QF-koulutukset

Laajenna laatujärjestelmää kohti laatujohtamisen (TQM, Total Quality Management) periaatteita

Kysy lisää
Johtamisjärjestelmästandardien uudistamisessa johtajuuden ja johdon sitoutumisen osoittamisen vaatimukset lisääntyivät selvästi aikaisempiin versioihin nähden, mutta edelleenkin päivitettyjen standardien vaatimukset ovat kompromissi, jotka eivät edusta ns. viimeisimpiä parhaita käytäntöjä.Standardien käyttötarkoitus on toimia tarvittaessa kahden osapuolen vaatimusliitteinä keskinäisissä sopimuksissa. Ne palvelevatkin tavallaan ns. perusasioiden julistuksina laatu-, ympäristö. työturvallisuus-, tietoturva- ym. asioissa, joihin sopimusosapuolet voivat sitoutua.Laadunhallintastandardia ISO 9001:2015 ei ole suunniteltukaan olemaan vaatimuslista viimeisimmistä laadunhallinnan menettelyistä ja periaatteista. ISO 9001 -standardin Plan-Do-Check-Act -periaate mahdollistaa erinomaisen hyvin laadunhallintajärjestelmän laajentamisen ns. Total Quality Management -vaatimuksia sisältäväksi laadukkaan johtamisen järjestelmäksi.Tässä koulutuksessa paneudutaan muutamiin TQM-näkökulmiin, joiden avulla organisaatio voi laajentaa peruslaatujärjestelmää kokonaisvaltaisemmaksi laadukkaan johtamisen järjestelmäksi. TQM-periaatteet soveltuvat laadunhallinnan lisäksi niin ympäristöjohtamiseen, työturvallisuus- kuin tietoturvajohtamiseen ja antavat uutta otetta järjestelmien vaikuttavuuden lisäämiseen.

Oppimismenetelmät

Koulutus on yksipäiväinen ja koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä ja organisaatiokohtaisista syventävistä pohdinnoista.

Koulutuspäivän päätteeksi osoitetaan selvästi, miten osallistujat voivat jatkaa tästä. Kurssilaiset saavat tuhdin paketin erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä organisaatiokohtaisen kehittämisen tueksi.

Miksi osallistua?

 • Perehdyt Total Quality Management (TQM) ajattelun viimeisimpiin periaatteisiin, joiden avulla voit laajentaa organisaationne laadunhallinta- tai toimintajärjestelmää kokonaisvaltaisemmaksi
 • Lisäät järjestelmien kykyä saavuttaa johdon määrittelemät halutut tulokset
 • Perehdyt TQM-ajattelun laajennettuun laatukäsitteeseen ja asiakaskeskeisyyteen
 • Pääset oppimaan TQM-ajattelun johtajuusnäkemyksestä, tavoiteasetannasta, laatukulttuuriajatuksista, jatkuvan parantamisen näkemyksestä sekä henkilöstön osallistamisesta

Aikataulu

9:00
Avaus ja koulutuksen tavoitteet
 • Esittäytyminen
 • Ohjelma
 • Tavoitteet
Total Quality Management
 • Total Quality Management käsite ja historiaa
 • Laatukäsite Total Quality Management-ajattelussa
 • TQM-gurujen keskeisimpiä teesejä laadukkaan johtamisen piirteistä
 • TQM-ajattelun ja ISO 9001:2015 näkökulman merkittävimmät erot
 • Laatukulttuurin piirteitä, jotka tukevat kokonaisvaltaista toimintajärjestelmien hallintaa ja tuloskuntoa
 • Mikromanageerauksesta kohti kokonaisvaltaista systeemien johtamista

Alustukset, keskustelut, pienharjoitteet

11:30
Lounas
12:15
TQM-näkemyksiä
 • TQM ja asiakaskeskeisyys
 • TQM-näkemys tavoitteiden asettamisesta, kytkennästä strategiaan ja jalkauttamisesta aina henkilökohtaiselle tasolle ml. tavoiteasetannan menetelmäesimerkkejä
 • Prosessijohtamisen avainasioita TQM-ajattelussa – tiivistelmä
 • TQM-näkemyksiä henkilöstön roolista, osallistamisesta, aktivoinnista, osaamisen ja ongelmanratkaisutaitojen kehittämisestä, innostamisesta,palkitsemisesta, itseohjautuvuuden lisäämisestä, asenteiden ja ilmapiirinkehittämisestä (ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001 ovat tässä näkökulmassa varsin rajoittuneita)

Alustukset, keskustelut, pienharjoitteet

14:00
Kahvi
TQM: sidosryhmät ja painotukset jatkuvassa parantamisessa
 • Toimittaja- ja asiakaskumppanuuden vahva rooli TQM-ajattelussa
 • Kumppanuuden avainasiat ja hyödyt organisaation toiminnassa
 • Kumppanuuden mittaaminen ja arviointi
 • Kumppanuuden kypsyysasteikot
 • TQM-ajattelun painotukset jatkuvassa parantamisessa
  • Jatkuvan parantamisen työkaluja (Ongelmanratkaisu, Kaizen, Kata, benchmarkkaus, leanin hukka- ja arvoanalyysit, laatutyökalut, six sigma, toc…) – tiivistelmä
Päivän yhteenveto ja keskustelua
 • Miten jatkaa tästä?
16:00
Koulutuksen päätös

Opettajat

Jussi Moisio on toinen Arterin perustajajäsenistä ja vanhempi konsultti. Hänellä on vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, ympäristö- ja turvallisuusasioiden, riskien hallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen sekä erilaisten arviointien ja auditointien parista.

Jussi on menestyksellisesti ohjannut kymmeniä toimintajärjestelmän rakennus- ja jatkokehitysprojekteja ja toimii myös Inspecta Oy:n pääarvioijana. Jussi on tehnyt laajoja yksityisen alan kuin julkisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Varaa oma koulutuspäivä organisaatioosi

Ota yhteyttä ja räätälöidään organisaationne tarpeisiin soveltuva koulutuskokonaisuus!

Kysy lisää


Tiina Riutta toimii Arterin koulutuspäällikkönä. Hänen vastuullaan on Arterin koulutusten järjestäminen sekä koulutustarjonnan kehittäminen. Ota yhteys Tiinaan kaikissa Arterin koulutuksiin liittyvissä asioissa, oli toiveena sitten osallistuminen avoimeen koulutukseen tai räätälöidyn organisaatiokohtaisen koulutuksen järjestäminen.