Prosessien ja arvovirtojen johtaminen

QF-koulutus Prosessien ja arvovirtojen johtaminen

Miten yhdistää prosessiajattelun ja Leanin arvovirta-ajattelun erityispiirteet toisiaan tukeviksi

Prosessiajattelu on ollut Suomessa parikymmentä vuotta vahvasti esillä mm. laadunhallintajärjestelmien kautta. Tuhansia ja tuhansia prosessikaavioita on piirretty, mutta prosessien kehittäminen ja hyödyntäminen asiakaslisäarvon tuottamisessa ja tuloksen teossa on jäänyt usein taustalle. Prosessien kehittämistavat ovat nojanneet liikaakin reaktiivisiin korjaaviin toimenpiteisiin ennaltaehkäisevän toiminnan jäädessä vähemmistöön. Yksi syytekijä on ollut yleisen prosessiajattelun keveys henkilöstön osallistamisessa ja itseohjautuvan kehittämisen rakentamisessa. Lean-filosofia on osoittautunut oivalliseksi konkretian tuojaksi prosessien tai leanissä arvovirroiksi kutsuttujen prosessien kehittämismenetelmissä.

Onnistu Lean-projekteissa

Lean-projektien onnistumista käsittelevissä artikkeleissa nostetaan esille, että lean-hankkeet ovat edenneet paremmin sellaisissa organisaatioissa, joissa taustalla on vuosien kokemusta prosessityöstä. Tässä mielessä tuhansien prosessikuvausten maailmassa on kannattavaa yhdistää prosessiajattelu ja leanin arvovirtojen kehittämistekniikat toisiinsa.

Koulutuksessa opit yhdistämään leanin koeteltuja johtamiskulttuurin ideoita ja lean-menetelmiä tuttujen prosessiesi tuloskunnon nostamiseen. Ylimmän johdon rinnalla keskijohdon asenne prosessiajattelua ja kehittämistä kohtaan on ratkaisevan tärkeää. Henkilöstön aktiivinen osallistaminen KATA ja KAIZEN -menetelmissä soveltuu prosessien kehittämiseen. Tässä koulutuksessa opit periaatteet, jotka ovat nopeasti sovellettavissa omassa organisaatiossasi.

Oppimismenetelmät

Koulutus toteutetaan organisaatiokohtaisena. Koulutus on kaksipäiväinen, ja koostuu luennoista sekä ryhmätöistä, joissa soveltavat harjoitteet tehdään omaan organisaatioon liittyen.

Osallistujat saavat runsaan koulutusmateriaalin, jota he voivat hyödyntää vielä koulutuksen jälkeenkin.

Miksi osallistua?

  • Opit, miten prosessiajattelu ja lean-ajattelu tukevat toisiaan, sekä miten leanin johtamiskulttuuri voi vahvistaa prosessijohtamista
  • Opit prosessien ja arvovirtojen kuvaustekniikoita, joita voidaan hyödyntää kehittämisessä
  • Saat tietoa, miten strategia puhdasoppisesti jalkautetaan prosessille/arvovirralle ja tunnistetaan strategiasta johdettuja mittareita, sekä miten ne edelleen jalkautetaan osaprosesseille ja tiimeille
  • Saat valmiudet valmentaa prosessi- tai arvovirtatiimejä kohti itseohjautuvaa toimintaa, sekä valmiudet tiimin jatkuvan kehittämisen mahdollistamiseen
  • Selkeytät prosessi- ja arvovirtajohtamisen rooleja
  • Osaat juurruttaa ennaltaehkäisevän KATA:n jokapäiväiseksi toiminnaksi
  • Osaat toteuttaa prosessien ja arvovirtojen kehityshankkeita KAIZEN-työpajojen avulla

Kenelle?

Tämä koulutus sopii kaikille prosessien jatkuvan parantamisen tekniikoista kiinnostuneille, erityisesti prosessin omistajille, laatupäälliköille, kokeneille auditoijille, johdolle ja esimiehille ja lean-kehittäjille.

Prosessien ja arvovirtojen johtaminen

TULEVAT TOTEUTUKSET

KOULUTUSPÄIVÄN OHJELMA

Ensimmäinen koulutuspäivä

09:00 Päivän avaus

* Esittäytyminen, ohjelma ja koulutuksen tavoitteet

Prosessijohtaminen, prosessien mittaaminen ja kehittäminen

* Prosessiajattelun ja prosessijohtamisen piirteitä
* Prosessijohtamiskulttuuri
* Linjaorganisaatio, matriisiorganisaatio, prosessiorganisaatio
* Muita organisaatiorakennenäkökulmia1

Prosessien mallintamisen periaatteet

* JHS 152 -mallin periaatteet prosessien mallintamisessa
* BPMN-notaatiomalli lyhyesti
* Muita kuvausmalleja
* Kuvausmallien kytkeytyminen organisaatiorakenteisiin
* Kuvaamisprojektin onnistumistekijöitä

11:30 Lounas

Prosessin omistajan roolin ja linjaorganisaation roolien yhteensovittaminen, roolimatriisi

* Ylimmän johtoryhmän rooli prosessi- / arvovirtojen johtamisessa
* Prosessitoimiston rooli mikäli käytössä ja prosessitoimiston vetäjän rooli
* Prosessityön ohjausryhmän rooli ja tuki prosessien ohjauksen sisäänajossa
* Prosessin johtaja, omistaja, arvovirran johtaja / omistajan vastuut, valtuudet, vuorovaikutussuhteet
* Linjaorganisaation johtajan ja päällikön rooli
* Prosessi- tai arvovirtatiimin rooli
* Kokonaiskuvan selkeyttäminen, roolimatriisin määrittely
* Roolikuvien toimivuuden seuranta ja täsmentäminen tarvittaessa

Strategian jalkauttaminen prosessikartan prosesseille/arvovirroille aina yksilötasolle asti

* Prosessin / arvovirran strategisten tavoitteiden mittareiden määrittäminen
* Strategisten tavoitteiden jalkautus osaprosesseille ja tiimeille
* Operatiivisten prosessimittareiden määrittäminen
* Ennakoivien mittareiden määrittäminen
* Mittareiden koostaminen eri tasojen mittaristonäytöiksi
* Lean-ajattelussa korostuvat arvovirtamittarit
* Prosessien kehittämisen menetelmiä

16:00 Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy

Toinen koulutuspäivä

09:00 Koulutuspäivä alkaa

Arvovirtakuvaamisen periaatteet, lean-johtamiskulttuuri, jatkuva parantaminen ja ongelmanratkaisutaito

* Kehitettäväksi valittavien palveluperheiden tunnistaminen
* Arvovirran nykytilan kuvaaminen
* VA, NNVA- ja NVA -työvaiheiden tunnistaminen, informaatiovirrat, työvaiheet, aika-akseli, tietolaatikot
* Tulevaisuuden arvovirran tavoitetilan määrittäminen
* Nykytilan kehittämiskohteiden tunnistaminen

Arvovirtakuvausharjoitus: ryhmät kuvaavat valitsemansa prosessin arvovirran nykytilan ja tunnistavat tavoitetilaa vasten nykytilasta kehittämiskohteita.

Arvovirtakuvaamisen periaatteet, lean-johtamiskulttuuri, jatkuva parantaminen ja ongelmanratkaisutaito - jatkuu

11:30 Lounas

Lean johtamisen ja johtamiskulttuurin piirteitä, johdon rooli, päivittäisjohtamisen malli, tiimien rooli ja vastuu arvovirtojen kehittämisessä

* Lean-johtamiskulttuurin piirteitä
* Ylimmän johdon rooli ja vastuu lean-johtamisen onnistumisessa
* Leader Standard Work – mitä johtamisessa voidaan vakioida
* Operatiivinen päivittäisjohtaminen olennaisena osana leania
* Tiimien valmentaminen, itseohjautuvuus, ongelmanratkaisutaidot

Lean-kehittämismenetelmiä prosessien / arvovirtojen sujuvuuden ja asiakashyödyn parantamiseksi

* Asiantuntijatyön hukkien tunnistaminen ja eliminointi
* Kapeikkoajattelu kehittämiskohteiden priorisoinnissa
* Kanban-tilanneohjaustaulut tiimien ohjauksessa
* Esimies valmentaja – tiimi kehittäjänä – kata-metodi
* Kaizen-työpajat kehittämispuskurein

16:00 Koulutus päättyy

caret-down caret-up caret-left caret-right

Jussi Moisio

Perustaja, vanhempi konsultti, pääarvioija
Arter

Jussi Moisio on toinen Arterin perustajajäsenistä ja hänellä on vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, ympäristö- ja turvallisuusasioiden, riskien hallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen kuin myös erilaisten arviointien ja auditointien parista. Jussi on tehnyt laajoja yksityisen alan kuin julkisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Hinta

Koulutuksen hinta on 1200 € + alv. Hinta sisältää koulutuspäivän, materiaalit ja ohjelman mukaiset tarjoilut.

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksista tulee ilmoittaa 8 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko hinnan.

 

Kysy lisää

Lisätietoja koulutuksesta antaa QF-koulutuspäällikkö Tiina Riutta puh. 045 173 8212 / tiina.riutta@arter.fi.

Mikäli koulutukseen ei ilmoittaudu riittävästi osallistujia, pidätämme oikeuden koulutuksen peruuttamiseen.