Blogi

Lean-hukkatekijät haltuun – asiantuntijapalvelun tuotteistaminen

Arter on kokenut viime aikoina paljon uudistuksia, joista tärkeässä roolissa on ollut palvelukonseptien luominen. Lähtökohtana palvelukonsepteille oli Arterin tarjoamien palvelujen rakenteen yhtenäistäminen, joiden toteuttamisesta oli aikaisemmin jokainen konsultti vastannut omalla tyylillään. Palvelujen laatu ei ollut huono, kukaan ei vaan oikeasti tiennyt mitä ne sisältävät ennen kuin projekti asiakkaan kanssa oli aloitettu.

Keskeinen tavoite oli yksinkertainen –  luoda tarkempi kuvaus mistä palvelussa on kyse ja mitä asiakkaat palvelun tilattuaan saavat.

Luonnollisesti, valmis palvelukonsepti kaipasi ympärilleen palveluja. Ensimmäiseksi valmistuivat palvelupaketit tietosuojanhallintaan, mutta samanaikaisesti pohdittiin ”mitä osaamista meidän talossa on, jota emme ole vielä hyödyntäneet”. Tässä vaiheessa minulle tarjoutui mahdollisuus. Olin alusta alkaen ilmaissut kiinnostukseni Lean-konsultointia kohtaan, joten pääsin kehittämään omaa palveluani Lean-hukkatekijät hallintaan.

Tuotantotalouden insinööriopintoni olivat siinä vaiheessa, että etsin opinnäytetyölle aihetta. Ehdotin kyseisen palvelun tuotteistamista opparin aiheeksi ja ehdotus meni niin koulun, kuin yrityksen puolesta läpi.

Mistä palvelussa on kyse?

Palvelun tavoitteena on paneutua syvällisesti asiakkaan prosesseihin, tunnistaa juurisyyt liiketoiminnan haasteiden takana ja luoda yhdessä suunnitelma tavoitetilaan pääsemiseksi.

Lean näkökulmasta tarkastellaan prosesseissa esiintyviä ei-arvoa-tuottavia toimintoja, joita poistamalla tähdätään tuottavuuden kasvuun ja työskentelyn tehostamiseen. Arvon määrittää sisäinen tai ulkoinen asiakas.

Matka palvelun aikana kuljetaan asiakkaan kanssa yhdessä, aina lähtöpisteestä eli liiketoimintahaasteen ymmärtämisestä asti. Asiakas oppii palvelun ohessa tapahtuvan koulutuksen, sekä käytännön toteutuksen yhteydessä soveltamaan Leania myös jatkossa. Konsultti pystyy hyödyntämään omaa ammattitaitoaan sekä tarjoamaan ulkopuolista näkemystä ongelman ratkaisemiseksi – omalle ympäristölleen, kun tulee herkästi ajansaatossa sokeaksi.

Palvelun tavoitteiden muotoutuminen

Pyrin huomioimaan palvelun kehityksessä asiakkaiden tarpeita haastattelemalla aiemmin Lean-työtä toteuttaneita asiakkaitamme. Selvisi, että hankkiakseen Lean-kehitysprojektin asiakkaan on saatava siitä jokin rahallinen arvo. Haastavaa palveluntarjoajan kannalta, sillä emme haluaisi palvelun onnistumisen olevan kiinni sillä saavutettavista vuosittaisista säästöistä.

Tarkoituksena oli muutenkin tarjota jotain erillaista, kuin kuukausia kestävää, kallista kehitysprojektia, joka sitoo paitsi konsulttimme myös asiakkaan projektiin.

Raha ei onneksi ollut ainoa asiakkaalle arvoa tuottava tekijä, vaan myös oppimista ja kehittymistä arvostettaisiin. Palvelun tulisi tuottaa kuitenkin jonkinlaista kasvua organisaatiossa. Mielestäni leanissa ei ole kyse kertaluontoisen parannuksen saavuttamisesta. Tavoitteena on oppia ja kehittyä organisaationa, rakentaa lean kulttuuria ja kehittää toimintaa jatkuvasti. Tulee varmistaa, että muutokset säilyvät myös kehitysprojektin jälkeen.

Työn eteneminen

Haastattelujen tuloksena olen saanut ideoita palvelun sisällöstä ja käsityksen työn kulusta. Vahvistaakseni visioni toimivuuden paneudun parhaillaan alan kirjallisuuteen leanista ja palvelumuotoilusta. Palvelukonsepti luo omat rajauksensa, sillä työpajakohtaisten sisältöjen tulee olla tarkkaan määritelty ja niiden järjestyksen looginen.

Palvelun prototyypin on tarkoitus valmistua tammikuuhun mennessä, jolloin sitä testataan pilottiasiakkaan kanssa.  Toimivuus arvioidaan pilotoinnin jälkeen, jolloin on vielä mahdollisuus tehdä viimeisimmät parannukset ennen sen saattamista markkinoille.

Katso aiheen webinaaritallenne:

Liittyvät materiaalit