Kaipaatteko selkeyttä tietoturvan johtamiseen?

Oletteko varautuneet kyberuhkiin? 
Toivotteko visuaalista työkalua tietoturvan hallintaan?
Haluatteko saavuttaa tietyn tietoturvatason ja selkeästi todistaa sen? 
Arterin kyberturvallisuus -palvelu tarjoaa ratkaisun. 

 

Kyberturvallisuuden hallintamalli teidän tarpeisiinne

Tarjoamme teille valmiiksi suunnitellun ja kokonaisvaltaisen kyberturvallisuuden hallintapalvelun, joka räätälöidään tarpeidenne mukaan vastaamaan ajankohtaisimpia standardeja. Onko tavoitteenanne kenties KATAKRI 3 tai ISO 27001? Vai haluatteko osoittaa sidosryhmillesi, että teillä todella vastataan tämänpäivän kyberturvallisuustasovaatimuksiin? ARC:in kyberturvallisuusmalli ja -palvelu toimivat organisaation tietoturvavastaavan ohjenuorana halutun kyberturvallisuustason tavoittelussa. Toteutamme yhteistyössä asetettujen tavoitteiden mukaisen hallintamallin, joka sisältää sekä koulutuksen että ohjelmiston ja templaten. Valmis kyberturvallisuus -metamalli ARC-ohjelmistossa ohjaa kuvausten tekemistä ja luotavien elementtien linkittämistä toisiinsa.

 

Kyberturvallisuuden pikaopas

Asiakastarina: Fira toimi yhteistyössä Arterin kanssa osana kyberturvallisuuden palvelukehitysprosessia

"Pilotissa etenimme esimerkinomaisesti, ja hallintamalli ohjasikin erinomaisesti oman ajattelun siihen, mitä ja miten asioita tulee kyberturvan hallinnassa tehdä, ja miten nämä asiat liittyvät toisiinsa."

Projekti toteutetaan työpajojen mukaisesti Arterin asiantuntijan ohjaamana

Kyberturvallisuus on kaikkien prioriteetti

Tämän päivän organisaatioille kybertoimintaympäristön luotettavuus on keskeinen menestymisen mahdollistava tekijä. Kyberturvallisuutta rakennetaan sillä, että jokainen toimija huolehtii siitä osaltaan. Asia koskettaa niin yrityksiä kuin julkista hallintoa, ja jokaista yksilötasolla työssä ja kotona. Kyberturvallisuus on uhkien ja riskien tiedostamista sekä riittävää varautumista niihin. Täydellistä turvallisuutta ei ole, joten keskeistä on omaan toimintaan nähden riittävän varautumisen tason määrittäminen.

 

Organisaation riittävän kyberturvallisuuden tason rakentaminen lähtee liikkeelle siitä, että asia päätetään laittaa kuntoon. Tämä tarkoittaa kehittämistyötä, jolle on varattava riittävä resursointi. Mahdottomia ei vaadita: tärkeintä on laittaa perusasiat kuntoon ja edetä johdetusti. Organisaation kyberturvallisuus muodostuu enimmäkseen yksinkertaisista asioista kuntoon laitettuna. Teknologian ohella keskeisessä roolissa ovat ihmisten toiminta ja tietoisuus, kyberturvallisuudesta huolehtimisen tuominen osaksi toimintakulttuuria.

Konkreettinen osoitus kyberturvallisuuden tasosta

Työpajojen aikana kuvataan seuraavat asiat ARC-ohjelmistoon:

  • Järjestelmäsalkku ja tietovarannot
  • Tietoturvan toteutussuunnitelma ja –vuosikello
  • Tietoturvan hallinnan prosessikartta
  • Riskiluokat, tunnistetut riskit ja tietoturvapoikkeamat
  • Toimenpiteet mahdollista auditointia varten

Ohjeistamme ja autamme myös seuraavien dokumenttien laatimisessa:

  • Tietoturva-, tietosuoja- ja riskienhallintapolitiikka
  • Henkilöstölle suunnatut tietoturvaohjeet
  • Ohjeistus tietoturvan sisäiseen hallintaan
  • Jatkuvuussuunnitelma

Hallitse organisaationne kyberturvallisuutta ARC-ohjelmiston avulla!

Toni Vehmaanperä kertoo mielellään lisää puhelimitse +358 50 359 0701 ja sähköpostilla toni.vehmaanpera@arter.fi.

Voit myös jättää viestin alla olevalla lomakkeella!