Prosessisanasto Arter Blogi

Prosessisanasto

Jaa myös muille

Lataa tulostettava prosessisanasto täältä!

Prosesseja käytetään organisaatiossa ohjauksen tukena, resurssitarpeiden tunnistamisessa, palveluiden kehittämisessä, tulosten mittaamisessa, ongelmatilanteiden selvittämisessä sekä muutosjohtamisen välineenä. Prosessit toimivatkin mallina tehdä asioita, sillä prosessi on joukko loogisesti toisiinsa liittyviä toimintoja sekä niiden toteuttamiseen tarvittavia resursseja ja ohjausta, joiden avulla saadaan aikaan toiminnan tulokset.

Organisaation prosessit käyttävät resursseja tuottaakseen arvoa asiakkaille. Samalla ne osoittavat, miten työtä tehdään loogisessa järjestyksessä. Osa prosessin kehittämistyötä on prosessin kuvaus. Prosessikuvaukset ovatkin niin johdon, kehittäjien, kuin palveluista vastaavien työväline, joka auttaa liiketoiminnan tehostamisessa. Prosessikuvausten avulla asiat voidaan tehdä kerralla alusta loppuun ja prosessi on toistettavissa.

Prosessityöhön kuuluu paljon eri termejä. Erotatko toisistaan ydinprosessit, tukiprosessit ja osaprosessit? Entä prosessien vaiheet ja tehtävät?

Lataa itsellesi tulostettava prosessisanasto prosessien kehittämistyön tueksi!

Lataa sanasto
Lataa prosessisanasto

Prosessisanasto

Prosessit

Prosessit ovat joukko toisiinsa liittyviä toimintoja ja niiden toteuttamiseen tarvittavia resursseja, joiden avulla toiminnan tulokset saadaan aikaan. Prosesseja pyritään mallintamaan ja kehittämään, jotta prosessin vaikutusalueen laatua, tehokkuutta ja tuottavuutta voitaisiin ohjata ja parantaa.

Ydinprosessit

Ydinprosessit ovat toimialan tai yksikön keskeisiä prosesseja, jotka palvelevat asiakasta. Asiakas voi olla organisaation ulkoinen tai sisäinen asiakas.

Tukiprosessi

Tukiprosessi on prosessi, joka luo edellytyksen toisen prosessin toteutumiselle.

Osaprosessi

Osaprosessi on ylemmän prosessin osa purettuna auki.

Ydintehtävä

Ydintehtävä on organisaation keskeisin tehtävä. Esimerkiksi kaupungin toimialat, konsernipalvelut ja niiden alaisuudessa olevat yksiköt määrittelevät omat ydintehtävänsä kaupungin ydintehtävän huomioiden.

Vaihe

Vaihe on osaprosessin osa tai toiminto, vaihe sisältää tehtäviä. Yleensä alimman proessihierarkiatason uimaratatyyliset prosessikaaviot koostuvat vaiheista.

Tehtävä

Tehtävä on vaiheen osa tai toiminto. Tehtävän suorittaminen voidaan kuvata työohjeena.

Toimintakäsikirja

Toimintakäsikirja kuvaa organisaation toimintajärjestelmän, organisaation keskeiset toiminnot ja toimintaperiaatteet. Sen tavoiteena on turvata toiminnan tarkoituksenmukaisuus sekä toiminnan tulosten korkea laatu.

Tagged , , , .

Noora on IT-maailman kiemuroissa seikkaileva Arterin Marketing Specialist.