QF-koulutukset

Prosessien ja arvovirtojen johtaminen

Kysy lisää

Miten yhdistää prosessiajattelun ja Leanin arvovirta-ajattelun erityispiirteet toisiaan tukeviksi

Prosessiajattelu on ollut Suomessa parikymmentä vuotta vahvasti esillä mm. laadunhallintajärjestelmien kautta. Tuhansia ja tuhansia prosessikaavioita on piirretty, mutta prosessien kehittäminen ja hyödyntäminen asiakaslisäarvon tuottamisessa ja tuloksen teossa on jäänyt usein taustalle. Prosessien kehittämistavat ovat nojanneet liikaakin reaktiivisiin korjaaviin toimenpiteisiin ennaltaehkäisevän toiminnan jäädessä vähemmistöön. Yksi syytekijä on ollut yleisen prosessiajattelun keveys henkilöstön osallistamisessa ja itseohjautuvan kehittämisen rakentamisessa. Lean-filosofia on osoittautunut oivalliseksi konkretian tuojaksi prosessien tai leanissä arvovirroiksi kutsuttujen prosessien kehittämismenetelmissä.

Onnistu Lean-projekteissa

Lean-projektien onnistumista käsittelevissä artikkeleissa nostetaan esille, että lean-hankkeet ovat edenneet paremmin sellaisissa organisaatioissa, joissa taustalla on vuosien kokemusta prosessityöstä. Tässä mielessä tuhansien prosessikuvausten maailmassa on kannattavaa yhdistää prosessiajattelu ja leanin arvovirtojen kehittämistekniikat toisiinsa.

Koulutuksessa opit yhdistämään leanin koeteltuja johtamiskulttuurin ideoita ja lean-menetelmiä tuttujen prosessiesi tuloskunnon nostamiseen. Ylimmän johdon rinnalla keskijohdon asenne prosessiajattelua ja kehittämistä kohtaan on ratkaisevan tärkeää. Henkilöstön aktiivinen osallistaminen KATA ja KAIZEN -menetelmissä soveltuu prosessien kehittämiseen. Tässä koulutuksessa opit periaatteet, jotka ovat nopeasti sovellettavissa omassa organisaatiossasi.

Oppimismenetelmät

Koulutus toteutetaan organisaatiokohtaisena. Koulutus on kaksipäiväinen, ja koostuu luennoista sekä ryhmätöistä, joissa soveltavat harjoitteet tehdään omaan organisaatioon liittyen.

Osallistujat saavat runsaan koulutusmateriaalin, jota he voivat hyödyntää vielä koulutuksen jälkeenkin.

Miksi osallistua

 • Opit, miten prosessiajattelu ja lean-ajattelu tukevat toisiaan, sekä miten leanin johtamiskulttuuri voi vahvistaa prosessijohtamista
 • Opit prosessien ja arvovirtojen kuvaustekniikoita, joita voidaan hyödyntää kehittämisessä
 • Saat tietoa, miten strategia puhdasoppisesti jalkautetaan prosessille/arvovirralle ja tunnistetaan strategiasta johdettuja mittareita, sekä miten ne edelleen jalkautetaan osaprosesseille ja tiimeille
 • Saat valmiudet valmentaa prosessi- tai arvovirtatiimejä kohti itseohjautuvaa toimintaa, sekä valmiudet tiimin jatkuvan kehittämisen mahdollistamiseen
 • Selkeytät prosessi- ja arvovirtajohtamisen rooleja
 • Osaat juurruttaa ennaltaehkäisevän KATA:n jokapäiväiseksi toiminnaksi
 • Osaat toteuttaa prosessien ja arvovirtojen kehityshankkeita KAIZEN-työpajojen avulla

Aikataulu

8:30
Aamukahvit ja ilmoittautuminen
9:00
Avaus ja koulutuksen tavoitteet
 • Esittäytyminen
 • Ohjelma
 • Tavoitteet
Prosessijohtaminen, prosessien mittaaminen ja kehittäminen
 • Prosessiajattelun ja prosessijohtamisen piirteitä
 • Prosessijohtamiskulttuuri
 • Linjaorganisaatio, matriisiorganisaatio, prosessiorganisaatio
 • Muita organisaatiorakennenäkökulmia
Prosessien mallintamisen periaatteet
 • JHS 152 -mallin periaatteet prosessien mallintamisessa
 • BPMN-notaatiomalli lyhyesti
 • Muita kuvausmalleja
 • Kuvausmallien kytkeytyminen organisaatiorakenteisiin
 • Kuvaamisprojektin onnistumistekijöitä
11:30
Lounas
Prosessin omistajan roolin ja linjaorganisaation roolien yhteensovittaminen, roolimatriisi
 • Ylimmän johtoryhmän rooli prosessi- / arvovirtojen johtamisessa
 • Prosessitoimiston rooli mikäli käytössä ja prosessitoimiston vetäjän rooli
 • Prosessityön ohjausryhmän rooli ja tuki prosessien ohjauksen sisäänajossa
 • Prosessin johtaja, omistaja, arvovirran johtaja / omistajan vastuut, valtuudet, vuorovaikutussuhteet
 • Linjaorganisaation johtajan ja päällikön rooli
 • Prosessi- tai arvovirtatiimin rooli
 • Kokonaiskuvan selkeyttäminen, roolimatriisin määrittely
 • Roolikuvien toimivuuden seuranta ja täsmentäminen tarvittaessa
Strategian jalkauttaminen prosessikartan prosesseille/arvovirroille aina yksilötasolle asti
 • Prosessin / arvovirran strategisten tavoitteiden mittareiden määrittäminen
 • Strategisten tavoitteiden jalkautus osaprosesseille ja tiimeille
 • Operatiivisten prosessimittareiden määrittäminen
 • Ennakoivien mittareiden määrittäminen
 • Mittareiden koostaminen eri tasojen mittaristonäytöiksi
 • Lean-ajattelussa korostuvat arvovirtamittarit
 • Prosessien kehittämisen menetelmiä
16:00
Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy
9:00
Koulutuspäivä alkaa
Arvovirtakuvaamisen periaatteet, lean-johtamiskulttuuri, jatkuva parantaminen ja ongelmanratkaisutaito
 • Kehitettäväksi valittavien palveluperheiden tunnistaminen
 • Arvovirran nykytilan kuvaaminen
 • VA, NNVA- ja NVA -työvaiheiden tunnistaminen, informaatiovirrat, työvaiheet, aika-akseli, tietolaatikot
 • Tulevaisuuden arvovirran tavoitetilan määrittäminen
 • Nykytilan kehittämiskohteiden tunnistaminen
Arvovirtakuvausharjoitus

Ryhmät kuvaavat valitsemansa prosessin arvovirran nykytilan ja tunnistavat tavoitetilaa vasten nykytilasta kehittämiskohteita.

11:30
Lounas
Lean johtamisen ja johtamiskulttuurin piirteitä, johdon rooli, päivittäisjohtamisen malli, tiimien rooli ja vastuu arvovirtojen kehittämisessä
 • Lean-johtamiskulttuurin piirteitä
 • Ylimmän johdon rooli ja vastuu lean-johtamisen onnistumisessa
 • Leader Standard Work – mitä johtamisessa voidaan vakioida
 • Operatiivinen päivittäisjohtaminen olennaisena osana leania
 • Tiimien valmentaminen, itseohjautuvuus, ongelmanratkaisutaidot
Lean-kehittämismenetelmiä prosessien / arvovirtojen sujuvuuden ja asiakashyödyn parantamiseksi
 • Asiantuntijatyön hukkien tunnistaminen ja eliminointi
 • Kapeikkoajattelu kehittämiskohteiden priorisoinnissa
 • Kanban-tilanneohjaustaulut tiimien ohjauksessa
 • Esimies valmentaja – tiimi kehittäjänä – kata-metodi
 • Kaizen-työpajat kehittämispuskurein
16:00
Koulutus päättyy

Opettajat

Jussi Moisio on toinen Arterin perustajajäsenistä ja vanhempi konsultti. Hänellä on vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, ympäristö- ja turvallisuusasioiden, riskien hallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen sekä erilaisten arviointien ja auditointien parista.

Jussi on menestyksellisesti ohjannut kymmeniä toimintajärjestelmän rakennus- ja jatkokehitysprojekteja ja toimii myös Inspecta Oy:n pääarvioijana. Jussi on tehnyt laajoja yksityisen alan kuin julkisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Aki Kärnä on Arterin konsultti ja laatujohtamisen asiantuntija, jolla on vuosien työkokemus julkiselta sektorilta. Aki nostaa toiminnan kehittämisessä aina asiakkaan keskiöön ja tunnistaa asiakkaan tarpeet. Prosessien kehittäminen ja toiminnan mittaaminen ovat Akin vahvuuksia, ja hän etsiikin aina kokonaisuuden kannalta syy-seuraus -suhteita. Aki on itse toiminut aiemmin IMS-toimintajärjestelmän pääkäyttäjänä ja ohjannut lukuisia IMS-ohjelmiston käyttöönottoprojekteja. Häneltä löytyy myös Lean Six Sigma Black Belt -sertifikaatti.

Varaa oma koulutuspäivä organisaatioosi

Ota yhteyttä ja räätälöidään organisaationne tarpeisiin soveltuva koulutuskokonaisuus!

Kysy lisää


Tiina Riutta toimii Arterin koulutuspäällikkönä. Hänen vastuullaan on Arterin koulutusten järjestäminen sekä koulutustarjonnan kehittäminen. Ota yhteys Tiinaan kaikissa Arterin koulutuksiin liittyvissä asioissa, oli toiveena sitten osallistuminen avoimeen koulutukseen tai räätälöidyn organisaatiokohtaisen koulutuksen järjestäminen.