Sisäisen auditoijan pätevöittävä syvävalmennus

QF-koulutus Sisäisen auditoijan pätevöittävä syvävalmennus 3 pv

Sisäinen auditointi on järjestelmällinen, riippumaton ja dokumentoitu prosessi, jossa hankitaan objektiivisesti arvioitavaa todistusaineistoa sen määrittämiseksi, missä määrin auditointikriteerit on täytetty. Uudistetut johtamisjärjestelmästandardit korostavat aiempaa kattavammin johtajuuden roolia ja vastuita, henkilöstön osallistamista jatkuvaan parantamiseen, strategisten painotusten seurantaa, sidosryhmien tarpeiden ja odotusten huomioon ottamista, riskien ja mahdollisuuksien hallintaa, erilaisten tunnuslukujen analysointia ja hyödyntämistä jne. Tehokas auditointi vaatii auditoijilta sitoutumista ja omistautumista paitsi itse auditointitehtävien suunnitteluun kuin myös itsensä jatkuvaan kehittämiseen.

Nykyistä auditointia voisi kutsua entistä painokkaammin liiketoimintaedellytysten tutkinnaksi, asiakaslupausten toteutumisen seurannaksi, toimintakulttuurin toimivuuden havainnoimiseksi, prosessien ja arvovirtojen sujuvoittamiseksi kuin auditoitavien aktivoinniksi tunnistamaan kehittämismahdollisuuksia asiakaskokemusten parantamiseksi. 2020-luvun auditointi vaatii auditoijilta ja organisaatioiden johdolta vahvaa panostusta yhteiseen suunnitteluun mitä auditoidaan, mitä tulevilta auditoinneilta odotetaan, miten auditoijien kompetensseja pitää jatkuvasti kehittää.

Tässä koulutuksessa paneudutaan uudistettujen johtamisstandardien, auditointikirjallisuuden uusien ideoiden sekä uudistetun auditointistandardin ISO 19011:2018 hyödyntämiseen sisäisissä auditoinneissa.

Oppimismenetelmät

Koulutus on kolmipäiväinen ja koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä ja käytäntöön soveltavista harjoitteista.

Osallistujat saavat runsaan aineiston erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä organisaatiokohtaisen sisäisten auditointien tueksi.

Osallistujat suunnittelevat ja toteuttavat harjoitusauditoinnit, joista he saavat henkilökohtaisen palautteen, niin auditoinnin toteutuksesta, raportoinnista sekä valmennukseen kuuluvan avointen kirjojen tentin vastauksistaan. Osallistujat saavat todistuksen pätevöittävästä syvävalmennuksesta.

Miksi osallistua?

  • Saat 2020 luvun auditointitietämysvalmiudet ja välineet suunnitella, toteuttaa, raportoida auditointeja linjassa uudistettujen johtamisjärjestelmästandardien kanssa
  • Opit Lean-johtamisen ja laatukulttuurin painotuksia johtajuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta
  • Saat tietoa mittarien, tunnuslukujen ja niiden analysoinnin hyödyntämisestä auditoinnin johtopäätösten teossa
  • Saat johtamisjärjestelmästandeihin perustuvat sähköiset kysymyspohjat, esimerkkejä eri tyyppisten prosessien auditointikysymyksistä, kysymysaihioita Lean menetelmistä ja laatukulttuuria luotaavista teemoista

Kenelle?

Valmennus soveltuu kaikille, jotka haluvat valmentautua ja sitoutua vaativiin auditointitehtäviin, sekä niille joiden tehtäviin kuuluu auditointien vuosiohjelmien suunnittelu ja auditointien jatkuva kehittäminen yhdessä johdon vastuuhenkilöiden kanssa. Valmennus soveltuu myös jo sisäistä auditointia jonkin verran suorittaneille oman osaamisen laajentamiseksi ja syventämiseksi. Valmennukseen sisältyy todellisen auditoinnin suunnittelu, toteutus ja raportointi käytännön taitojen vahvistamiseksi.

Koulutuksesta sanottua

Koulutus oli erittäin hyvä, siitä sai hyviä eväitä tulevaisuutta varten. Parasta oli oikean asenteen opetus laatutyötä kohtaan. Tiedon ja tehtävien yhdistäminen kouluttajan pitkään kokemukseen oli loistavasti nivottu.

Sisäisen auditoijan pätevöittävä syvävalmennus 3 pv

TULEVAT TOTEUTUKSET

  • Sisäisen auditoijan pätevöittävä syvävalmennus 3 pv ( 7.11., 12.12. ja 16.1.)
    07.11.2019 – 16.01.2020
    Helsinki

KOULUTUSPÄIVIEN OHJELMA

1. PÄIVÄ

• 8:30 Aamukahvit ja ilmoittautuminen
• 9:00 Koulutuksen aloitus
• Auditoinnin määritelmä ja tavoitteet (ISO 19011:2018)
• Auditointiprosessi
• Vuosiohjelman tavoitteet, auditointikohteiden valinta ja auditointien resurssointi, johdon rooli
• Vuosiohjelmaan vaikuttavat riskit ja niiden huomioon ottaminen
• Auditoinnin periaatteet
• Auditoijan ja pääauditoijan osaamis- ja taitovaatimukset
• Auditoijien kompetenssien kehittäminen
• Auditointimenetelmät
• ISO 9001, 14001, 45001 ja 27001 auditoijan silmin; mitä painottaa ja todentaa sisäisissä auditoinneissa (ml. peruskysymykset standardien pohjalta)
• Lakisääteisten ja viranomaisvaatimusten rooli auditoinnissa
• Verkostojen ja organisaatioiden kumppanuussuhteiden auditointipainotuksia
• Harjoitteita
• Klo 16:00 Koulutus päättyy

Ensimmäisen koulutuspäivän jälkeen osallistujat valitsevat harjoitusauditoinnin kohteen ja keräävät mukaan aineistoa toiseen koulutuspäivään.

2. PÄIVÄ

• 8:30 Aamukahvit
• 9:00 Koulutuspäivän aloitus
• Auditointihaastattelujen lähestymistapoja ja faktojen todentamisen menetelmiä
• Yksittäisen auditoinnin suunnittelu ml. tulevan harjoitusauditoinnin aikataulun laatiminen
• Auditoinnin kysymyslistan valmistelu (vaatimusten mukaisuus, kehittämismahdollisuuksien tunnistaminen, tulosten ja palautteiden hyödyntäminen)
• Lisäarvokysymyksiä sisäisiin auditointeihin lean-ajattelusta, laatuperiaatteista ja laatukulttuurista (tukimateriaali)
• Auditointiin ja auditoijiin liittyvien riskien tunnistaminen ja vähentäminen
• Auditoijan tuloksekas toiminta auditoinnin aikana, yhteistyö auditointikohteen kanssa
• Etäauditoinnin keinot, mahdollisuudet ja riskit auditointikustannusten vähentämisessä
• Havaintojen kirjaamistavat, tekniikat ja teknologiat
• Auditoinnin raportointivaatimukset standardeissa
• Suullisen palautepalaverin toteuttaminen harjoitusauditointikohteen kanssa
• Harjoitteita
• Klo 16:00 Koulutus päättyy

Toisen koulutuspäivän jälkeen osallistujat tekevät harjoitusauditoinnin organisaatiossaan ja laativat kouluttajalle arvioitavaksi koosteen auditoinnin toteutumisesta valmista kysymyspohjaa hyödyntäen. Osallistujat saavat tarvittaessa sähköpostitukea harjoitusauditointiinsa liittyen.

3. PÄIVÄ

• 8:30 Aamukahvit
• 9:00 Koulutuspäivän aloitus
• Selkeän auditointiraportin kirjoittamisperiaatteet
• Palautekokouksen hyvät käytännöt
• Harjoitusauditointiraporttien laatiminen ja esittäminen / palautteen anto
• Auditointiraportin jatkokäsittely, korjaavat toimenpiteet ja niiden seuranta
• Auditointiprosessin itsearviointi ja kehittäminen
• Auditointiraporttien lisäarvon kehittäminen (ISO 9004:2018 itsearvioinnin kypsyysasteikot, parhaat käytännöt jne)
• Auditointien johtaminen, ylimmän johdon rooli
• Harjoitteita
• Avointen kirjojen tentti (tehdään kotona tai työpaikalla ja toimitetaan kouluttajalle, tenttien arviointi ja tenttivastauksien kommentointi osallistujille kirjallisesti, todistus osallistujalle)
• Klo 15:00 Koulutus päättyy

Tutustu aiheeseen lataamalla ilmainen artikkeli:
OTTEITA ISO 19011:2018 AUDITOINTISTANDARDISTA

Hae vinkit auditoinnin vuosiohjelman suunnitteluun ja hahmota auditoinnin periaatteet.

caret-down caret-up caret-left caret-right

Jussi Moisio

Perustaja, vanhempi konsultti, pääarvioija
Arter

Jussi Moisio on toinen Arterin perustajajäsenistä ja hänellä on vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, ympäristö- ja turvallisuusasioiden, riskien hallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen kuin myös erilaisten arviointien ja auditointien parista. Jussi on tehnyt laajoja yksityisen alan kuin julkisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Hinta

Koulutuksen hinta on 1800 € + alv. Hinta sisältää koulutuspäivän, materiaalit sekä aamupalat, lounaat ja iltapäiväkahvit kaikkina koulutuspäivinä. Hintaan sisältyy myös harjoitustyön ohjaus ja kommentointi sekä avointen kirjojen tentti ja todistus.

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksista tulee ilmoittaa 8 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko hinnan.

 

Kysy lisää

Lisätietoja koulutuksesta antaa QF-koulutuspäällikkö Tiina Riutta puh. 045 173 8212 / tiina.riutta@arter.fi.

Mikäli koulutukseen ei ilmoittaudu riittävästi osallistujia, pidätämme oikeuden koulutuksen peruuttamiseen.