Tiedonhallinta

Tiedonhallintapalvelulla kehitätte organisaationne tietojohtamisen kykyä ja ymmärrätte tiedon merkityksen menestystekijänä. Päämääränä on tiedon laajuuden ja merkittävyyden hahmottaminen liiketoimintaanne tukevana resurssina.

Palvelun aikana tunnistatte yhdessä asiantuntijamme kanssa erilaisia tapoja hyödyntää tietoa osana toimintaa, mikä auttaa ymmärtämään tiedon kokonaiskuvaa ja luomaan tiedonhallinnasta organisaatiollenne menestystekijän. Palvelussa voitte valita kuvattavat tietoarkkitehtuurin kokonaisuudet tukemaan juuri teidän kokonaisarkkitehtuurianne. Luomanne sisältö kuvataan Arterin ARC-ohjelmistoon, joka tukee kokonaiskuvan hahmottamista visuaalisella tavalla.

Tietoarkkitehtuurin rakenteen luominen tuo tehokkuutta ja laatua päätöksentekoon

Tietoarkkitehtuuri on tiedonhallintaan keskittyvä kokonaisarkkitehtuurin osa-alue. Sen tavoitteena on kerätä, hallinnoida ja organisoida tietoa niin, että sitä voidaan hyödyntää tarkoituksenmukaisesti ja hallitusti. Tietoarkkitehtuurikuvausten avulla organisaationne on mahdollista tunnistaa ja tehdä näkyväksi viralliset järjestelmät ja tietovarannot, määritellä tietotarpeet ja tiedon elinkaaren hallinnan, sekä ohjata oikeanlaisen tiedon oikealle roolille. Tehokkaan ja tavoitteellisen tietoarkkitehtuurin avulla parannatte organisaationne tiedonkulkua kokonaisvaltaisesti. Lopputuloksena tiedätte, mitä tietoa on olemassa, mihin tietoa tarvitaan, sekä mihin ja miten sitä hyödynnetään.

Näkymättömyytensä vuoksi tieto koetaan usein haastavaksi resurssiksi hyödyntää. Parhaimmillaan tehokas tiedonhallinta tuo kuitenkin organisaatioille vahvan kilpailuedun ja vaikuttaa suorasti myös kustannusten hallintaan. Tiedon arvo syntyy tehokkaammassa ja nopeammassa päätöksenteossa. Kuten muussakin arkkitehtuurityössä, tietoarkkitehtuurissa tarkoitus on kehittää organisaation tietorakenteita, prosesseja ja tietotuotteita palvelemaan liiketoimintaa ja strategiaa.

Tiedonhallintapalvelumme avulla saavutatte paremman ymmärryksen organisaationne tiedosta. Palvelun toteuttaminen vaatii teiltä ainoastaan innostusta ja kiinnostusta tiedonhallintaa kohtaan. Asiantuntijamme tuella mallinnatte valitsemanne arkkitehtuurin osa-alueet, jotka tukevat teitä tehokkaammassa päätöksenteossa ja auttavat tuottamaan arvokkaampia tietotuotteita. Työpajojen jälkeen organisaatiollanne on edellytykset hyödyntää tietoa menestystekijänä. Palvelun aikana ARC-ohjelmistoon kuvattava sisältö riippuu valitsemistanne työpajoista.

Tietotuotteiden hahmottaminen auttaa ymmärtämään, kuinka organisaationne henkilöstö näkee ja hahmottaa tiedon sekä saa sen tehokkaasti haltuunsa.

Tiedon rakenteen hahmottaminen auttaa ymmärtämään organisaationne fyysistä tietoa ja arvioimaan sen kriittisyyttä. Voitte häivyttää turhaa tietoa ja tarkoituksenmukaisesti rikastuttaa tärkeää tietoa.

Tietoinfrastruktuurin hahmottaminen auttaa ymmärtämään organisaationne tiedonkulkua ja tiedon varastointia. Se vaikuttaa keskeisesti esimerkiksi tietoturvan hallintaan, sekä tiedon eheyteen ja saatavuuteen.

Palvelun aikana tunnistatte ja kuvaatte tietoarkkitehtuurin osa-alueet ja elementit asiantuntijamme tukemana

Tarjoamamme tiedonhallinnan palvelu rakentuu seuraavien teemojen ja ARC-ohjelmistoon rakennettavien osioiden ympärille:

Koulutustyöpajat

Käymme läpi tietoarkkitehtuurin ja ARC-ohjelmiston perusteet, sekä kehittämämme tietoarkkitehtuurin valmiin mallipohjan.

Tietoinfrastruktuuri

Työpajan avulla hahmotatte organisaationne tietojärjestelmät, tietovarannot ja rekisterit. Tämän perusteella voitte luoda tietojärjestelmäsalkun, sekä tietovarantojen ja rekisterien kuvaukset.

Tietorakenteet

Kuvaamme yhdessä organisaationne tietorakenteet: päätietoryhmät, tietoryhmät ja informaatiot. Lopputuotoksena luotte organisaatiollenne informaatiosalkun ja käsitekartan.

Tiedon käyttö

Kartoitamme organisaationne olemassa olevat tietotuotteet, tietolähteet, tietovirrat ja roolit. Tämän avulla voitte luoda kuvauksen nykyisistä ja tarvittavista tietotuotteista.

Tarjoamme avuksenne tiedonhallintaan myös syventäviä työpajoja:

Integraatiot

Tietojärjestelmäsalkun luomisen jälkeen voitte mallintaa organisaatiollenne integraatiosalkun ja tietovirtakuvaukset eri järjestelmien välillä.

Tietoprosessit ja strategia

Työpajassa käymme yhdessä läpi tiedon strategisen merkityksen ja tunnistamme prosesseistanne tietoisesti johdettuja tilanteita, joissa tietoa välittyy, syntyy tai vaihtuu. Saatte hyvät eväät tietostrategian luomiseen ja ymmärrätte tiedon suhteen toimintanne prosesseihin.

Haluatko nähdä miten teet tiedonhallinnasta menestystekijän organisaatiollesi?

Tilaa maksuton ARC-ohjelmiston demo ja kokeile itse.