Blogi

Strategia – Mitä, miksi ja miten? 

Osaatko vastata seuraaviin kysymyksiin?

 • Mihin pyrimme toiminnallamme? 
 • Miten saavutamme tavoitteemme? 
 • Millä varmistamme toimintamme jatkuvuuden myös tulevaisuudessa? 

Toiminnan perustavanlaatuisten kysymysten lisäksi jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö tuo mukanaan uusia ja erilaisia haasteita, joihin vastatakseen ja menestyäkseen organisaatio tarvitsee tuekseen toimivan strategian. 

Mitä strategialla tarkoitetaan? 

Strategiaa käsitteenä voidaan tarkastella esimerkiksi strategiaguru Henry Mintzbergin viisiosaisen jaottelun avulla: 

 • Plan
  Strategia on tarkoituksenmukainen suunnitelma, jota seuraavat sen käytäntöön vienti ja kehitys. Suunnittelussa apuna voidaan käyttää eri työkaluja, kuten SWOT-analyysia. 
 • Pattern
  Strategiaa kuvataan tarkastelemalla sitä johdonmukaisen toiminnan lopputulosten kautta. 
 • Position
  Strategian avulla yritys tai organisaatio löytää tai valitsee oman asemansa markkinoilla. 
 • Perspective
  Strategia on organisaation kulttuuri, eli se miten organisaatio näkee itsensä henkilöstön ja johdon silmin. 
 • Ploy
  Strategia on liiketoiminnan juoni, jonka avulla menestytään ja erotutaan kilpailijoista.  

Lähde: Mintzberg, The strategy concept I: Five Ps for strategy

Millainen on hyvä strategia? 

Hyvä strategia toimii linkkinä pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseen. Se on selkeä suunnitelma, jolla pyritään varmistamaan, että tavoitellut päämäärät saavutetaan hallitulla tavalla. 

Strategia vastaa usein kysymyksiin: mitä, miksi ja mitenAvainasemassa ovat yksinkertaisuus, tiivistäminen ja selkeys, jotta strategia on helppo ymmärtää ja sen mukaan voi toimia päivittäisessä työssä. Parhaiten strategia sitouttaa, mikäli sen laatimiseen osallistetaan myös sidosryhmiä ja henkilöstöä. Tällöin tavoitteet ja niiden merkitys on entistä helpompi sitoa osaksi omaa työtä ja saavuttaa tuloksia. 

Kokonaisuutta ei voi hallita tehokkaasti tekemällä osia sieltä ja täältä silloin tällöin. Sen sijaan kokonaisuuden hallintaan tulee organisaatiossa olla yhdessä määritelty menetelmä, joka pitää sisällään päätöksenteon, suunnittelun, viestinnän, toiminnan, seurannan ja ohjauksen.

Oleellista on nähdä, avata ja viestiä kokonaisuus, jossa pitkän aikavälin visiot puretaan tämän päivän kehityshankkeisiin asti ja toisinpäin: tämän päivän muutos- ja kehityshankkeilla tulee olla riittävät kytköksen ja perusta tulevaisuuden tahtotilalle.

Kokonaisuus haltuun 

Strategiaa ja kokonaisuutta ei voida hallita tehokkaasti tekemällä osittaisia parannuksia. Arterin vanhemman konsultin ja toiminnan kehittämisen asiantuntijan Jari Saalin mukaan organisaation kannattaakin määritellä kokonaisuuden hallintaan menetelmä, jossa huomioidaan niin 

 • päätöksenteko, 
 • suunnittelu, 
 • viestintä, 
 • toiminta, 
 • seuranta kuin 
 • ohjaus. 

Vie strategia käytäntöön 

Huolellisestikaan laaditusta strategiasta ei kuitenkaan ole suurta hyötyä, ellei sitä sisäistetä tai siihen sitouduta koko organisaation tasollaOnnistuakseen strategia tarvitseekin tuekseen myös hyvän jalkautuksen. Tässä kulmakivenä voidaan pitää lopputulosta, jossa strategia ohjaa toimintaa, ja toiminta tukee strategiaa. Miten voit varmistaa onnistuneen strategian jalkautuksen käytännössä? 

Jaa kokonaisuus pienempiin osiin 

Kokonaiskuvan hahmottamiseksi ja konkretisoimiseksi monimutkainen projekti kannattaa pilkkoa osiin, sekä tunnistaa mahdolliset työkalut muutoksen läpiviemiseksi. Kun strateginen kokonaisuus muutetaan pienempien osien tarkasteluksi, on missio ja visio helpompi sitoa osaksi organisaation päivittäistä arjen tekemistä. 

Ylätason strategia on organisaation suunnitelma, jolla pyritään saavuttamaan tulevaisuudessa halutut päämäärät. Päämäärät voidaan jakaa pienempiin osatavoitteisiin. Tavoitteiden toteuttamiseksi tarvitaan taas kehityshankkeita, joiden kesto voi vaihdella viikoista jopa vuosiin. Hankkeiden sisällä on tyypillisesti erilaisia projekteja ja tarkempia toimenpiteitä sekä projektien vaiheita.” – Kaisa Halsas, koulutuspäällikkö Arter Oy.

Ota avuksesi työkalu strategian toteuttamiseen 

Miten teet strategian kokonaisuuden näkyväksi ja ymmärrettäväksi kaikille sen käytännön toteuttamiseen osallistuville? Erilaiset visualisoivat työkalut toimivat apuna strategian ymmärrettäväksi tekemisessä. Kokonaiskuva ja sen eri osat on helpompi hahmottaa, kun ne on esitetty visuaalisessa muodossa.  

ARC-ohjelmisto sisältää avuksesi strategiatyöhön Roadmap-työkalun, jonka avulla voit kuvata strategiasta johdettujen hankkeiden ja projektien yhteyksiä organisaation päivittäisiin prosesseihinTyökalun avulla visualisoit nyky- ja tavoitetilaa ja hallitset muutoksia.  Tutustu Roadmap-työkaluun alla olevan videon kautta tai lue lisää aiheesta alta löytyvien linkkien kautta. 

Lue lisää:

 

Kirjoittaja

Liittyvät materiaalit