Tietoturvallisuuden hallinta

Tietoturvapalvelulla tarjoamme teille kokonaisvaltaisen ratkaisun tietoturvallisuuden hallintaan. Palvelu räätälöidään tarpeidenne mukaan vastaamaan ajankohtaisimpia tietoturvallisuuden standardeja, ja sen aikana toteutatte asettamienne tavoitteiden mukaisen tietoturvan hallintamallin. Valmis tietoturvallisuusviitekehys ohjaa kuvausten tekemistä ja luotavien elementtien linkittämistä toisiinsa.

Tietoturvallisuuden hallinta -palvelussa asiantuntijamme perehdyttää teidät tietoturvallisuuden hallintamallin rakentamiseen Arterin ARC-ohjelmistoon. Ohjelmisto toimii visuaalisena tietoturvan hallinnan työkaluna. Mikäli tavoitteenanne on saavuttaa ISO 27001 tai KATAKRI 3, tai haluatte konkreettisesti osoittaa sidosryhmillenne tietoturvanne tason, mallimme auttaa saavuttamaan tavoittelemanne kyberturvallisuustason.

Lisää selkeyttä tietoturvallisuuden hallintaan

Tietoturvallisuuden hallinta on viimeistään nyt ajankohtaista. Kyberturvallisuus on kaikkien prioriteetti, sillä asia koskettaa niin yrityksiä, julkista hallintoa, kuin jokaista ihmistä yksilötasolla työssä ja kotona. Pohjimmiltaan tietoturvallisuus on uhkien ja riskien tiedostamista, sekä niihin varautumista. Keskeistä on omaan toimintaan nähden riittävän varautumisen tason määrittäminen.

Organisaation riittävän tietoturvallisuuden tason rakentaminen lähtee liikkeelle siitä, että asia päätetään laittaa kuntoon. Tämä tarkoittaa kehittämistyötä, jolle on varattava riittävä resursointi. Mahdottomia ei kuitenkaan vaadita: tärkeintä on laittaa perusasiat kuntoon ja edetä johdonmukaisesti. Organisaation tietoturvallisuus muodostuu enimmäkseen yksinkertaisista asioista. Teknologian ohella keskeisessä roolissa ovat ihmisten toiminta ja tietoisuus, sekä tietoturvallisuudesta huolehtimisen tuominen osaksi toimintakulttuuria.

Kattavalla tietoturvan hallintajärjestelmällä hallitsette tietoturvaturvariskejä ja tuotte tietoturvan hallinnan osaksi organisaationne arkea. Tietoturvallisuuspalvelumme sisältämällä tietoturvan hallintajärjestelmällä varmistatte kybertoimintaympäristönne luotettavuuden, tiedostatte toimintaanne kohdistuvat tietoturvauhat ja olette varautuneita niihin koko henkilöstön tasolla. Palvelu on oiva työkalu esimerkiksi organisaation tietoturvavastaavalle tietoturvan johtamiseen ja sertifioinnin tavoittelemiseen, sillä se opastaa käytännön työvaiheet tietoturvasta huolehtimiseen.

Huolehtimalla ajankohtaisesta tietoturvallisuuden hallinnasta, edistätte myös organisaationne brändiä vastuullisena toimijana. Palvelumme avulla voitte vastata sidosryhmien ja toimintaympäristön odotuksiin tai vaatimuksiin tietoturvallisuuden tasosta sekä sertifioinnista.

Autamme organisaatiotanne rakentamaan kattavan tietoturvan hallintajärjestelmän tarjoamalla valmiiksi suunnitellun paketin, jonka avulla tietoturvan hallinta saadaan alulle ja sille asetetaan selkeät työvaiheet. Työpajojen aikana kuvaamme ARC-ohjelmistoon seuraavat asiat:

  • Järjestelmäsalkku ja tietovarannot
  • Tietoturvan toteutussuunnitelma ja -vuosikello
  • Tietoturvan hallinnan prosessikartta
  • Riskiluokat, tunnistetut riskit ja tietoturvapoikkeamat
  • Toimenpiteet mahdollista auditointia varten

Hallitse organisaationne tietoturvallisuutta ARC-ohjelmiston avulla!

Tilaa maksuton ARC-ohjelmiston demo, ja näe itse miten osoitat tietoturvanne tason.

Palvelun avulla saavutatte ja kuvaatte selkeästi todistettavan tietoturvatason

Työpajat rakentuvat seuraavien teemojen ympärille:

Johdanto kyberturvallisuuteen ja tietoturvan hallintajärjestelmään

Käymme läpi valitun viitekehyksen (ISO 27001, KATAKRI) ja kartoitamme yhdessä palvelun tavoitteet.

Toimintaympäristön ja suojattavien kohteiden tunnistaminen

Kartoitamme organisaation toimintaympäristön ja tietoturvavaatimukset, mikä auttaa teitä mallintamaan organisaation nykytilan ja tavoitetilan. Määrittelemme hallintajärjestelmän soveltamisalan ja luetteloimme suojattavan omaisuuden.

Riskien kartoitus ja hallintakeinot

Määritämme yhdessä käyttämänne riskien hallintatavan. Saatte valmiudet tietoturvariskien tunnistamiseen, arviointiin ja käsittelyyn.

Tietoturvatavoitteet ja toimenpiteet

Asetatte organisaatiollenne tietoturvatavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet.

Vaaditun dokumentaation läpikäynti

Käymme läpi valitun viitekehyksen edellyttämän dokumentaation, jotta voitte laatia dokumentit organisaatiollenne.

Jatkuvuussuunnittelu

Määrittelette tietoturvatyön roolit ja vastuut. Ohjeistamme organisaationne jatkuvuussuunnitelman laatimisen.

Osaamistarpeiden tunnistaminen

Autamme teitä tunnistamaan henkilöstönne osaamistarpeet. Työpajassa laaditte käytännön toimenpiteenä koulutussuunnitelman.

Tietoturva toiminnassa ja prosesseissa

Määritätte yhdessä asiantuntijan kanssa kuvattavat tietoturvaprosessit, kuten poikkeamienhallintaprosessin ja palautekanavat, sekä päätätte niiden kuvaustavan.

Tietoturvan mittarit ja jatkuva hallinta

Hahmotatte palvelutyöpajojen etenemisen ja osaamisenne kasvun: mitä saitte aikaan? Määritätte kyberturvallisuudelle mittarit ja laaditte tietoturvan hallintajärjestelmän vuosikellon.

Lataa kyberturvallisuuden pikaopas

Haluatko oppia ymmärtämään ja hallitsemaan tietoturvallisuutta ja siihen liittyviä riskejä? Lataa itsellesi Arterin kyberturvallisuuden pikaopas.