QF-koulutukset

Sisäisen auditoijan pätevöittävä syvävalmennus – 3 pv

Ilmoittaudu koulutukseen

Sisäinen auditointi on järjestelmällinen, riippumaton ja dokumentoitu prosessi, jossa hankitaan objektiivisesti arvioitavaa todistusaineistoa sen määrittämiseksi, missä määrin auditointikriteerit on täytetty. Uudistetut johtamisjärjestelmästandardit korostavat aiempaa kattavammin johtajuuden roolia ja vastuita, henkilöstön osallistamista jatkuvaan parantamiseen, strategisten painotusten seurantaa, sidosryhmien tarpeiden ja odotusten huomioon ottamista, riskien ja mahdollisuuksien hallintaa, erilaisten tunnuslukujen analysointia ja hyödyntämistä jne.

Tehokas auditointi vaatii auditoijilta sitoutumista ja omistautumista paitsi itse auditointitehtävien suunnitteluun kuin myös itsensä jatkuvaan kehittämiseen.

Nykyistä auditointia voisi kutsua entistä painokkaammin liiketoimintaedellytysten tutkinnaksi, asiakaslupausten toteutumisen seurannaksi, toimintakulttuurin toimivuuden havainnoimiseksi, prosessien ja arvovirtojen sujuvoittamiseksi kuin auditoitavien aktivoinniksi tunnistamaan kehittämismahdollisuuksia asiakaskokemusten parantamiseksi. 2020-luvun auditointi vaatii auditoijilta ja organisaatioiden johdolta vahvaa panostusta yhteiseen suunnitteluun mitä auditoidaan, mitä tulevilta auditoinneilta odotetaan, miten auditoijien kompetensseja pitää jatkuvasti kehittää.

Tässä koulutuksessa paneudutaan uudistettujen johtamisstandardien, auditointikirjallisuuden uusien ideoiden sekä uudistetun auditointistandardin ISO 19011:2018 hyödyntämiseen sisäisissä auditoinneissa.

Oppimismenetelmät

Koulutus on kolmipäiväinen ja koostuu alustavista luennoista, käytännön esimerkeistä ja käytäntöön soveltavista harjoitteista.

Osallistujat saavat runsaan aineiston erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä organisaatiokohtaisen sisäisten auditointien tueksi.

Osallistujat suunnittelevat ja toteuttavat harjoitusauditoinnit, joista he saavat henkilökohtaisen palautteen, niin auditoinnin toteutuksesta, raportoinnista sekä valmennukseen kuuluvan avointen kirjojen tentin vastauksistaan. Osallistujat saavat todistuksen pätevöittävästä syvävalmennuksesta.

Miksi osallistua?

 • Saat 2020-luvun auditointitietämysvalmiudet ja välineet suunnitella, toteuttaa, raportoida auditointeja linjassa uudistettujen johtamisjärjestelmästandardien kanssa
 • Opit Lean-johtamisen ja laatukulttuurin painotuksia johtajuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta
 • Saat tietoa mittarien, tunnuslukujen ja niiden analysoinnin hyödyntämisestä auditoinnin johtopäätösten teossa
 • Saat johtamisjärjestelmästandardeihin perustuvat sähköiset kysymyspohjat, esimerkkejä eri tyyppisten prosessien auditointikysymyksistä, kysymysaihioita Lean menetelmistä ja laatukulttuuria luotaavista teemoista

Koulutus oli erittäin hyvä, siitä sai hyviä eväitä tulevaisuutta varten. Parasta oli oikean asenteen opetus laatutyötä kohtaan. Tiedon ja tehtävien yhdistäminen kouluttajan pitkään kokemukseen oli loistavasti nivottu.

Aikataulu

9:00
Koulutuksen avaus
 • Esittäytyminen
 • Koulutuksen ohjelma ja tavoitteet
Auditointiprosessi ja vuosiohjelma

• Auditoinnin määritelmä ja tavoitteet (ISO 19011:2018)
• Auditointiprosessi
• Vuosiohjelman tavoitteet, auditointikohteiden valinta ja auditointien resurssointi, johdon rooli
• Vuosiohjelmaan vaikuttavat riskit ja niiden huomioon ottaminen

 

11:30
Lounastauko
12:30
Auditoijan rooli

• Auditoinnin periaatteet
• Auditoijan ja pääauditoijan osaamis- ja taitovaatimukset
• Auditoijien kompetenssien kehittäminen
• Auditointimenetelmät

Standardit ja lainsäädäntö ohjaavina elementteinä

• ISO 9001, 14001, 45001 ja 27001 auditoijan silmin; mitä painottaa ja todentaa sisäisissä auditoinneissa (ml. peruskysymykset standardien pohjalta)
• Lakisääteisten ja viranomaisvaatimusten rooli auditoinnissa
• Verkostojen ja organisaatioiden kumppanuussuhteiden auditointipainotuksia
• Harjoitteita

Kotitehtävän ohjeistus

Ensimmäisen koulutuspäivän jälkeen osallistujat valitsevat harjoitusauditoinnin kohteen ja keräävät mukaan aineistoa toiseen koulutuspäivään.

16:00
Koulutus päättyy
9:00
Koulutuspäivän aloitus

• Auditointihaastattelujen lähestymistapoja ja faktojen todentamisen menetelmiä
• Yksittäisen auditoinnin suunnittelu ml. tulevan harjoitusauditoinnin aikataulun laatiminen
• Auditoinnin kysymyslistan valmistelu (vaatimusten mukaisuus, kehittämismahdollisuuksien tunnistaminen, tulosten ja palautteiden hyödyntäminen)

11:30
Lounastauko
12:30
Koulutus jatkuu
 •  Lisäarvokysymyksiä sisäisiin auditointeihin lean-ajattelusta, laatuperiaatteista ja laatukulttuurista (tukimateriaali)
 • Auditointiin ja auditoijiin liittyvien riskien tunnistaminen ja vähentäminen
 • Auditoijan tuloksekas toiminta auditoinnin aikana, yhteistyö auditointikohteen kanssa
 • Etäauditoinnin keinot, mahdollisuudet ja riskit auditointikustannusten vähentämisessä
 • Havaintojen kirjaamistavat, tekniikat ja teknologiat
 • Auditoinnin raportointivaatimukset standardeissa
 • Suullisen palautepalaverin toteuttaminen harjoitusauditointikohteen kanssa
 • Harjoitteita
Harjoitusauditoinnin tehtävänanto

Toisen koulutuspäivän jälkeen osallistujat tekevät harjoitusauditoinnin organisaatiossaan ja laativat kouluttajalle arvioitavaksi koosteen auditoinnin toteutumisesta valmista kysymyspohjaa hyödyntäen. Osallistujat saavat tarvittaessa sähköpostitukea harjoitusauditointiinsa liittyen.

16:00
Koulutus päättyy
9:00
Koulutuspäivän aloitus

• Selkeän auditointiraportin kirjoittamisperiaatteet
• Palautekokouksen hyvät käytännöt
• Harjoitusauditointiraporttien laatiminen ja esittäminen / palautteen anto
• Auditointiraportin jatkokäsittely, korjaavat toimenpiteet ja niiden seuranta
• Auditointiprosessin itsearviointi ja kehittäminen

11:30
Lounastauko
12:30
Koulutus jatkuu

• Auditointiraporttien lisäarvon kehittäminen (ISO 9004:2018 itsearvioinnin kypsyysasteikot, parhaat käytännöt jne)
• Auditointien johtaminen, ylimmän johdon rooli
• Harjoitteita

Ohjeistus tenttiin

Avointen kirjojen tentti (tehdään kotona tai työpaikalla ja toimitetaan kouluttajalle, tenttien arviointi ja tenttivastauksien kommentointi osallistujille kirjallisesti, todistus osallistujalle)

15:00
Koulutus päättyy

Opettajat

Jussi Moisio on toinen Arterin perustajajäsenistä ja vanhempi konsultti. Hänellä on vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, ympäristö- ja turvallisuusasioiden, riskien hallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen sekä erilaisten arviointien ja auditointien parista.

Jussi on menestyksellisesti ohjannut kymmeniä toimintajärjestelmän rakennus- ja jatkokehitysprojekteja ja toimii myös Inspecta Oy:n pääarvioijana. Jussi on tehnyt laajoja yksityisen alan kuin julkisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Hinta

Koulutuksen hinta on 1800 € + alv. Hinta sisältää koulutuspäivän ja kattavan sähköisen kurssimateriaalin oppimisen tueksi. Hintaan sisältyy myös harjoitustyön ohjaus ja kommentointi sekä avointen kirjojen tentti ja todistus.

Ilmoittautuminen on sitova. Peruutuksista tulee ilmoittaa 8 päivää ennen koulutuksen alkua. Myöhemmin tehdyistä veloitamme 50 % koulutuksen hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko hinnan.

Suosittelemme ilmoittautumaan koulutukseen mahdollisimman ajoissa, jotta koulutuksen toteutus varmistuu hyvissä ajoin, viimeistään 8 päivää ennen koulutusta. Pidätämme oikeudet koulutuksen aikataulumuutoksiin.

Ilmoittaudu

TI 10.10.2023 09:00 - 11:00 Helsinki

Sisäisen auditoijan pätevöittävä syvävalmennus – 3 pv – 10.10., 7.11. ja 4.12.2023

Taitotalo
Valimotie 8
Helsinki
1800 € + ALV

Kysy lisää


Tiina Riutta toimii Arterin koulutuspäällikkönä. Hänen vastuullaan on Arterin koulutusten järjestäminen sekä koulutustarjonnan kehittäminen. Ota yhteys Tiinaan kaikissa Arterin koulutuksiin liittyvissä asioissa, oli toiveena sitten osallistuminen avoimeen koulutukseen tai räätälöidyn organisaatiokohtaisen koulutuksen järjestäminen.