Blogi

Strateginen kyvykkyyskartta

Miksi organisaation on järkevää tehdä visuaalinen kyvykkyyskartta?

 • Kyvykkyyskartta auttaa organisaatiota hahmottamaan, missä sen vahvuudet ja heikkoudet ovat liiketoiminnan kannalta.
 • Kyvykkyyskartta tarjoaa selkeän kuvan siitä, mitä kyvykkyyksiä organisaation on parannettava saavuttaakseen strategiset tavoitteensa.

Miten kuvata strateginen kyvkyykkyyskartta?

Tässä esimerkki kyvykkyyskartan toteuttamisen vaiheista:

 1. Lähtekää liikkeelle liiketoimintastrategiasta:
  • Ymmärrä yrityksesi liiketoimintastrategia ja tavoitteet. Mikä on yrityksen visio ja missio? Mitkä ovat keskeiset tavoitteet?
 2. Tunnistakaa kriittiset toimminnot:
  • Määrittele kriittiset toiminnot, jotka ovat olennaisia strategian toteuttamisessa Nämä voivat sisältää muun muassa tuotekehityksen, asiakaspalvelun ja laadunhallinnan.
 3. Tehkää listaus keskeisistä kyvykkyyksistä:
  • Tunnistakaa jokaisesta strategian toteutumisen kannalta olennaisesta toiminnosta siihen liittyvät kyvykkyydet, jotka ovat välttämättömiä onnistumisen kannalta. Esimerkkejä voivat olla tietojärjestelmät, prosessit, fasiliteetit ja osaaminen.
  • Päättäkää myös miten jaottelette oman organisaationne kyvykkyydet.
  • Kyvykkyyksiä voi tunnistaa kahdella tapaa: 1. Ylhäältä alaspäin: Strategiset linjaukset, arvolupaukset, ekosysteemi. 2. Alhaalta ylöspäin: Asiakkaat, prosessit, käytössä olevat resurssit.
 4. Arvioikaa nykytila:
  • Arvioikaa nykytila jokaisella kyvykkyysalueella. Voitte hyödyntää SWOT-analyysiä ymmärtääksenne toimintanne vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat.
  • Voitte merkitä nykytilan kyvykkyyskarttaan maturiteettimerkinnän avulla. Hyödynnä liikennevalotyyppistä merkintätapaa: korkea = vihreä, hyvä = vaalean vihreä, keskiverto = keltainen, tyydyttävä = oranssi, matala = punainen.
 5. Osallista henkilöstöä kartan tekemiseen ja päivittämiseen:
  • Osallista henkilöstö kyvykkyyskartan tekemiseen. Keskustele eri tiimien kanssa heidän näkemyksistään kyvykkyyksistä ja tarpeista.
  • Voit myös jakaa vastuuta kartan päivittämisen suhteen.
 6. Visalisoikaa kyvykkyyskartta:
  • Visualisoi kyvykkyydet. Voit käyttää esimerkiksi matriisia, jossa yksi akseli edustaa toimialuetta ja toinen kyvykkyystasoa (esim. korkea, hyvä, keskiverto, tyydyttävä, matala).
  • Alla esimerkkikuva kyvykkyyskartasta, jossa kyvykkyydet on johdetty organisaation strategiasta.
 7. Priorisoikaa ja painottakaa:
  • Priorisoikaa kyvykkyydet niiden strategisen merkityksen perusteella. Painota niitä, jotka ovat kriittisiä strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
 8. Suunnittelkaa kehitystoimenpiteet:
  • Kehittäkää suunnitelma kehitystoimenpiteistä ainakin heikoimmille kyvykkyysalueille. Miettikää, mitä resursseja tarvitaan ja miten aiotte parantaa tilannetta.
 9. Seuraa ja päivitä:
  • Kyvykkyyskarttan ei ole tarkoitus olla staattinen visualisointi. Seuraa kehitystä ja päivittäkää karttaa säännöllisesti vastaamaan yrityksen muuttuvia tarpeita.
  • Voit jakaa päivitysvastuuta esimerkiksi liiketoiminnoista vastaaville henkilöille.

Esimerkki kyvykkyyskartasta

 • Alla esimerkkikuva ARC-ohjelmistolla tehdystä strategisesta kyvykkyyskartasta.
 • ARC-ohjelmisto on rakennettu kokonaisarkkitehtuuriajattelun ympärille. ARCilla voidaan hahmottaa joustavasti  useita eri kokonaisuuksia.
 • Esimerkkikuvassa nähdään visuaalisessa muodossa kyvykkyyskartta suhteessa yrityksen strategiaan.
Esimerkki kyvykkyyskaaviosta ARC-ohjelmistolla, Arter
Esimerkki kyvykkyyskartasta ARC-ohjelmistolla. KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI.
Kiinnostaako kyvykkyyksien visualisointi tai kokonaisarkkitehtuuri? Suosittelen sinulle näitä sisältöjä:

👉 Kyvkyykkyydet kokonaisarkkitehtityössä | blogi
👉 Kyvykkyydet ja skenaariot strategian toteuttamisessa | blogi
👉 Kokonaisarkkitehtuuri koko organisaation työkaluksi | blogi

Kirjoittaja

Liittyvät materiaalit