Blogi

Mitä hyötyä laadunhallinta tuottaa kasvua hakevalle yritykselle?

Mitä hyötyä laadunhallinta tuottaa kasvua hakevalle yritykselle? Miksi liiketoimintaa kannattaa lähestyä järjestelmällisesti? Mitä ovat kannattavan kasvun tunnusmerkit?

Laadunhallinnan hyödyt kasvua hakevalle yritykselle:

 • Parantaa prosessien tehokkuutta ja laatua: Järjestelmälliset toimintatavat varmistavat, että työt tehdään oikein ja ajallaan.
 • Vähentää riskejä: Systemaattisen riskienhallinnan avulla riskit on mahdollista tunnistaa ja yirityksessä osataan huomioida se, mikä suojaa liiketoimintaa.
 • Lisää asiakastyytyväisyyttä: Laadukkaat palvelut ja tuotteet vastaavat paremmin asiakkaiden odotuksiin.
 • Tukee kehitystä: Jatkuva seuranta ja palaute auttavat havaitsemaan parannuskohteet.

Kannattavan kasvun tunnusmerkit:

 • Selkeä liikeidea: Mitä myydään, kenelle, miten ja miksi.
 • Vahva ydintiimi: Johtoryhmä, joka ohjaa toimintaa, inspiroi tiimiä ja tekee strategisia päätöksiä.
 • Tehokkaat prosessit: Toistettavat mallit ja järjestelmällisyys, jotka takaavat laadun ja tehokkuuden.
 • Jatkuva kehitys: Kyky sopeutua ja kehittyä muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

Järjestelmällinen lähestymistapa liiketoimintaan:

 • Selkeät ohjeet ja prosessit: Kaikki tietävät mitä tehdä, miten toimia ja miten oma työpanos vaikuttaa lopputulokseen.
 • Mittarit ja seuranta: Päätökset perustuvat faktoihin, ei arvauksiin.
 • Yhteinen näkemys ja tavoitteet: Kaikki työntekijät ja johtajat ymmärtävät mihin yritys on matkalla ja mitkä sen tavoitteet ovat.

Laadunhallinta tarjoaa hyviä toimintamalleja liiketoiminnan perustaksi, joiden avulla yritys voi kasvaa kannattavasti ja kestävästi, tuottaen arvoa sekä asiakkaille että omistajille.

Liikeidea

Liikeideasta se kaikki lähtee. Liikeidean tulee vastata olennaisiin kysymyksiin:

 • Mitä yritys myy?
 • Kenelle yritys myy?
 • Miten yritys myy – millaisia markkinointi- ja myyntikanavia se hyödyntää?
 • Miksi yritys myy? Mitä konkreettista hyötyä asiakkaalle on tarjolla? Millaisen ongelman yrityksen idea ratkaisee?

Mikäli asiakas ei ymmärrä yrityksen tuotetta tai palvelua asiakas ei myöskään osto sitä. Liikeideaa on tärkeää tarkastella säännöllisesti ja päivittää sitä tarvittaessa. Ajan myötä liiketoimintaympäristö muuttuu, jolloin liikeidean on pysyttävä ajan hermolla.

Monilla on ideoita, mutta niiden arviointi ja parhaiden valitseminen voivat olla vaikeaa. Usein turvaudutaan riskittömimpään vaihtoehtoon ja jatketaan vanhoilla urilla, vaikka liiketoimintaympäristössä saattaisi piillä uusia mahdollisuuksia ja vaaroja.

Ydintiimi

Johtajan roolissa tarvitaan erityisesti energisyyttä, suunnan näyttämistä ja kykyä oppia kokemuksista. Eikä ainoastaan johtaja itse, sillä johtajan tulokset syntyvät ympärillä olevien ihmisten kasvusta.

Yrityksen menestyksen kannalta keskeistä on rakentaa vahva ydintiimi eli johtoryhmä. Hyvässä tiimissä jokaisella on selkeä rooli, joka perustuu heidän vahvuuksiinsa ja intohimoihinsa. Tiimin jäsenten osaamiset täydentävät toisiaan, asiat hoidetaan samalla tempolla, työpanokset ovat samanpainoisia, ja johtoryhmällä on yhteinen näkemys yrityksen kasvusta ja tulevaisuudesta.

 • Ydintiimin menestyksen peruspilareita ovat vahva usko omaan tekemiseen, hyvä yhteishenki, luottamus, innostuneisuus ja jatkuva halu kehittyä. Lisäksi mahdolliset osakkuudet voivat toimia kannustimina ja lisätä motivaatiota entisestään.
 • Kehityksen, kasvun ja kekseliäisyyden tukemiseksi ydintiimi organisoi toimintansa huolellisesti. Suunnitelmat alkavat vuosikellosta, joka kattaa kaikki merkittävät tapahtumat, kuten strategian päivitykset, hallituksen ja johtoryhmän kokoukset, tavoite- ja arviointikeskustelut, markkinointisuunnitelman, asiakastapahtumat, henkilöstöpäivät, budjetoinnin, tilipäätöksen ja tilintarkastuksen.
 • Ydintiimi luottaa siihen, että he voivat vaikuttaa lopputulokseen ja tunnistaa mahdollisuuksia siellä, missä toiset näkevät vain ongelmia. He pitävät säännöllisiä ”tilannehuoneita”, joissa käsitellään keskeistä tietoa asiakkailta, markkinoilta, taloudesta, palvelu- ja tuotekehityksestä sekä henkilöstöstä. On tärkeää tarkastella asioita myös numeroiden valossa, sillä ne antavat faktapohjan päätöksille (mittarit = faktat).

Jokaisella tiimin jäsenellä on oma selkeä roolinsa, ja he tulevat ”tilannehuoneeseen” valmistautuneena. Delegoidut päätökset dokumentoidaan, ja niiden toteutumista seurataan avoimesti. Merkittävä osa työstä tehdään kuitenkin ”tilannehuoneen” ulkopuolella, kun jäsenet valmistautuvat kokouksiin ja päätökset näkyvät käytännön työssä.

Ydintiimin rooli laajenee myös yrityksen sisäisenä valmentajana ja ”tilannehuoneiden” välisenä fasilitaattorina. He johtavat yritystä, organisoivat työtehtäviä, tarjoavat valmennusta henkilöstölle ja edistävät vuorovaikutusta yrityksen sisällä.

 • Ydintiimi rakentaa toimintamallin, joka pitää koko henkilöstön ajan tasalla yrityksen tilanteesta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Yrityksen etu on, että kaikki ovat tietoisia kokonaistilanteesta, ymmärtävät päätöksenteon ja toimivat tavoitteiden mukaisesti.
 • Alkuvaiheessa yrityksen perustajien kiintymyssuhde, valmius uhrautua uuden luontiin on hyvä. Mitä enemmän yritys kasvaa, sitä tärkeämpää on oppia delegoimaan ja luottamaan muiden kykyihin. Johtamisen luonne muuttuu itse tekemisestä prioriteettien osoittamiseksi, ohjaamiseksi ja tavoitteiden asettamiseksi. Johtaminen muuttuu päätyöksi.
 • Kun yritys saavuttaa kypsemmän vaiheen ja etenee kasvun portaita, hallitus ottaa aktiivisemman roolin. Ydintiimi jatkaa menestyksen edistämistä, johtaen työntekijöitä ja etsien uusia mahdollisuuksia hyödyntäen laajaa kokemustaan. Samalla hallitus välttää mahdollisia tuhoja, ohjaa yrityksen strategisia päätöksiä, hallinnoi riskejä ja soveltaa muista yrityksistä oppimiaan malleja.

Prosessit ja järjestelmällisyys

Organisaation rakennuselementit koostuvat ihmisistä, prosesseista sekä toimintajärjestelmästä. On tärkeää, että ihmiset hallitsevat työtehtävänsä, ovat työkykyisiä ja motivoituneita.

 • Toimintajärjestelmä on organisaation yhdessä sopima parhaiden tällä hetkellä tunnettujen toimintatapojen kooste. Sen avulla organisaatio jakaa ohjeita ja tarjoaa käyttäjilleen tarvittavan tiedon työssä onnistumisen näkökulmasta. Järjestelmä mahdollistaa tiedon, prosessien, tehtävien ja riskien hallinnan sekä erilaisten mittausten, palautteiden ja havaintojen raportoinnin.
 • Yrityksen ydinprosesseja ovat asiakkaiden hankinta ja asiakkaiden ohjaus. Näitä myös myynniksi ja tuotannoksi kutsutaan. Lisäksi tarvitaan tukitoimintoja, kuten talous- ja henkilöstöhallinto.
 • Prosessi on toistettava malli, jota noudattamalla tekeminen johtaa todennäköisesti toivottuun lopputulokseen. Pohjimmiltaan kyse on kuitenkin ihmisten johtamisesta. Ihmiset tekevät laadun ja prosessi toimii juuri niin hyvin kuin ihminen toimii.

Markkinointi, myynti ja asiakashankinta

Myynnin keskeinen rooli liiketoiminnassa korostuu useilla olennaisilla näkökulmilla:

 • Kaikki raha yrityksessä on tullut asiakkailta.
 • Kaikki raha yrityksessä ennen myyntiä on kulua.
 • Ilman myyntiä yrityksessä ei ole tarvetta muullekaan toiminnalle.
 • Myynti on yrityksen ydintoiminta, jota kaikki muu toiminnot pyrkivät tukemaan.

Markkinointi on investointi, joka tuottaa arvoa. Erityisesti kasvuyrityksissä markkinointi on olennainen investointi. Tärkeää on pohtia, millä tahdilla ja millä kustannuksilla halutaan kasvaa. Vaikka markkinointi näkyy kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä kuluna, sen merkitys tulisi ymmärtää investointina, samalla tavoin kuin tuotekehitys.

 1. Ensimmäiseksi on tärkeää valita kohderyhmä huolellisesti. On olennaista löytää markkinasegmentti, joka vastaa yrityksen määrittämää hintatasoa ja tarjoaa riittävän suuren asiakaskunnan.
 2. Toiseksi keskitytään myyntiväittämään. Yrityksen verkkosivustolla tämä on ensimmäinen asia, jonka vierailija kohtaa. Mikä tekee yrityksestä ainutlaatuisen? Miten se erottuu kilpailijoista? Mikä on yrityksen palveluiden hyöty asiakkaalle? Onko myyntiväittämä selkeästi tunnistettavissa, vai voisiko samat sanat löytää kilpailijan sivustolle?
 3. Kolmanneksi keskitytään myyntiputken ja todennäköisyyksien väliseen yhteyteen. Historiallisesti voittoja ja tappioita nopan heitossa tulkittiin Jumalan tahtona tai kohtalona, mutta nykyään todennäköisyydet ohjaavat päätöksiämme. Kun tunnemme markkinointikampanjan konversioasteen, voimme tarkasti suunnitella rahan käytön. Esimerkiksi, kuinka monta kohtaamista tai tarjousta avainasiakaspäällikön tulee tehdä saavuttaakseen tavoitteensa. Yksi asia on kuitenkin varma: yrityksen on seurattava myyntiputkea aktiivisesti ja siinä on oltava prospekteja eri vaiheissa.
 4. Neljänneksi painotetaan säännöllisiä asiakastapaamisia ja henkilökohtaisia suhteita. Tämä mahdollistaa sujuvan tiedonvaihdon asiakkaan ja yrityksen eri osastojen välillä, kuten palvelu- ja tuotekehityksen, asiakaspalvelun ja johdon kesken. Tällainen lähestymistapa auttaa paremmin ymmärtämään asiakkaan tarpeita ja ongelmia, mikä puolestaan edistää pitkäaikaisia asiakassuhteita.

Kumppanuudet

Liiketoiminnassa kumppanuudet voivat olla tärkeä voimavara tarjoten monia etuja. Yhteistyömahdollisuudet eivät ainoastaan jaa kustannuksia, kuten kehitys- ja markkinointikuluja, vaan voivat myös auttaa yritystä laajentumaan uusille markkinoille ja sopeutumaan nopeasti muuttuvaan kysyntään.

Menestyvä kumppanuus perustuu yhteisiin intresseihin ja luottamukseen. Laadukkaan kumppanuuden luominen edellyttää molemminpuolista sitoutumista ja avointa kommunikointia.

Kumppanuuksia voi olla erilaisia, alkaen ulkoistetuista tukiprosesseista, kuten kirjanpidosta tai IT-tuesta, ja ulottuen laajempiin toimitusverkostoihin. Joskus päämiehen vastuulla on brändin rakentaminen, markkinointi, tuote- ja palvelukehitys, jolloin asiakkaalle tai kuluttajalle näkyvä kuori on heidän hallinnassaan. Tässä tilanteessa valmistus, varastointi, toimitukset ja myynnin jälkeiset toiminnot toteutetaan kumppaneiden toimesta.

On olennaista ymmärtää, että yksin ei voi hallita kaikkea, ja tässä kumppanuudet nousevat arvoon. Kumppanit eivät vain tarjoa näkyvyyttä ja uskottavuutta, vaan myös laajentavat palveluvalikoimaa ja kasvattavat liiketoiminnan kokonaisarvoa.

Kiinnostaako kestävän ja kannattavan kasvun tekeminen käytännössä? Tutustu uuteen Johda kannattavaa liiketoiminnan kasvua -koulutukseemme.

Koulutus: Johda kannattavaa liiketoiminnan kasvua

Koulutuksen pitää Ossi Ritola, jolta löytyy useamman vuosikymmenen kokemus laadunhallinnasta. Lisäksi Ossi on toinen Arter Oy:n perustajista, hän toimi Arter Oy:n toimitusjohtajana kesäkuuhun 2023 asti. Työuransa aikana hän toimi yrittäjyyden lisäksi työpäällikön, konsultin ja pääarvioijan tehtävissä.

Kirjoittaja

Ossi on toinen Arter Oy:n perustajista, hän toimi Arter Oy:n toimitusjohtajana kesäkuuhun 2023 asti. Työuransa aikana hän toimi yrittäjyyden lisäksi työpäällikön, konsultin ja pääarvioijan tehtävissä. Tärkeänä hän pitää tulosvetoista kehittämistä, yrityksen kasvua ja toiminnan tehostamista.

Liittyvät materiaalit