjestelmä sekä sen liittäminen luontevalla tavalla muihin järjestel-miin. Koulutuksessa käydään läpi järjestelmän rakentamisen ja yhdistämisen tärkeimmät vaiheet esimerkkien ja soveltavien ryhmäpohdintojen avulla. Sa-malla esitellään keskeiset laatutyökalut. Osallistujat saavat sähköisessä muodossa tuhdin paketin erilaisia malleja ja työpohjia oman ympäristöjärjes-telmänsä rakentamisen ja kehittämisen tueksi.

Kenelle?

Koulutus on kohdistettu toimintajärjestelmän rakentamisesta vastaaville, laa-tupäälliköille / laatuvastaaville, sisäisille auditoijille sekä muuten laadunhal-linnasta kiinnostuneille.

Oppimismenetelmät

Koulutus koostuu alustavista luennoista ja vuorovaikutteisesta keskusteluis-ta. Lisäksi päivän aikana tehdään useita harjoitteita.

Kouluttaja

Kouluttajana on DI Jussi Moisio, Qualitas Fennica. Jussi on toiminut laadunvalvontatulosten analysoinnissa yli 12 vuotta, johtamisjärjestelmien sopimuspääarvioijana yli 25 vuotta ja 20 vuotta laatu-, ympäristö-, turvallisuusjärjestelmien kouluttajana ja konsulttina, prosessien mallintamisessa, lean menetelmien kouluttajana ja ongelmanratkaisukouluttajana. Johtamisjärjestelmien ongelmat ovat tulleet tutuiksi yli 1500 sertifiointiauditointipäivien aikana ja satojen koulutusten ja organisaatiokohtaisten toimeksiantojen kuluessa.

Hinta

Koulutuksen hinta on 650 € + alv. Hinta sisältää koulutuspäivän, materiaalit ja ohjelman mukaiset tarjoilut.

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksista tulee ilmoittaa 8 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko hinnan.

Kysy lisää

Lisätietoja koulutuksesta antaa QF koulutuspäällikkö  Tiina Riutta puh. 045 173 8212.

Jos koulutukseen ei tule riittävästi osallistujia, pidätämme oikeuden koulutuksen peruuttamiseen.

Tietoa kouluttajasta: Jussi Moisio

        Jussi Moisio 1 Jussi Moisio on toinen Arterin perustajajäsenistä ja hänellä on vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, ympäristö- ja turvallisuusasioiden, riskien hallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen kuin myös erilaisten arviointien ja auditointien parista. Jussi on menestyksellisesti […] Lue koko teksti

Arter Oy - muutosta laadun ehdoilla!