Blogi

Mitä ovat kokonaisarkkitehtuurin viitekehykset?

Mitä kokonaisarkkitehtuurin viitekehyksellä tarkoitetaan?

 • Kokonaisarkkitehtuurin viitekehykset tarjoavat valmiita lähtökohtia muun muassa siihen millaisia rakenneosia kuvaamalla organisaation toimintaa voidaan jäsentää = mitä kuvataan, esim. palvelut, prosessit, tietojärjestelmät.
 • Millaista hallintamallia arkkitehtuurityöhön voi soveltaa = miten arkkitehtuuria kehitetään.
 • Ottavat kantaa jossain määrin myös kuvaamistapoihin = miten kuvataan.
 • Viitekehykset tarjoavat yhteisen kielen organisaatioiden sisälle ja/tai edistävät yhteentoimivuutta.
 • Viitekehyksiä ei ole tarkoitettu hyödynnettäväksi sellaisenaan vaan niitä tulisi aina soveltaa omaan organisaatioon sopiviksi.
 • Esimerkkejä kokonaisarkkitehtuurin viitekehyksistä ovat Tiedonhallintalaki, TOGAF ja JHS 179.

Mikä on olennaista kokonaisarkkitehtuurin viitekehyksien hyödyntämisessä?

Päädyittepä hyödyntämään organisaatiossanne mitä tahansa kokonaisarkkitehtuurin viitekehystä, olennaista on että:

 1. Sovellatte valitsemaanne viitekehystä tai viitekehyksiä omaan organisaatioonne sopiviksi.
 2. Viitekehykseenne on määritelty, mitä asioita kokonaisarkkitehtuurityössä tehdään ja missä järjestyksessä, miten työ organisoidaan ja miten se kytketään organisaation muuhun toimintaan.
 3. Käytännössä tämä tarkoittaa arkkitehtuuritoiminnon tavoitteenasetantaa, arkkitehtuurikuvausten nykytilan ja tavoitetilan tuottamisen, toimeenpanon suunnittelun ja valvonnan.
 4. Arkkitehtuuritoiminto on kytkeytynyt organisaationne toiminnassa:
  • Strategiaan ja päätöksentekoon =  Arkkitehtuuritoiminnolla on johdon tuki eli tavoitteenasetanta kytkeytyy organisaation strategiaan ja päätöksentekoon.
  • Muutoksien suunnitteluun ja toteutukseen = Arkkitehtuurikuvauksia osataan hyödyntää organisaation toiminnassa.

Esimerkkejä kokonaisarkkitehtuurin viitekehyksistä – Tiedonhallintalaki, JHS 179 ja TOGAF®

Tiedonhallintalaki

 • Tiedonhallintamalli on päivittyvä kuvaus organisaation tiedonhallintayksikön nykytilasta.
 • Tiedonhallintamallissa kuvataan prosesseja, tietojärjestelmiä ja tietovarantoja.
 • Kappaleet tulee nimetä, niille tulee laatia kuvaus niiden tarkoituksesta ja vastuusta.
 • Tietovarannoilla kuitenkin hieman enemmän kuvausvelvoitteita (esim tiedon luovutus, säilytysajat, tietosisältö jaoteltuna “tietoryhmiksi” ja “tietoaineistoiksi”).
 • Tietoturvatoimenpiteissä tiedonhallintamallia vasten on tarkoitus arvioida laissa esitettyjä vaatimuksia tietoturvallisuudesta (TiHL luku 4).
 • Muutosvaikutusten arvioinnissa tarkoitus arvioida tiedonhallintamallia vasten organisaatiossa tapahtuvia muutoksia – olennainen hallinnollinen uudistus tai tietojärjestelmän käyttöönotto. Sisältää 4 arviointinäkökulmaa. Tulisi ajoittaa ennen muutoksen toetuttamista. 4 arviointinäkökulman ja muutaman sisällöllisen suosituksen lisäksi käytännössä muotovapaa. Voi olla esim. projektisuunnitelma tai esiselvitys.
 • Kuvauksen tarkkuustaso jättää paljon valinnanvaraa useassa kohtaa.

JHS 179 = Julkishallinnon suositus kokonaisarkkitehtuurin kehittämismenetelmästä

 • Kuntia ja julkishallinnon toimijoita on vuodesta 2011 saakka suositeltu kuvaamaan kokonaisarkkitehtuuriaan tietohallintolain mukaan. Vanhassa tietohallintolaissa näitä kuvauksia ohjasi JHS-179-suositus.
 • JHS 179 -suosituksessa määritellään menetelmä, jolla organisaation kokonaisarkkitehtuuri suunnitellaan sekä annetaan suositukset eri osa-alueiden kuvausten laatimisesta.
 • Suositus tarjoaa yhtenäisen suunnittelumenetelmän, suunnittelun viitekehyksen sekä yhtenäiset kuvaustavat ja -mallit julkisen hallinnon organisaatioiden kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen sen eri vaiheissa.
 • Kokonaisarkkitehtuurityössä voi hyödyntää kokonaisarkkitehtuurimenetelmää (JHS 179 v. 2.0), joka perustuu kansainväliseen, avoimeen ja yleisimmin käytössä olevaan kokonaisarkkitehtuurin viitekehykseen TOGAF® (v. 9.1). Menetelmän avulla voi mallintaa sekä nykytilassa että tavoitetilassa: periaatteellisella tasolla ja neljästä eri näkökulmasta – periaatteellinen, käsitteellinen, looginen ja fyysinen taso.
 • Tutustu JHS 179 -suositukseen tarkemmin Digi- ja väestoviraston sivuilla.

TOGAF®

Kiinnostaako kokonaisarkkitehtuuri? Suosittelemme sinulle näitä sisältöjä:

Kirjoittaja

Liittyvät materiaalit