Sisäisen auditoinnin merkitys kehittämis- ja laatutyössä

Sisäinen auditointi on järjestelmällinen, riippumaton ja dokumentoitu prosessi, jossa hankitaan objektiivisesti arvioitavaa todistusaineistoa sen määrittämiseksi, missä määrin auditointikriteerit on täytetty. Organisaation tulee tehdä auditointeja suunnittelluin aikavälein määrittääkseen, onko laadunhallintajärjestelmä sekä ennalta tehtyjen suunnitelmien, tietyn kansainvälisen standardin ja organisaation itsensä laadunhallintajärjestelmälle asettamien vaatimusten mukainen, että vaikuttavasti toteutettu ja ylläpidetty. Auditoinnin tuloksia kannattaa hyödyntää yrityksen toiminnan kehittämisessä, ei ainoastaan vertaamalla tuloksia laatustandardien vaatimuksiin.

Organisaatioiden tulee määritellä auditointien kriteerit, laajuus, ja menettelyt, sekä suunnitella auditointiohjelma niin, että se ottaa huomioon prosessien tilan, tärkeyden ja aikaisempien auditointien tulokset. Tehtävään valitut henkilöt eivät saa auditoida omaa työtään, vaan auditointi suoritetaan niin, että prosessin objektiivisuus ja tasapuolisuus voidaan varmistaa. 

Lue lisää sisäisestä auditoinnista ja sen menetelmistä tästä Arter Akatemian osiosta!

Webinaarit

HSEQ STANDARDIEN MUUTOKSET JA NIIDEN AUDITOINTI | Arter Oy webinaari

HSEQ-Standardien muutokset ja niiden auditointi

HSEQ-standardit asettavat vaatimuksia organisaatioiden laadun-, ympäristön- ja turvallisuuden hallinnalle. Tämä webinaarin tarkoituksena on auttaa HSEQ standardien tulkinnassa ja antaa vinkkejä auditoinnin hyviksi käytännöiksi.

Podcastit

Onko auditointi kamalaa?

Artikkelit

JÄRJESTELMÄAUDITOINNIN KYSYMYSTEN SUUNNITTELUA

Opi kuinka suunnitellaan järjestelmäauditoinnin kysymykset niin, että ne palvelevat liiketoimintaa. 

LEANISTA VOIMAA PROSESSIEN AUDITOINTEIHIN

Mitä prosessien kehittämiskohteita on? Miten Leania voidaan hyödyntää prosessien kehittämisessä? Miten välttää hukka?

PROJEKTITOIMINNAN AUDITOINTIKOHTEITA

Mitkä ovat projektitoiminnan auditointikohteita? Mitä vaaditaan laaduntarkastukseen?

AUDITOINTIEN PAINOPISTEITÄ

Selkeytä auditoinnin missiot. Miten tehostaa sisäisiä auditointeja?