Blogi

Miten hallita ja kehittää yrityksen tietoturvallisuutta?

Arterille myönnettiin 23.6.2021. ISO 27001 -sertifikaatti. Miten standardin mukainen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä rakennettiin ja miten Arterilla aiomme jatkaa tietoturvallisuuden kehittämistä? Muun muassa näihin kysymyksiin vastaamme tässä blogissa. Lisäksi jaamme vinkkejä tietoturvallisuuden kehittämiseksi ja hallintajärjestelmän rakentamisen aloittamiseen.

👉 Lataa itsellesi  Näin rakennat tietoturvallisuuden hallintamallin -pikaopas tästä!

Miten Arter rakensi ISO 27001 -standardin mukaisen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän?

ISO 27001 -standardin mukaista tietoturvallisuuden hallintajärjestelmää lähdettiin rakentamaan Arterilla viiden hengen projektiryhmällä. Alusta alkaen oli selvää, että hallintajärjestelmä tullaan mallintamaan Arterin omia ohjelmistoja, ARCia ja IMSiä, käyttäen.

Arterin ARC-ohjelmiston valmis tietoturvallisuuden mallipohja perustuu ISO 27001 -standardiin. Valmiin mallipohjan avulla oli helppo lähteä liikkeelle hallintajärjestelmän rakentamisessa. Itse standardin opetellu vei oman aikansa, mutta tässäkin pystyttiin hyödyntämään oman organisaatiomme koulutustarjontaa sekä konsulttiemme osaamista”, Arterin tietoturvapäällikkö Aleksi Rossi kertoo.

Arterin tietoturvallisuuden hallintamalli ARC-ohjelmistolla tehtynä, Arter Oy
Arterin tietoturvallisuuden hallintamalli ARC-ohjelmistolla tehtynä. KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI.

Koska tavoitteenamme oli ISO 27001 -sertifikaatti, lähdimme rakentamaan tietoturvallisuuden hallintamallia standardin keskeisten vaatimuksien mukaisesti, jotka ovat listatu alla olevaan tekstiin. Yllä olevassa kuvassa on näkymä Arterin tietoturvallisuuden hallintamallista ja sen sisältämästä dokumentaatiosta ja kuvauksista.

Arterin ARC-ohjelmisto on kokonaisarkkitehtuurin mallintamisen ja hallinnan työkalu. Ohjelmistoon on mahdollista rakentaa erilaisia hallintamalleja Arterin valmiiden viitekehyksien pohjalta.

👉 Tutustu tarkemmin ARC-ohjelmiston ominaisuuksiin täällä. 

ISO 27001 -standardin kymmenen keskeistä vaatimusta ovat:

1️⃣ Toimintaympäristön määritys
2️⃣ Suojattava omaisuus
3️⃣ Johtajuus

4️⃣
 Tietoturvapolitiikka
5️⃣ Riskienhallinta
6️⃣
Soveltuvuuslausunto
7️⃣
Dokumentaatio
8️⃣ Mittarit

9️⃣
Auditoinnit ja johdon katselmukset
🔟 Jatkuva parantaminen

👉 Tutustu tarkemmin ISO 27001 -standardin keskeisiin vaatimuksiin täällä. 

Näin olemme hyödyntäneet ARC- ja IMS-ohjelmistoja tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän rakentamisessa:

 • ARC – Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä on kuvattu ohjelmistoon, yllä kuva mallista. Mallissa on myös linkityksiä IMS-ohjelmistossa olevaan dokumentaatioon ja muuhun mallin kannalta relevanttiin tietoon.
 • ARCiin on kuvattuna listaus hallintamalliin vaikuttavista ulkoisista vaatimuksista eli esimerkiksi toimintaamme vaikuttavat lait sekä asetukset.
 • ARCiin on tehty myös kuvaukset tietoturvallisuuden hallintakeinoista, tietoturvallisuuden vuosikello, kuvaus suojattavasta omaisuudesta sekä tavoitteet tietoturvallisuuden kehittämiseksi.
 • IMS – aiheeseen liittyvä dokumentaatio ja tieto löytyvät IMS-ohjelmistosta. Tietoturvallisuuteen liittyvää tietoa on esimerkiksi tietoturvapolitiikka, tietoturvaohje, riskienhallinta, tietoturvamittarit, sisäiset ja ulkoiset auditoinnit, johdon katselmukset sekä poikkeamahavainnot.
 • IMSin avulla henkilöstön tietoon saatettavaa dokumentaatiota voidaan seurata IMS-ohjelmiston lukukuittaustoiminnallisuuden avulla. Näin esimerkiksi auditoinnissa voidaan todentaa se, että henkilöstö on tutustunut organisaation tietoturvapolitiikkaan.
 • IMSin raportointityökalun avulla tietoturvapoikkeamien havaitsemisesta ja raportoinnista eteenpäin on tehty mahdollisimman helppoa jokaiselle arterlaiselle. Kirjatut poikkeamat ohjautuvat automaattisesti tietoturvapäällikön tietoon, josta hän osoittaa poikkeamien korjaavat toimenpiteet oikeille henkilöille.

Yllä olevien lisäksi:

 • Kehitämme jatkuvasti ISO 27001 -standardin mukaista hallintajärjestelmää PDCA-mallin eli Plan-do-check-act -mallin mukaisesti. Olemme siis määrittäneet tavat ennakoinnille, suojaamiselle, havaitsemiselle sekä toiminnalle tietoturvallisuuden ja sen hallintamallin kehittämiselle liiketoimintaympäristössämme.
 • Kehitämme ARC- ja IMS-ohjelmistojemme tietoturvallisuutta jatkuvasti.
 • Arterin henkilöstöä koulutetaan tietoturvahallintajärjestelmän ymmärtämisen sekä tietoturvallisten työskentelytapojen tiimoilta.
 • Määrittelemme tietoturvakriteerit kumppaneillemme.
 • Jaamme konkreettisia tietoturvallisuuteen liittyviä vinkkejä arterlaisille omissa sisäisissä kanavissamme.

Näin pääset alkuun tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän rakentamisessa

 1. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän toteutus lähtee liikkeelle sitoutumisen ja resursoinnin varmistamisesta sekä projektin käynnistämisestä.
 2. Tunnistakaa aluksi toimintaympäristö ja suojattavat kohteet sekä organisaatioon kohdistuvat tietoturvallisuuden vaatimukset.
 3. Tämän jälkeen tehkää toimintasuunnitelma kartoittamalla ja käsittelemällä riskit, valitsemalla hallintakeinot, asettamalla tietoturvallisuustavoitteet sekä kirjaamalla tarvittavat toimenpiteet.
 4. Laatikaa tietoturvapolitiikka ja jatkuvuussuunnitelma sekä muu tarvittava dokumentaatio kuten vuosikello, roolit ja vastuut.
 5. Selvittäkää henkilöstön koulutustarpeet riittävän osaamisen varmistamiseksi ja laatikaa viestintäsuunnitelma sisäisille ja ulkoisille sidosryhmillenne.
 6. Viekää tietoturvallisuuden huomiointi osaksi organisaationne prosesseja.
 7. Määrittäkää keinonne tietoturvallisuuden jatkuvalle seurannalle. Keinot voivat olla esimerkiksi  muutama seurattava keskeinen toiminnan mittari ja sisäinen auditointi tietoturvallisuuden tiimoilta.
 8. Toteuttakaa suunnitellut toimenpiteet ja täydentäkää sekä kehittäkää tehtyä dokumentaatiota toiminnastanne.

10 vinkkiä organisaation tietoturvallisuuden kehittämiseen

1️⃣ Täydellistä tieto- tai kyberturvallisuutta ei ole. Sen sijaan toimet tulisi mitoittaa riskienhallinnan avulla organisaation toimintaan nähden hyväksyttäväksi katsottavalle riskitasolle. Näin varmistat, että panostukset kohdistetaan ensisijaisesti niihin toimiin, joista saatte tavoitteisiin nähden suurimman hyödyn.

2️⃣ Tietoturvallisuuden näkökulmasta pohdi organisaationne vahvuudet ja mahdollisuudet, sekä heikkoudet ja uhat näiden kolmen elementin osalta – ihmiset, toimintatavat ja teknologiat.

3️⃣ Muista, että teknisin keinoin saavutetulla turvallisuudella on rajansa, ja sitä on tuettava asianmukaisella osaamisella, tietoisuudella, viestinnällä ja menettelyillä.

4️⃣ Tuntemalla organisaation historian, toiminnan ja toimintaympäristön, liiketoiminnan tarpeet sekä tulevaisuuden tahtotilan, ymmärrät paremmin minkä tasoista tietoturvaa kannattaa tavoitella.

5️⃣ Riskienhallinnassa kaiken ytimessä on tietoisuus omasta toiminnasta. Rehellinen lähtötilannekartoitus on hyvä aloitus kulttuurin kehittämiselle, olipa kyseessä riskienhallinta tai tietosuoja-asiat.

6️⃣ Tietoturvallisuudessa yleensä tekninen suojaus on korostettuna, ja ennalta ehkäiseminen sekä jatkostepit ovat jääneet taka-alalle – ethän siis unohda niitä.

7️⃣ Organisaatiossa vallitseva asenne, läpinäkyvyys, esihenkilöiden ja johdon esimerkki sekä moraali ovat asioita, joilla voit vaikuttaa kulttuurin kehittymiseen.

8️⃣ Harjoittelemalla kriisitilanteita, pystytte yhdessä kehittämään toimintaanne sekä lyhentämään palautumisaikaa kriiseistä.

9️⃣ Luokaa organisaatiollenne sellaisia toimintamalleja, jotka toimivat kehittymisenne raameina ja toimivat apulaisina heikkouksien tunnistamisessa.

🔟 Hyödynnä olemassa olevia viitekehyksiä – esimerkiksi ISO 27001, KATAKRI ja Vahti-ohjeistukset. Vaikka päämääränne ei olisikaan sertifioitu tietoturvallisuusjärjestelmä, oman nykytilan arvioinnissa, yhteneväisyyksissä olemassa oleviin laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmiin sekä oikein mitoitettujen tulevaisuuden askelmerkkien asettamisessa, on ISO 27001 viitekehyksestä erinomainen hyöty.

Suosittelen sinun tutustuvan myös näihin sisältöihin:

👉 Näin rakennat tietoturvallisuuden hallintamallin | pikaopas
👉 ISO 27001 -standardin 10 keskeistä vaatimusta | blogi
👉 Matka kohti ISO 27001/27701 -tietoturvasertifiointia | blogi

Haluan kuulla lisää tietoturvallisuuden hallintamallista, Arter Oy

Kirjoittaja

Liittyvät materiaalit