Kierto Ympäristöpalvelut Oy

IMS-ohjelmisto toiminnan tukena tarkoin säännellyllä alalla

Kierto Ympäristöpalvelut tarjoaa räätälöityjä jätehuoltoratkaisuja kaupan alalle, teollisuudelle, laitoksille ja kunnille. Kierto tarjoaa asiakkailleen vaarallisten jätteiden nouto-, käsittely- ja kierrätyspalveluja, joiden avulla kemikaaleja kierrätetään ja jätteistä pystytään tekemään vaarattomia. Asiakkaamme toimipisteet sijaitsevat Järvenpäässä, Ilmajoella sekä Kouvolassa.

Asiakkaamme toiminnan kantavana ajatuksena on edistää vaarallisten jätteiden kierrätystä ja materiaalihyötykäyttöä.

Tarkoin säännellyllä alalla toimintajärjestelmä helpottaa arjen toimintoja tuomalla samaan paikkaan organisaation dokumentaation, käsikirjat, mittarit, prosessit, raportit ja riskiarvioinnin.

Asiakastarina tiivistetysti:

 • LÄHTÖTILANNE: Tarve toimintajärjestelmälle, joka sopii tarkoin säännellylle toiminnalle kokonaisvaltaisesti.
 • RATKAISU: IMS-ohjelmisto tukemaan arjen toimintoja sekä tuomaan helpotusta poikkeamien ja läheltäpititilanteiden kirjaamiseen ja käsittelyyn.
 • TULOKSET: Ohjelmiston hyvä vastaanotto yhtiössä sekä tunnistetut hyödyt poikkeamien ja lähetäpititilanteiden kirjaamisen ja käsittelyn osalta.

Lähtötilanne

Kierto Ympäristöpalveluiden toimintaa ohjaavat erilaiset lait ja säädökset, joita ovat esimerkiksi:

 • jätelaki,
 • ympäristönsuojelulaki,
 • vaarallisten aineiden kuljetuksen määräykset sekä
 • lait ja asetukset vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista.

Kierto-yhtiöiden laatupäällikkönä toimiva Jari Koivula kertoi myös yhtiön tarpeesta kehittää läheltäpititilanteiden sekä poikkeamien kirjauksia ja raportointia. Lähetäpititilanteista ja poikkeamien kirjaamisesta piti saada mahdollisimman helppoa.

Asiakkaallamme on ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 sekä ISO 45001:2018 -sertifikaatit ja kasvaneelle liiketoiminnalle kaivattiin joustavaa ja helppokäyttöistä toimintajärjestelmää. Työkalun toivottiin olevan sellainen, joka tuottaa apua kokonaisvaltaisesti organisaation toiminnalle standardin mukaisen toiminnan lisäksi.

Järvenpään tuotantolaitoksen toiminta voidaan jakaa kahteen suurempaan kokonaisuuteen:

 • Kappaletavaraterminaali
  • Noudetun vaarallisen jätteen vastaanotto, jossa vastaanotetaan asiakkaalta haetut jätteet punnitaan, tunnistetaan ja tutkitaan sekä pakataan jatkokäsittelyä varten.
 • Käsittelytoiminnot
  • Fysikaaliskemiallinen käsittelylinja, jossa käsitellään pääasiassa kemian- ja prosessiteollisuudelta tulleet vaaralliset jätteet kuten hapot, emäkset ja raskasmetallipitoiset nesteet.
  • Öljynkäsittelylinja, jossa käsitellään erilaiset nestemäiset öljyjätteet, joita ovat esimerkiksi voitelu- ja polttoöljyt, öljyvedet, polttoaineet sekä leikkuunesteet. Öljy- ja vesifaasit erotetaan toisistaan, ja öljyistä valmistetaan muun muassa teollisuuslaitosten käyttöön kierrätyspolttoainetta.

Kierto-yhtiössä tuotetaan myös vaarallisista jätteistä uudelleen käytettävää materiaalia. Kuten esimerkiksi jäähdytysnesteistä tuotetaan kierrätysglykolia.

Ratkaisu

Kierto Ympäristöpalvelut Oy:ssa otettiin IMS-toimintajärjestelmän alusta käyttöön 2019 puolella viiden konsultointipäivän avulla.

Ohjelmisto on käyttöönottovaiheessa 2020 loppupuolella ja järjestelmään tuodaan tietoja aiemmin käytössä olleesta laadunhallintajärjestelmästä.

Tuotannonohjauksen kannalta olennaisen tiedon syöttäminen järjestelmään on vastuutettu työnjohtajille ja tuotannon esimiehille. Jokainen kantaa vastuu omasta tuotantolinjastaan – prosesseja johtavat henkilöt vastaavat järjestelmään vietävien tietojen ja dokumentaation toteutuksesta sekä ajantasaisuudesta.

Kuva: Kierto Ympäristöpalvelut Oy, asiakaskokemus IMS-ohjelmisto, Arter Oy
Kuva: Kierto Ympäristöpalvelut Oy

Tulokset

Jari kertoo IMS-ohjelmiston käyttöönoton sujuneen odotettua paremmin – ohjelmisto on otettu organisaatiossa hyvin vastaan.

Kierto Ympäristöpalvelut Oy:ssa on myös tunnistettu IMS-ohjelmiston tuomat edut poikkeamien ja lähetäpititilanteiden kirjaamisen ja käsittelyn osalta.

Poikkeamien kirjaaminen on helppoa ja nopeaa. Ja niiden käsittely on selkeää ja tehokasta. Kun poikkeamien ja läheltäpititilanteiden kirjaamisesta on tehty mahdollisimman helppoa, tulee niistä myös raportoitua eteenpäin” Jari kertoo.

IMS-ohjelmistossa on mahdollisuus mobiiliraportointiin, jonka avulla esimerkiksi poikkeamasta raportoiminen onnistuu mobiilisti siinä tilanteessa, kun poikkeama on havaittu. Lue lisää mobiiliraportoinnista IMSissä tästä. 

Tällä hetkellä IMS on käytössä yrityksen johdolla, päällikkötasolla sekä työnjohtajilla.

Perustyö IMSin käyttöönotossa jatkuu vielä; tietoa tulee vielä syöttää ohjelmistoon, näistä esimerkkinä erilaiset tallenteet ja asiakirjat. Tarkoituksenamme on ottaa ohjelmisto käyttöön myös muissa yksiköissämme Järvenpään pääpaikkamme lisäksi Ilmajoella ja Kouvolassa”, Jari summaa.

Aiheeseen liittyvää