Miten strategia jalkautetaan?

Jaa myös muille

Liian usein strategia epäonnistuu. Miten strategia jalkautetaan onnistuneesti?

Neljä viidestä johtajasta kertoo strategian jalkauttamisen olevan työnsä suurin haaste. Haasteena onkin se, ettei strategiasta ole hyötyä, ellei sitä ole ymmärretty tai siihen ole sitouduttu koko organisaatiossa. Johtuuko strategian epäonnistuminen siis itse strategiasta – vai sittenkin heikosta johtamisesta?

Olen aikaisemmin kirjoittanut, miksi strategia epäonnistuu. Nyt kerron, miten strategiatyö viedään menestyksellä maaliin.

Miksi strategia kannattaa?

Toimivalla liiketoimintastrategialla voidaan saada aikaan kilpailuetua. Strategia mahdollistaa organisaation tehokkaan työskentelyn ja resurssien optimaalisen hyödyntämisen. Hyvä strategia myös edesauttaa liiketoimintaympäristön innovatiivista hyödyntämistä ja tukee vision mukaista kasvua.

Mitkä ovat strategian puuttumisen vaarat?

Ilman strategiaa organisaatio ajelehtii lyhyen tähtäimen voittojen perässä – ja mahdollisesti kohti perustavanlaatuisia liiketaloudellisia vaaroja. Suunnan puuttuminen, epäjärjestelmällinen johtaminen, tavoitteiden epäselvyys sekä yhtenäisyyden puutos johtavat tehottomaan resursointiin sekä turhiin kustannuksiin. Strategiatta johtaminen on arpapeliä.

Mitkä ovat strategiatyön onnistumisen rakennuspalikat?

Yksinkertaistamisen vuoksi ja kokonaiskuvan konkretisoimiseksi monimutkainen projekti kannattaa pilkkoa osiin sekä tunnistaa käytössä olevat työkalut muutoksen läpiviemiseksi. Johdon työkalut strategian jalkautukseen ovat viestintä, prosessit ja mittarit.

Viestintä on strategian jalkautuksen onnistumisen tärkein yksittäinen komponentti prosessin alusta loppuun, ja sille tulee antaa aikaa ja ajatusta tämän mukaisesti. Strategiaa laatiessa tuleekin miettiä: Voiko tämän tehdä? Voiko tämän viestiä? Koko jalkautusprosessi alkaa strategian viestimisestä, sillä se on ainoa keino muuttaa organisaation suuntaa.

Elementti, joka taas sitoo strategian käytäntöön, on prosessi. Prosessit ovat malleja tapahtumaketjuista, joista pyritään tekemään mahdollisimman optimaalisia, varmoja ja tavoiteltavia tuloksia antavia. Kun mallit ovat selkeitä, ohjaavat ne todennäköisimmin toimintaa sekä ovat helpoimmin kehitettävissä. Prosessit ovat tärkeä lenkki sekä strategisten aikomusten että tuotteiden ja palvelujen toteuttajana. Yhteisten prosessien kautta luodaankin yhtenäistä organisaatiokulttuuria.

Tulosten mittaaminen ja onnistumisten viestiminen on jalkautuksen kannalta oleellista. Mittaaminen tulee tuoda erottamattomaksi osaksi liiketoimintaa ja onnistumisten kommunikointi kyseenalaistamattomaksi tavaksi yrityksen kulttuurissa.

5 askelta onnistuneeseen jalkautukseen

Viisi askelta onnistuneeseen strategian jalkautukseen ovat:

viesti  → kytke →  valtuuta →  onnistu  → juurruta

Lataa ilmainen pikaoppaamme strategian onnistuneeseen jalkautukseen ja johda muutosta menestyksellä!

Miten strategia jalkautetaan?
Tagged , .

Greete Kriik on Arterin markkinointi- ja viestintäpäällikkö.