Peikko Group

Peikko on betonirakenteiden liitososiin ja liittorakenteisiin erikoistunut vuodesta 1965 lähtien toiminut perheyritys. Peikko Groupilla on myyntitoimistot yli 30 maassa neljässä eri maanosassa ja tehtaita seitsemässä maassa. Peikko työllistää yli tuhat henkeä maailman laajuisesti.

Lähtötilanne

Vuonna 2012 Peikko Group asetti tavoitteeksi raportoinnin kehittämisen näkyväksi kaikille tehtaille, myyntiyksiköille ja konsernin johdolle. Samalla haluttiin muutoinkin yhtenäistää laatu- ja toimintajärjestelmää samankaltaiseksi kaikissa Peikko Groupin toimipisteissä. Tähän etsittiin sopivaa työkalua ja päädyttiin IMS järjestelmään. Eräänä ratkaisevana tekijänä kilpaileviin tuotteisiin nähden Peikko Groupin laatujohtaja Riitta Pönniö sanoo olleen IMS:n kattavuus toiminnallisuuksien osalta.

Laatujohtamiseen IMS tarjosi ne toiminnallisuudet joita he hakivat. Samoin esimerkiksi käyttäjäryhmien muodostaminen ilman erillistä lisensiointia on IMS:n etu kilpailijoihin nähden”, toteaa Pönniö.

Multi site -ympäristön tuomat haasteet

Toiminta useassa toimipisteessä eri puolilla maailmaa loivat käyttöönotossa omat haasteensa. Osassa tehtaita oli käytössä jo omat sertifikaatit ja sertifiointisopimukset eri sertifioijien kanssa. Myynnillä olikin hankaluuksia sertifikaattien esittämisessä asiakkaille, sanoo Pönniö, ja toteaa muutoinkin haasteena alkuun olleen tehtaiden välisen yhteistyön vähäisyyden.

Laatu- ja toimintadokumentit olivat useasti paikallisilla kielillä ja materiaali oli monesti vain paperimuodossa saatavana. Esimerkkinä Pönniö mainitsee tehtaiden väliset reklamaatiot, joiden käsittelylle ei ollut yhtenäistä menetelmää eikä näkyvyyttä. Muun muassa tähän IMS toi suuren avun, kun poikkeamia voidaan käsitellä tehtaiden välillä ja niiden käsittelyä seurata.

Ratkaisu – ProPeikko-projekti yhtenäisti toimintaa ja laatua

ProPeikko-projekti aloitettiin vuoden 2013 alussa. IMS otettiin työkaluksi laadun ja toiminnan yhtenäistämisuudistuksessa. Aikataulun osalta tavoitteena oli saada projekti päätökseen joulukuun 2013 puoliväliin mennessä. Heti alkuun nimettiin konsernin pääprosessit ja niiden omistajat. Samoin projektiryhmän jäsenille nimettiin vastuuprosessit, joiden kuvausta jatkettiin prosessin omistajien ja heidän nimeämiensä henkilöiden kanssa. Projektin etenemistä seurattiin ohjausryhmässä ja projektiryhmän kokous oli joka toinen viikko.

Samassa yhteydessä laadittiin yhteinen toimintakäsikirja ja lukuisa määrä muita toimenpiteitä, joihin kuului myös roolien selkeyttäminen, toiminnan tehostaminen mittariston kerääminen tehtailta sekä prosessikuvausten luominen. Tavoitteeksi asetettiin myös yhden sertifiointilaitoksen käyttö ja auditoinnin haluttiin tapahtuvan multi site -periaatteella.

Edellä mainitun toimintakäsikirjan uudistamisen lisäksi laadittiin yhteinen laatu-, ympäristö- terveys- ja turvallisuuspolitiikka (QEHS) ja luotiin näille osa-alueille omat mittaristot IMSin, kertoo Pönniö.

Vanhat tehdaskohtaiset politiikat poistettiin käytöstä.

Tulokset – IMS aktiivisessa käytössä

Kokonaisuudessaan Pönniö sanoo ProPeikko-projektin onnistuneen hyvin. Projektin tavoitteet on saavutettu ja aikataulu piti. IMS on ollut onnistunut valinta ja se on aktiivisessa käytössä koko Peikko Groupilla.

Erityisesti laatupäälliköt tehtailla käyttävät IMS:ä päivittäin – muut tarvittaessa, sanoo Pönniö.

Esimerkiksi laatupalavereissa seurataan IMSistä  KPI -mittareita, jotka näkyvät yhtenäisenä kaikissa toimipisteissä. Toiminnan ja raportoinnin läpinäkyvyys on parantanut tehtaiden välistä kommunikointia. Samalla parhaita käytäntöjä on otettu tehtailla käyttöön. Myös konsernin ja paikallisten prosessien ymmärrys on parantunut. IMSin tuomana suurimpana etuna Pönniö näkee IMS:n Peikko Groupille tuoman läpinäkyvyyden niin konsernin kuin tehtaiden kuin myyntiyksiköiden välille.

Näkyvyys myös mahdollistaa sujuvan konsernin strategiaan perustuvien tavoitteiden implementoinnin kaikkiin tuotanto- ja myyntiyksiköihin”, Pönniö sanoo.

Kiitosta saa myös IMSin helpdesk -palvelut ja nopea reagoiminen asiakaspalautteisiin.

Aiheeseen liittyvää