Blogi

Riskienhallinnan tavoitteet

Riskienhallinnan tulee olla organisaation johtamista ja päätöksentekoa tukeva toiminto, jotta tavoitteisiin vaikuttavia uhkia ja mahdollisuuksia voidaan ennalta tunnistaa ja niihin voidaan varautua. Organisaation järjestelmällisellä riskienhallintapanostuksella voidaan estää ja pienentää häiriöitä ja vahinkoja sekä nopeuttaa toipumisaikaa.

Toimiva riskienhallinta tukee jatkuvaa parantamista ja luo edellytykset kehittää uusia parempia toimintatapoja. Toimiva ja ennakoiva riskienhallinta luo osaltaan pohjaa myös työturvalliselle ja -hyvinvointiin keskittyvälle toiminnalle, jolloin työmotivaatio ja sitoutuminen organisaation toimintaan nousee.

Tunne organisaatiosi uhat ja mahdollisuudet

Organisaatiot haluavat toteuttaa ydinosaamistaan sidosryhmilleen mahdollisimman hyvin, toistettavasti ja häiriöttömästi. Arjen sujuvuuden ja häiriöttömyyden esteenä voi vaikuttaa monet sisäiset tai ulkoiset tekijät. Näihin tekijöihin liittyvät epävarmuustekijät, joita ovat tyypillisesti vaikutus ja todennäköisyys eli ajankohta.

Kaikki epävarmuudet toimintaympäristössä eivät ole vain negatiivisia uhkia vaan myös positiivisia mahdollisuuksia. Organisaation kannalta nämä uhat ja mahdollisuudet ovat riskejä.

Tavallista on, että ensin tunnistetaan toinen uhkan puoli ja tämän jälkeen kolikon toinen puoli -mahdollisuus. Otetaan esimerkiksi liiketoiminnan laajentaminen. Ennen lopullista päätöstä tulee riittävästi tarkastella sekä edut että haitat ja punnita kumpi kori painaa enemmän, ja millaisen jäännösriskin johto ja organisaatio on valmis kantamaan.

Riskien tunnistustyö voidaan jakaa seuraaviin perusvaiheisiin:

 • tunnistus/nimeäminen,
 • luokittelu,
 • riskin suuruuden arviointi – vaikutus ja todennäköisyys,
 • nykytila-arvio ja riippuvuudet ja yhteydet muihin tekijöihin muun muassa palveluihin, prosesseihin ja muihin riskeihin,
 • hallintakeinon valinta ja toimenpiteiden suunnittelu sekä
 • vastuutus ja seurannan toteutus.

Riskien luokittelusta on hyötyä riskejä tunnistettaessa ja riskien hallintakeinoja suunniteltaessa. Nykyisin tyypillisesti riskit luokitellaan neljään pääriskiluokkaan, jonka alle organisaation toimialan mukaan tunnistetaan aliriskiluokat.

Pääriskiluokat ovat:

 • Strategiset riskit: Vaikuttavat yrityksen pitkän aikavälin tavoitteiden toteutumiseen.
 • Taloudelliset riskit: Vaikuttavat yrityksen taloudelliseen tilanteeseen.
 • Toiminnalliset eli operatiiviset riskit: Vaikuttavat organisaation sisäisiin ja ulkoisiin prosesseihin ja resursseihin (mm. ihmiset, tilat, koneet, järjestelmät, toimitusketjut)
 • Vahinkoriskit: Vaikuttavat mm. työturvallisuuteen, ympäristöön ja odottamattomiin keskeytyksiin.

Riskien tunnistamisessa, luokittelussa ja arvioinnissa tulee muistaa, että yksittäisiä riskejä tunnistetaan eri näkökulmista ja lisäksi pohditaan eri skenaarioiden kautta riskien mahdollisia riippuvuuksia toisiinsa sekä riskien dominoefektejä. Harvoin yksi riski toteutuessaan johtaa kriisiin, mutta se voi laukaista tapahtumaketjun, jonka lopputulos on vaikeasti hallittavissa ilman ennakkovarautumista.

Sovita riskienhallintamenetelmä organisaatioosi

Toimivan riskienhallinnan avulla organisaation tilannekuva toiminnan merkittävimmistä riskeistä on ajan tasalla. Näin päätökset ja kehityshankkeet voidaan sovittaa tukemaan ydintoiminnan toteuttamista ja kehittämistä ilman ylimääräistä uhkaa, että organisaation riskinkantokyky ylitetään.

Riskienhallinta tulee suunnitella ja toimintatavat tulee sovittaa ja vakiinnuttaa oman organisaation tarpeiden mukaan. Keskeistä on ymmärtää kokonaisuutena riskienhallintaan vaikuttavat osa-alueet, joita muun muassa ovat:

 • Toimintaympäristö nyt ja mihin se on kehittymässä tulevaisuudessa.
 • Johtamiskulttuuri, historia ja riskinottohalu.
 • Strategia ja päämäärä.
 • Keskeiset toiminnot ja niiden haavoittuvuudet.
 • Palaute ja arviointi- sekä seurantamenetelmät.
 • Jatkuvan parantamisen tavat ja
 • viestintä.

Yhteydenottopyyntö IMS ja riskienhallinta, Arter Oy

Motivaatio ja sitoutuminen

Onnistunut riskienhallintatyö heijastuu niin henkilöstöön kuin henkilöstöstä. Työturvallisuus ja -hyvinvointi tyypillisesti johtaa liiketoiminnan suotuisaan kehitykseen ja menestymiseen myös yllättävissä tilanteissa. Motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö nostaa tuottavia työtunteja, kun poissaolot vähenevät, vaihtuvuus on pienempää ja yllättävät työtapaturmat tai työperäiset sairaudet ovat hallussa.

Me Arterilla autamme sinua tarjoamalla asiantuntevaa koulutusta sekä apua toimivan riskienhallinnan rakentamisessa tai olemassa olevan järjestelmän parantamisessa. Ohjelmisto riippumattomien Qualitas Fennica -koulutusten lisäksi IMS-ohjelmistomme tukee järjestelmällistä riskienhallintatyötä ja sen ylläpitoa ja kehittämistä nyt ja tulevaisuudessa. Tilaa ilmaiseksi IMS-demotunnukset ja kokeile ohjelmistoa itse täyttämällä alta löytyvä lomake. 

Lue lisää:

Katso aiheen webinaaritallenne:

Tilaa demo-tunnukset tällä lomakkeella ja kokeile IMS-ohjelmistoa ilmaiseksi - kokeilu ei edellytä sitoutumista:

* Merkityt kohdat ovat pakollisia.

Kirjoittaja

Arterin seniortason konsultti Jari Saalilla on lähes 30 vuoden historia eri organisaatioiden toiminnan kehittämisen parista. Hänellä on laaja kokemus ja tietämys johtamisen, toimintajärjestelmien, riskienhallinnan ja jatkuvuuden sekä tiedonhallinnan ja -turvan osa-alueilta. Jari saa usein palautetta siitä, miten hänen rauhallinen ja määrätietoinen tapansa luotsata asiakasprojekteja tarttuu projektiryhmiin: suunnitellut muutokset tulevat tehdyiksi ja ne juurtuvat arkeen.

Liittyvät materiaalit