Blogi

Arterin arvot osana arkea – toimitusjohtajan näkökulma

Arterin yrityskulttuuri on luomassa nahkaansa. 2019 vuoden yrityskauppojen myötä arvomme ovat päivittyneet seuraaviksi:

  • Innovatiivisuus,
  • sitoutuneisuus ja
  • yrittäjähenkisyys.

Arvot ovat nyt 2020 syksyllä tiimeissä sisäistämisvaiheessa. Käymme tiimeissä keskusteluita arvoistamme esimerkkien ja yhteisten työpajojen kautta. Vuodenvaihteessa järjestämme arvoista yhteenvetokeskustelun koko henkilöstön kanssa.

Arvot ohjaavat päätöksentekoamme ja käyttäytymistämme, jota myös arvojohtamiseksi kutsumme. Arvojen todeksi elämisessä ei ole kuitenkaan yhtä oikeaa tapaa tai näkökulmaa, vaan se riippuu tilanteesta, tehtävästä ja henkilöstä.

Seuraavassa joitakin omia näkökulmia Arterin arvoihin liittyen. Olen palastellut ydinarvomme innovatiivisuuden, sitoutuneisuuden ja yrittäjähenkisyyden omiin osakokonaisuuksiin.

Arterin arvot, Arter Oy

Innovatiivisuus

Markkinasuuntautuneisuus

Historiallisesti Arter on ollut aina markkinasuuntautunut. Markkinasuuntautuneisuus on arvona elintärkeä, jota emme ei saa jatkossakaan hukata. On tärkeää, että pysymme ajan hermolla, avaudumme ulos, tunnemme toimintaympäristömme, tutkimme markkinaa, tiedämme missä mennään ja katsomme tulevaisuuteen.

Markkinasuuntautuneisuudesta meillä on hyvänä konkreettisena esimerkkinä ARC-ohjelmiston kehitys. Kun se aloitettiin, EA eli Enterprise Architecture, oli hyvin uusi konsepti. Business-vainu veti kuitenkin meitä sen suuntaan. Lainsäätäjän aikomusten ennakointi nosti Arterin GDPR-aallon ja menestyksen harjalle. Elämme nyt toisen aallon eli Tiedonhallinlain nosteessa.

Ajan hermolla oleminen ja markkinoiden seuraaminen käy toteen arvojemme kautta työhömme liittyvien ehdotusten ja tuottamien ratkaisujen kannalta. Käytämme tietojamme markkinasta ja teknologioiden kehittymisestä omassa työssämme ja jaamme tietämystämme työntekijöillemme sekä sidosryhmillemme – mitä asiakkaat tarvitsevat.

Asiakaskeskeisyys

Mielestäni asiakaskeskeisyyden synonyymi on tarkoituksenmukaisuus. Asiakaskokemus syntyy kaikesta asiakkaan vuorovaikutuksesta Arterin kanssa, kuten markkinoinnin tuottamasta sisällöstä, asiakastapaamisesta, asennuksesta, konsultointipäivästä, asiakaspalvelusta, teknisestä tuesta sekä tietenkin IMSin ja ARCin käyttöliittymästä sekä niiden käytöstä. Asiakaskeskeisen toiminnan perustehtävänä on tuottaa tarkoituksenmukaista palvelua asiakkaalle.

Miksi asiakaskeskeisyys on niin tärkeää? Koska asiakas on kaiken mahdollistaja, palkan maksaja, voittovarajen kartuttaja ja toiminnan jatkuvuuden varmistaja.

Vaikka Arterin asiakkailla on pitkälti yhtenäiset tarpeet, asiakkaat eivät ole tasaista massaa. Historian saatossa Arter on ollut suhteellisen tuotekeskeinen organisaatio, joka on tarjonnut ohjelmistotuotteita asiakkaille ilman syvällisempää asiakkuudenhallintaa. Asiakaspalvelu on ollut myyntipainotteista.

Tällä hetkellä hyviä esimerkkejä asiakaskeskeisyydestä toiminnassamme ovat mielestäni esimerkiksi määritellyt asiakasvastuut, tuoteomistajat, asiakasryhmät sekä UMA- ja SaaS Analyzer -työkalut asiakkaiden käytön seurannassa ja analysoinnissa.

Sitoutuneisuus

Tulossuuntautunut

Tulossuuntautuneisuuden perustaksi olemme laatineet Arter strategian ja toimintasuunnitelman 2021. Arterin strategiaa ja 2021 tavoitteita viemme käytäntöön ja osaksi arkea tavoitekeskusteluiden kautta tiimi- ja työntekijä tasolla.

Tavoitteellisen toiminnan lisäksi tulossuuntautuneisuuteen kuuluu puuttua tilanteeseen, mikäli näyttäisi siltä, että tavoitteeseen ei olla pääsemässä. Sen voi nähdä periksiantamattomuutena ja sisukkuutena.

Tulossuuntautuneisuus ja uusien asiakkaiden hankinta on ollut perinteisesti Arterin vahvuus. Sen aiomme myös jatkossa säilyttää: se on yksi kasvun ajureista.

Sitoutunut

Mielestäni sitoutunut arvossa Arterin ja henkilöstön tahtotila kohtaavat. Yrityksessämme työskentelevillä yhtenäisenä tekijänä on sitoutuneisuus.

Arterin henkilöstö puolestaan haluaa työskennellä organisaatiossa, jossa omat ja Arterin arvot kohtaavat, työ on merkityksellistä ja kehittävää.

Aiomme vahvistaa positiivista asennetta arvojen sisäistämisellä, osallistumalla, vuorovaikutuksella, palautteilla, kannustamalla ja huomionosoituksilla.

Sitoutunut henkilöstö on yritykselle ehdottoman tärkeä voimavara, jonka kehittämiseen ja hyvinvointiin myös me työnantajana olemme sitoutuneita.

Yrittäjähenkisyys

Yrittäjähenkinen

Yrittäjähenkinen on sanan yrittäjä johdannainen. Yrittäjähenkinen arvona Arterilla painottaa yrittäjyyden pehmeää puolta kuten aktiivista uusien liiketoimintamahdollisuuksien etsimistä, aloitteellisuutta ja omatoimisuutta. Harkittu riski tavoitteen saavuttamiseksi on paikallaan. Yrittäjyyteen liittyvä riskin kantaminen ja ylenpalttinen venyminen on työnnetty taaemmaksi.

Yrittäjähenkisyyden voi nähdä kulkevan käsikädessä markkinasuuntautuneisuuden kanssa. Se on oman toimialan markkinakehityksen tuntemista ja sen mukaan toimimista, sen huomaamista milloin on paras hetki tarjota asiakkaille jotakin uutta tai mihin suuntaan kehittää tuotetta.

Kunnianhimoinen

Oletko koskaan pohtinut, miksi toiset saavuttavat haluamansa ja toiset eivät millään meinaa päästä maaliin?

Kunnianhimoinen ihminen menee harvoin siltä, missä aita on matalin. Hän haluaa tavoitella suuria. Kunnianhimoisella ihmisellä on vahva halu menestyä ja saavuttaa jotakin, eikä lannistu, vaikka matkalla tulisi esteitä. Hän haluaa kehittää itseään eikä karta uusia vastuita ja haasteita. Hän tietää, että mikäli tavoittelee jotakin, sen saavuttamiseksi on tehtävä töitä.

Olennaista tässä arvossa on mielestäni se, että kunnianhimoiseen tavoitteeseen periksiantamattomasti tähtääminen on hedelmällistä – siinä tapahtuu vääjäämättä kehittymistä niin ammatillisesti kuin yleisen osaamisen puolesta, kun koettelemme rajojamme ja tutkimme uusia tapoja ja nousemme ylös aina uudestaan, vaikka kaatuisimme.

Mielestäni meissä jokaisessa ja tehtävästä riippumatta on ripaus kunnianhimoa. Kunnianhimoisia ihmisiä yhdistää tavoitteellinen, päättäväinen ja intohimoinen toiminta. Kunnianhimoinen ihminen on alusta alkaen päättänyt viedä asiat päätökseen ja saavuttaa tavoitteet.

Arterilla tämä arvo näkyy myös päivittäin, kun teemme töitä meille annettujen tiukkojen tavoitteiden eteen. Vaikka vuoden alussa tilanne näytti lähes mahdottomalta, nyt näyttää siltä, että olemme pääsemässä tämän vuoden tavoitteeseemme. Olen meistä kaikista kovin ylpeä! Kun vain jatkamme samaan malliin, on enää meistä itsestämme kiinni, miten korkealle ponnistamme!

Lue lisää:

Kirjoittaja

Ossi vastaa toimitusjohtajana Arterin liiketoiminnasta kokonaisuutena. Ossi on Arter Oy:n perustaja ja toiminut yli 20 vuotta yrittäjänä. Työuransa aikana hän on toiminut myös työpäällikön, konsultin ja pääarvioijan tehtävissä. Tärkeänä hän pitää tulosvetoista kehittämistä, yrityksen kasvua ja toiminnan tehostamista. Vapaa-aika kuluu Ossilla omakotitalon nikkaroinnissa ja perheen kanssa matkustellessa. Mielenkiinnon kohteina hänellä ovat rakentaminen, metsätyöt ja sijoittaminen laatuosakkeisiin.

Liittyvät materiaalit