Lean Arvovirtakuvaus

Lean Arvovirtakuvaus -palvelu on työpajoissa toteutettava projekti, jossa kuvaatte yhdessä asiantuntijamme kanssa prosessin arvovirran, tunnistatte sen kehityskohteita ja hahmottelette tulevaisuuden tilaa yhteiset tavoitteet huomioiden. Palvelussa voidaan hyödyntää Arterin IMS- tai ARC-ohjelmistoa.

Valmis projektimalli on ratkaisu prosessin nykytilan tehokkuuden arviointiin ja kehittämiskohteiden tunnistamiseen. Palvelun aikana opitte käytännössä lean-työkalujen toimivuuden. Koulutuksen myötä taas pystytte soveltamaan opittuja menetelmiä organisaationne jatkuvassa prosessikehityksessä.

Lean Arvovirtakuvaus toteutetaan käytännönläheisissä työpajoissa asiantuntijan ohjaamana

Projektin aikana yhdessä asiantuntijamme kanssa kuvaatte, analysoitte ja nostatte esiin prosessien kriittiset kehityskohteet, joihin prosessitason kehitystoimenpiteet tulisi kohdentaa. Tämän jälkeen yhdessä varmistatte, että valitut toimenpiteet palvelevat organisaation strategisia tavoitteita ja asiakkaan tarpeita prosessille. Palvelu koostuu valmiiksi suunnitelluista työpajoista ja niistä syntyvästä dokumentaatiosta:

Perehdytys leaniin ja arvovirtakuvauksiin

Työpajan aikana perehdytämme osallistujat leaniin ja arvovirtakuvauksiin (VSM), joilla varmistamme lähtökohdat onnistuneen projektin toteuttamiseksi. Työpajassa päätämme myös kohdeprosessin mittaamisesta.

Nykytilan arvovirtakuvaus

Kerätyn tiedon pohjalta laaditaan arvovirtakuvaus, jonka tarkoituksena on paljastaa tasaisen virtauksen esteenä olevat hukkatekijät ja pullonkaulat. Tuloksena ovat tunnistetut ilmiöt ja haasteet, jotka mahdollisesti aiheuttavat hukkaa

Kehityskohteiden tunnistaminen

Arvovirtakuvauksen arviointi tapahtuu työryhmässä tunnistamalla kehityskohteet juurisyyanalyysin avulla. Tunnistetut kehityskohteet arvioidaan ja tärkeimmät niistä nostetaan etusijalle.

Tulevaisuuden tilan hahmottelu

Lopuksi hahmotellaan yhdessä arvovirran tulevaisuuden tilaa ja toteutettavia muutoksia edellisten työpajojen tuotosten avulla. Teille muodostuu selkeä visio, miten prosessia tulisi lähteä kehittämään.

Haluatko kuulla lisää?

Jätä meille yhteydenottopyyntö, niin olemme sinuun mahdollisimman pian yhteydessä.

Ota yhteyttä

Haluaisitko saada lisätietoa? Ota yhteyttä ja kerromme mielellämme lisää!

Arvovirtakuvauksen avulla tunnistatte prosessien konkreettiset kehityskohteet

Mutkikkaan prosessin hahmottaminen on usein vaikeaa. Prosessi sisältää lukuisia työvaiheita, työntekijöitä ja tietojärjestelmiä, jotka yhdessä takaavat sen toimivuuden. Samalla häiriöt ja hidasteet yhdessä osa-alueessa hidastavat koko prosessin kulkua ja korostuvat usein vasta näkyvinä vaikutuksina. Tällöin ongelman juurisyyn löytäminen on avaintekijä luomaan kestäviä ratkaisuja.

Lean Arvovirtakuvaus -palvelussa hallitaan arvovirtaa, eli mitataan, johdetaan ja kehitetään prosessia lean-filosofian mukaisesti. Palvelun aikana tunnistatte prosessista pullonkauloja ja muita virtauksen esteitä, eli niin kutsuttuja hukkatekijöitä.

Pullonkauloihin tarttumalla on mahdollista saavuttaa kustannussäästöjä, vähentämällä muun muassa virheiden ja ylimääräisen työn määrää.

Arvovirtakuvauksessa mallinnatte prosessin materiaalin ja tiedon virtauksen, sekä mittaatte sen tehokkuutta. Tämä selkeyttää prosessikulkua, sen syy-seuraussuhteita ja nostaa esille mahdollisia kehityskohteita. Jos tavoitteenanne on toiminnan tehostaminen tai prosessien virtaviivaistaminen, Lean Arvovirtakuvaus -palvelu auttaa pääsemään näihin tavoitteisiin.

Aiempi kokemus leanista on hyödyksi, mutta palveluun sisältyvä koulutus lean-perusteista takaa kaikille osallistujille perustiedot leanista, lähtötasosta riippumatta.

Onnistunein lopputulos projektista syntyy, kun kuvattavan prosessin työntekijät osallistuvat työpajoihin. Tällöin prosessin todellinen nykytila saadaan parhaiten mallinnettua, sekä prosessin toteuttajien käytännön työstä karttuneet kokemukset ja mielipiteet huomioitua kehityskohteita suunniteltaessa.

Työn aikana tulevat tutuksi leanin eri työkalut:

// RCA-metodit tarjoavat tapoja ongelmien juurisyiden selvittämiseen, ja niitä käytetään muun muassa oikeiden kehityskohteiden määrittelyssä.

// Voice of the Customer eli asiakkaan ääni on merkityksellinen määriteltäessä prosessin hukkatekijöitä.

// VSM eli arvovirtakuvaus muuttaa prosessin vaiheet arvovirroiksi, joita analysoimalla voidaan tunnistaa hukkatekijöitä eli kehityskohteita.

// Hukka- eli Gemba-kävelyjä toteutetaan kehityskohteita määriteltäessä. Prosessin tarkastelu paikan päällä on paras keino ongelman luonteen ymmärtämiseen.