Blogi

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän rakentamisen vaiheet

Ota organisaation tai yrityksen tietoturvalllisuus haltuun johtamisjärjestelmän avulla.

Alla Arterin perustaja jäsenen, Jussi Moision listaus siitä, millaisia vaiheita kuuluu tietoturvallisuusjohtamisjärjestelmän rakentamiseen.

Tämän blogin alareunasta löydät lisää materiaalia tietoturvallisuuteen ja ISO 27001 -standardiin liittyen.

38 askelta tietoturvallisuusjärjestelmän rakentamiseen

1️⃣  Johto on määritellyt liiketoiminnalliset perustelut sille, miksi TT- turvallisuusjohtamisjärjestelmää lähdetään ylipäätään rakentamaan? Mitä liiketoiminnallista ym. hyötyä sitoutumisesta jatkuvaan parantamiseen tietoturvallisuuden parantamiseen yritys saa?

2️⃣ Johto on hyväksynyt TT-hallintajärjestelmäprojektin ja antanut sen aloittamiselle hyväksynnän.

3️⃣ Projektin avainhenkilöstölle on annettu peruskoulutus TT-järjestelmään: mistä on kyse ja millaista tekemistä, rakenteita, selvityksiä, riskien ja mahdollisuuksien hallintaa TT-järjestelmä edellyttää. Tehdäänkö työ omin voimin? Missä määrin ulkoista asiantuntijaa tarvittaessa käyttäen?

4️⃣ Projektiryhmä on määritelty ja projektipäällikkö nimetty (usein tietoturvapäällikkö) sekä edustajat on nimetty keskeisistä toiminnoista tai osastoilta tai prosesseilta (IT, ICT-ammattilaisia ja muita yrityksen eri toimintojen osaajia.

6️⃣ Projektiryhmä on määritellyt, milloin ja missä asioissa tullaan käyttämään ulkopuolista asiantuntemusta.

5️⃣ TT-ohjausryhmä nimetty (tai voi olla suoraan johtoryhmä), jossa projektipäällikkö mukana ja johdon edustajat on nimetty.

7️⃣ Projektiryhmä on määritellyt vastuuhenkilöt, joiden tehtävänä on tunnistaa yrityksen toimintaan liittyvät soveltuvat TT-lait, -asetukset, viranomaisvaatimukset ja muut sitoumukset, joihin yritys on TT-mielessä sitoutunut suojatakseen tieto-omaisuuttaan.

8️⃣ Projektiryhmä on määritellyt TT-hallintajärjestelmän rakentamisessa sovellettavat ohjauskokoukset ja raportointitavat.

9️⃣ Projektiryhmä on määritellyt vastuut ja menettelyn, kuinka tietoturvaan liittyvien lakisääteisten ym. vaatimusten tunnistuslistaa tullaan jatkossa päivittämään.

1️⃣0️⃣ Projektiryhmä on määritellyt TT-hallintajärjestelmän kattavuuden (suojattavat kohteet) ja ohjausryhmä on hyväksynyt sen.

1️⃣1️⃣ Projektiryhmä on määritellyt TT-hallintajärjestelmän rakenteen, muun muassa mistä tasoista järjestelmä koostuu ja miten järjestelmässä toteutuu Plan- Do-Check-Act.

1️⃣2️⃣ TT-hallintajärjestelmäprojektisuunnitelmassa on otettu huomioon tietoturvahallinnan olennaiset avainasiat, kuten tietoturvapolitiikka, viestintä, operatiivinen johtaminen, pääsynhallinta, tietojärjestelmien hankinta, kehittäminen ja ylläpito, organisointi, omaisuudenhallinta, TT-poikkeamien hallinta, jatkuvuudenhallinta, henkilöturvallisuus, fyysinen ja ympäristön turvallisuus, vaatimustenmukaisuuus jne.

1️⃣3️⃣ Projektiryhmä on määritellyt riskien ja mahdollisuuksien tunnistamistavan (tietoturvariskien arviointiprosessi), tunnistamisessa käytettävät työpohjalomakkeet ja tietoturvariskien merkittävyyden arvioinnissa käytettävän todennäköisyyksien ja seurausten vakavuuksien pisteytysasteikon.

1️⃣4️⃣ Projektiryhmä on määritellyt, miten usein TT-riskit ja mahdollisuudet päivitetään koko soveltamislaajuudessa ml. että aina merkittävien muutosten yhteydessä päivitetään ko. kohteen TT-riskit ja mahdollisuudet.

1️⃣5️⃣ Uhkien ja riskien peruskartoitus on tehty. Tunnistetaan kattavasti yrityksen toiminnassa ilmenevät tietoturvahaavoittuvuudet ja niihin liittyvät uhkatekijät ja aiheuttajat systemaattisesti TT-hallinta- järjestelmään kuuluvien kohteiden osalta. Henkilöstön edustus on otettu mukaan kartoitukseen.

1️⃣6️⃣ Merkittävät TT-riskit on määritelty käyttäen sovittua riskien merkittävyyden arvottamismenettelyä systemaattisesti koko TT- hallintajärjestelmään sisällytetyssä laajuudessa.

1️⃣7️⃣ Johto tai ohjausryhmä on määritellyt tietoturvariskien hyväksymis- kriteerit. Hyväksyttäviä riskien tasoja katselmoidaan sovituin väliajoin.

1️⃣8️⃣ Projektiryhmä on määritellyt riskeille käsittelyvaihtoehdot ja määritellyt hallintakeinot kullekin riskille päätetyn käsittelyvaihtoehdon mukaan.

1️⃣9️⃣ Projektiryhmä on käynyt läpi ISO 27001 -liitteen A hallintatavoitteet ja keinot ja laatinut ns. Soveltuvuuslausunnon, joka sisältää kaikki vaaditut hallintakeinot sekä perustelut liitteen A hallintakeinojen käyttämiselle tai käyttämättä jättämiselle.

2️⃣0️⃣ Projektiryhmä on koostanut eo. pohjalta riskien käsittelysuunnitelman ja hankkinut kunkin riskin omistajalta hyväksynnän ko. riskin käsittelylle ja jäljelle jääville tietoturvariskeille.

2️⃣1️⃣ Johto tai ohjausryhmä on laatinut organisaatiolle TT-politiikan, jossa sitoudutaan jatkuvaan parantamiseen, lakien, viranomais- ja muiden TT- vaatimusten noudattamiseen, kehittämistavoitteiden asettamiseen. TT- politiikka on dokumentoitu ja siitä viestitään koko organisaatiolle. TT- politiikka on sidosryhmien saatavissa.

2️⃣2️⃣ Johto tai TT-ohjausryhmä on laatinut tietoturvatavoitteet TT-hallintajärjestelmän asiaankuuluville toiminnoille ja tasoille. Tavoitteet ovat mahdollisuuksien mukaan. Tavoitteiden asettamisessa on otettu huomioon soveltuvat TT-vaatimukset ja riskien arvioinnin ja käsittelyn tulokset.

2️⃣3️⃣ Johto tai TT-ohjausryhmä yhdessä projektiryhmän kanssa on laatinut TT-tavoitteiden saavuttamiseksi toimenpiteet, resurssitarpeet, vastuut, aikataulun ja tavat, miten arvioida tavoitteiden saavuttamista.

2️⃣4️⃣ Koko henkilöstölle annetaan TT-asioista peruskoulutusta painottaen sitä, mitä TT-asiat itse kunkin työssä tarkoittavat normaali-, häiriö- ja poikkeustilanteissa ja kuinka tulee toimia. Koulutuksessa kiinnitetään huomiota siihen, millaisiin parannustavoitteisiin koko yritys on sitoutunut ja otetaan esille yrityksen TT-tavoitteet ja mitä ne merkitsevät toiminnoissa / osastoilla/ prosesseissa. Lisäksi korostetaan, mihin itse kunkin tulee reagoida ja ryhtyä joko itse välittömiin toimenpiteisiin tai ilmoittaa eteenpäin (uhka- tai läheltä piti -tilanne, -ongelma, -häiriö- tai poikkeustilanne).

2️⃣5️⃣ Projektiryhmä on määritellyt TT-järjestelmän ylläpitoon liittyvien menettelyiden työstämisen: TT-käsikirjan laatiminen (vapaaehtoinen), kaikille yhteisten TT-ohjeiden laatiminen, asiakirjojen valvontaohjeen laatiminen, TT-tiedostojen valvontaohjeen laatiminen, toimintokohtaisten erityisohjeiden laatiminen, TT-järjestelmän auditointiohjeen laatiminen tai yhdistäminen yleiseen auditointiohjeeseen, samoin on määritelty TT- poikkeamien ja niihin liittyvien korjaavien ja ehkäisevien toimenpiteiden menettelyt jne.

2️⃣6️⃣ Projektiryhmä on määritellyt, mitä tulee seurata ja mitata ml. TT-hallintajärjestelmään liittyvät tietoturvaprosessit (tietoturvariskien arviointiprosessi, tietoturvariskien käsittelyprosessi) ja mittaamiseen ja seurantaan on määritelty taajuus, kuinka usein mitataan tai seurataan, ketkä mittaavat tai seuraavat, milloin ja miten kertynyttä tietoa analysoidaan ja miten tulokset dokumentoidaan.

2️⃣7️⃣ Projektiryhmä on määritellyt TT-häiriöiden, -tapahtumien ja -poikkeamien käsittelytavan ja niiden käsittelyssä kirjattavat seikat mm. häiriöihin vastaamisen menettelyt, seurannan ja raportoinnin menettelyt, TT-häiriöiden havaitsemiselle ja raportoinnille nimetty yhteydenottopiste, lomakepohjat, tietoturvarikkomusten käsittely jne.

2️⃣8️⃣ Projektiryhmä on määritellyt toimintojen / osastojen / prosessien edustajat tarkistamaan yksiköissään, mitä muutoksia vastuissa ja valtuuksissa mahdollisesti tarvitaan TT-asioiden takia. Samoin heitä on pyydetty tarkistamaan tiedonkulun valmiudet oikean tiedonkulun varmistamiseksi TT-asioissa.

2️⃣9️⃣ Projektiryhmä on määritellyt toimintojen / osastojen / prosessien edustajat arvioimaan, mitä tarkistuksia koulutustarpeiden ja pätevyyksien tunnistamisessa ja valmiuksien luomisessa mahdollisesti tarvitaan TT- asioissa. Erityispätevyyksien (viranomaisten ja / tai sovelletun teknologian hallinnan edellyttämät) osalta tarkistetaan, että ne ovat asianmukaisessa kunnossa.

3️⃣0️⃣ Projektiryhmä on määritellyt, mitä TT-hallintajärjestelmään liittyviltä ulkoisilta palvelutoimittajilta vaaditaan TT-hallinnassa, sopimuksissa, viestinnässä jne. Esimerkiksi palvelutasot, palveluraportit, seuranta- kokoukset, auditoinnit, tietoturvahäiriöiden hallinta, kirjattavat tiedot, ongelmien ratkaisu, palvelukapasiteetti, jatkuvuus, toimittajan puolelta nimetty vastuuhenkilö, tietoturva arkaluonteisissa tiedoissa, joihin toimittajalla pääsy, tilaajan ja toimittajien tekemät muutokset palveluihin parannukset sovittuun palveluun, uusien sovellusten kehittäminen, TT-turvallisuusparannukset, verkkomuutokset, uusien versioiden käyttöönotot, uudet kehitystyökalut, fyysiset palvelutilojen muutokset, toimittajan muutokset, alihankinnan siirto toiselle alihankkijalle jne.

3️⃣1️⃣ Projektiryhmä on määritellyt TT-vaatimukset, joita noudatetaan organisaation projektitoiminnoissa ja järjestelmäkehittämisessä.

3️⃣2️⃣ Johto ja projektiryhmä ovat suunnitelleet TT-auditointien vuosiohjelman ja laatineet sisäisen TT-auditoinnin ohjeen ja lomakkeet.

3️⃣3️⃣ TT-hallintajärjestelmän sisäiset auditoijat on valittu niin IT-, ICT- ammattilaisten kuin eri toimintojen asiantuntijoiden joukosta huomioiden työkokemus, koulutustausta, toimialatuntemus, tietoturvatuntemus jne.

3️⃣4️⃣ TT-hallintajärjestelmän sisäisille auditoijille on järjestetty ISO 27001- ja oman TT-hallintajärjestelmän sisältökoulutusta ja auditointiprosessin koulutusta.

3️⃣5️⃣ Ensimmäinen toimintojen / osastojen / prosessien TT-auditointi on suoritettu ja raportoitu.

3️⃣6️⃣ Johto yhdessä tietoturvapäällikön ja projektiryhmän kanssa on määritellyt TT-järjestelmän johdon katselmuksen sisällön.

3️⃣7️⃣ Tietoturvapäällikkö on valmistellut ja pyytänyt johdon katselmukseen osallistujia ennakolta valmistelemaan omat osuutensa ensimmäiseen johdon katselmukseen. Katselmus on pidetty ja johtopäätökset on kirjattu katselmuspöytäkirjaan.

3️⃣8️⃣ Johto tai ohjausryhmä on todennut, että TT-järjestelmä on toiminnassa ja on siirrytty ylläpitoon ja järjestelmän edellyttämään jatkuvaan parantamiseen sekä tarvittaessa on luotu valmiudet pyytää ulkoista sertifiointiauditointia.

👉 Onko tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän rakentaminen ajankohtaista? Lue tai katso webinaaritallenteelta, kuinka hallintajärjestelmän rakentaminen luonnistuu Arterin ARC-ohjelmiston avulla >> klikkaa tästä.

Lisämateriaalia:

👉 Näin rakennat tietoturvallisuuden hallintamallin | ladattava pikaopas
👉 ISO 27001 -standardin 10 keskeistä vaatimusta | blogi
👉 Näin pääset alkuun tietoturvatyössä ja vältyt turhalta tekemiseltä | blogi + webinaaritallenne
👉 Tietoturvallisuuden vähimmäisvaatimukset -checklist | ladattava materiaali
👉 Riskien arviointitaulukko | ladattava materiaali
👉 Näin rakennat tietoturvallisuuden hallintamallin ARC-ohjelmiston avulla | blogi + webinaaritallenne

Kirjoittaja

Jussi Moisio on toinen Arterin perustajajäsenistä ja vanhempi konsultti. Hänellä on vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, ympäristö- ja turvallisuusasioiden, riskien hallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen sekä erilaisten arviointien ja auditointien parista.

Jussi on menestyksellisesti ohjannut kymmeniä toimintajärjestelmän rakennus- ja jatkokehitysprojekteja ja toimii myös Inspecta Oy:n pääarvioijana. Jussi on tehnyt laajoja yksityisen alan kuin julkisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Liittyvät materiaalit