Blogi

Uusi tiedonhallintalaki – Mitä ja miten tietoa pitää kuvata?

Valtionvarainministeriö on valmistellut uutta lakia julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (tiedonhallintalaki). Lailla edistettäisiin viranomaisten tiedonhallinnan laatua, tietoturvallisuutta sekä tietoaineistojen vastuullista hyödyntämistä. Lailla on tarkoitus myös edistää julkisuusperiaatteen toteuttamista viranomaisten tietoaineistojen hallinnassa sekä kansalliseen kulttuuriperintöön liittyvien viranomaisten tietoaineistojen ja arkistojen muodostamisessa.

Lakiesitykseen tehtiin muutoksia lausuntokierroksen jälkeen. Esitystä korjattiin siten, että arkistointilaki jätettiin kokonaisuudessaan pois ja suunnittelu- ja kuvausvelvoitteista karsittiin pois eniten kritiikkiä kohdanneet tiedonhallintakartta sekä muutossuunnitelma. Siitä huolimatta, että tiedonhallintakartta ja muutossuunnitelma jäivät lakiesityksestä pois, on tiedonhallintayksiköiden kyettävä tuottamaan julkaisukelpoisia arkkitehtuurikuvauksia ja arvioimaan muutosten vaikutuksia tiedonhallinnan kokonaisuuteen.

Ehdotus on että tiedonhallintalaki säätää:

1) Julkisen hallinnon yleisistä velvoitteista tiedonhallinnassa.

  • Ehdotettua lakia sovellettaisiin myös yksityisiin henkilöihin ja yhteisöihin siltä osin kuin niihin sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain säännöksiä.

2) Julkisen hallinnon tiedonhallinnan yleisestä ohjauksesta.

  • Ohjaukseen ehdotettaisiin perustettavaksi uusi toimielin, tiedonhallintalautakunta.

3) Tietoaineistojen muodostamisesta ja sähköisestä luovuttamisesta.

  • Sääntelyä uudistettaisiin siten, että se ottaa huomioon nykyistä paremmin tietoteknisen kehityksen vuoksi tapahtuneita ja tulevaisuudessa tapahtuvia muutoksia tiedonhallinnassa.

4) Julkisen hallinnon tietoturvallisuuden perusteista.

5) Teknisten rajapintojen hyödyntämisestä.

6) Asianhallinnasta, tietoaineistojen säilyttämisestä ja arkistoinnista.

Uusi laki muodostaisi siis tiedonhallinnan elinkaarta koskevan lainsäädännöllisen perustan, jota erityislainsäädäntö tarvittavilta osin täydentää. (VM 21.8.2018)

Miten tämä tarkoittaa käytännössä?

Tässä konsulttimme Juuse Montosen näkemys lakiehdotuksen vaikutuksista:

1.     Suunnittelu- ja kuvausvelvoitteet täsmentyvät ja tarkentuvat:

Tiedonhallintalaki korvaa kokonaisarkkitehtuurikuvauksia velvoittavan nykyisen lainsäädännön, jonka seurauksena yleinen julkishallintoa koskeva kokonaisarkkitehtuurikuvausten velvoite kumoutuu.

Kokonaisarkkitehtuurin sääntelyt nykyisessä lainsäädännössä jäänyt yleiselle tasolle ja tarkentava informaatio on tullut suositusten kautta: nyt lakiin tuotu asioita suositus tasolta

Termistä kokonaisarkkitehtuuri on luovuttu, mutta itse kokonaisarkkitehtuurin periaatteet ovat edelleen määriteltynä. Kuvaamisvelvoitteet ovat uudessa laissa konkreettisemmat. Näiden kuvausten kuvausvastuu tulee tiedonhallinta yksikölle. Velvoitteena myös, että tietohallinnon on tarjottava asianmukaiset työvälineet laissa määriteltyjen kuvausten laadintaan ja työvälineiden hankinnassa tulee huomioida se, että kuvaukset on pystyttävä julkaisemaan ja olemassa olevat kuvaukset on koottava yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. 

2.     Tietoturvallisuus ja turvallisuusluokittelu:

Tietoaineistojen ja tietojärjestelmien tietoturvallisuuden varmistaminen (nykyisen valtionhallintoa koskevan sääntelyn laajentaminen muihin viranomaisiin).

3.     Tietoaineistojen säilyttäminen ja arkistointi:

Säilytysaikojen määrittelyn yhdenmukaistaminen, arkistoitavien tietoaineistojen tunnistamisen helpottaminen.

Miksi ARC ohjelmisto ja kokonaisarkkitehtuurin pikastartti ovat hyviä työkaluja lakiin valmistautumisessa?

Aloittamalla kokonaisarkkitehtuuri toiminta-arkkitehtuurilla teemme työstä jo lähtökohtaisesti liiketoimintapainiotteista. IT-arkkitehtuuri rakennetaan toiminnan päälle erilaisissa kehitystilanteissa tarpeen mukaan.

Kokonaisarkkitehtuurin pikastartin tavoitteena on saada kokonaiskuva palveluiden kehittämisestä eli rakenteista palveluiden takana. Näin arkkitehtuuri on jo alkujaan palvelulähtöistä, kun teemme arkkitehtuurikuvauksia aitoon tarpeeseen. Samalla vastaamme kysymykseen: miten eri toiminnan rakenneosat liittyvät tai kehittävät palveluiden tuottamista?

Pikastartin-konsultaatioprojektin aikana kerrytettyjen kuvauksien ei ole tarkoituskaan jäädä siinä kuvatulle tasolle, vaan niitä tulee ajatella elävän kuvan raameina, joita lähdetään kasvattamaan dynaamisesti sitä mukaan kehitystilanteet vaativat syvempää ymmärrystä tietystä näkökulmasta. Pikastartin yhteydessä organisaatiolle muurataan visuaalisen muutoksenhallinnan kivijalka, tunnistamalla organisaation perustana olevat palvelut, prosessit ja tietojärjestelmät. Tämän pohjatyön jälkeen organisaatiolla on kyvykkyys lähteä laajentamaan kuvauksiaan omien tarpeidensa mukaan ja kuvauksia voi kukin käyttäjä tehdä omasta näkökulmastaan (tietohallinto järjestelmistä, palveluomistajat palveluista jne.)

Tiedonhallintayksiköllä on oltava selkeä kuvaus toimintaympäristön tiedonhallinnasta. Tavat, joilla tietoaineistot muodostuvat tietovarantoihin on kuvattava. Edellä oleva tarkoittaa ketjun: palvelu->prosessi->tietojärjestelmä->tietovaranto->tietoaineisto tunnistamista ja tämän ketjun kolme ensimmäistä vaihetta sisältyvät pikastarttiprojektiimme (lue blogiteksti pikastartista täältä). Yhdistämällä pikastartin ARC-ohjelmiston GDPR-malliin myös tietovarantojen osuus saadaan tunnistettua.

Opi lisää uudesta tiedonhallintalaista ja siihen valmistautumisesta Arterin kokoamasta pikaoppaasta:

Kirjoittaja

Mikko Tuominen on Arterin avainasiakaspäällikkö. Mikko auttaa löytämään parhaat ratkaisut toiminnan mallintamiseen juuri teidän organisaationne  tarpeiden mukaisesti. Mikon erityisosaamisiin kuuluvat muutoksenhallinta, kokonaisarkkitehtuuri, palveluiden johtaminen sekä tiedonhallinta.

Liittyvät materiaalit