Blogi

Liiketoiminnan kehittäminen – Esimerkkejä parhaista käytännöistä

Tässä blogiartikkelissa Liiketoiminnan kehittäminen – Esimerkkejä parhaista käytännöistä, käydään läpi esimerkkejä toimivampaan liiketoiminnan kehittämiseen.

MALCOLM BALDRIGE 2006
Mark Blazey: ”Insights To Performance Excellence 2006”

Johtajuus

• Kaikki ylimmän johdon edustajat ovat aktiivisesti ja merkittävällä aikapanoksella mukana suorituskyvyn jatkuvassa parantamisessa.

• Ylimmän johdon edustajat ovat tiiviisti ja aktiivisesti mukana tavoitteiden asettamisessa ja maastouttamisessa.

• Ylimmän johdon jäsenet toimivat itse organisaation arvojen mukaisesti ja viestivät niistä ja edellyttävät arvojen mukaista toimintaa kaikilla organisaatiotasoilla.

• Ylimmän johdon edustajat osallistuvat itse jatkuvan parantamisen tiimeihin ja soveltavat itse laatutyökaluja.

Strateginen suunnittelu

• Strategiset päämäärät ja tavoitteet ilmaistaan mitattavissa olevina määrittelyinä.

• Strategiaprosessissa kaikilla organisaatiotasoilla on mahdollisuus tuoda näkemyksiään esille.

Asiakas- ja markkinatuntemus

• Asiakastarpeiden ja –kokemusten tunnistamiseen käytetään erilaisia keinoja kuten asiakastutkimukset, fokusryhmät, web-pohjaiset asiakaskyselyt jne.

• Avaintuotteiden ja palveluiden piirteiden tärkeyttä asiakkaille tutkitaan, jotta tiedetään mikä saa asiakkaat suosittelemaan ja pysymään lojaaleina.

• Asiakastarpeet tunnistetaan ja ryhmitellään asiakassegmentteittäin.

Mittaaminen, analysointi ja suorituskyvyn arviointi

• Päätöksenteko perustuu tosiasioihin; mittareihin ja erityyppisiin palautteisiin.

• Työntekijätasolta kerättävä tieto on suunniteltu sellaiseksi, että kerättyjä tietoja voidaan yhdistää suuremmiksi kokonaisuuksiksi ja arvioida eri tasojen suorituskykyä suhteessa tavoitteisiin.

• Laaduttomuuskustannuksia mitataan ja analysoidaan parannustarpeiden tunnistamiseksi.

• Työntekijään liittyvää tyytyväisyys-, moraali-, turvallisuus-, koulutus-, tiimityö-, kannustusja palkitsemistietoa säilytetään.

Henkilöstö

• Esimiehet kaikilta organisaatioportailta edellyttävät, että henkilöstö osana työtään kehittää ja parantaa työnsisältöä ja toimintatapoja.

• Henkilöstön kaikkien kykyjen hyödyntäminen suorataan perusarvo.

• Johtajat käyttävät poikkiorganisatorisia tiimejä alentaakseen organisatoristen raja-aitojen merkitystä.

• Tiimeillä on pääsy kaikkeen dataan, jota hyödyntäen he voivat parantaa omaa työtään.

• Henkilöstön mielipiteitä ja näkemyksiä kuunnellaan aktiivisesti.

Prosessien hallinta

• Asiakastarpeiden muuntamisessa tuotteiden, palveluiden ja prosessien ominaisuuksiksi ja vaatimuksiksi käytetään systemaattisia, iteratiivisia menetelmiä kuten QFD:tä.

• Tuotevaatimukset käännetään prosessivaatimuksiksi ja mittareiksi, joilla varmistetaan prosessin yhtenäinen toiminta.