Blogi

ISO 45001:2018 tulee, oletko valmis?

Kerran jo matkalla äänestyksessä kaatunut ISO 45001 -standardi, joka tulee korvaamaan OHSAS 18001:2007 on jo FDIS-vaiheessa. Nykyinen DIS 1.2 ja FDIS versiot ovat jo periaatteessa tulevan standardin sisältö, jonka mukaan voi lähteä päivittämään nykyistä työturvallisuus- ja –terveysjohtamisjärjestelmää. Uusi ISO 45001 tukee nyt erinomaisesti integrointia muiden johtamisjärjestelmästandardien kanssa. Onko tulevassa standardissa jotain ennen kokematonta? Ei, ISO 45001 noudattaa samaa linjaa laatu- ja ympäristöstandardien kanssa ja sisältää samantyyppisiä lisäyksiä. 

Keskeiset muutokset 

 • tunnistettava ulkoiset ja sisäiset toimintaympäristön asiat (haasteet, muutospaineet), joilla voi olla vaikutuksia TTT-johtamisjärjestelmään 
 • tunnistettava työntekijöiden ja muiden sidosryhmien tarpeet ja odotukset, joista osasta voi tulla sitovia 
 • luotava TTT-järjestelmässä tarvittavat prosessit (tunnistus, riskien ja mahdollisuuksien hallinta, TTT-tavoitteiden asetanta jne.) 
 • TTT-asioiden liittäminen jatkossa organisaation liiketoimintaprosesseihin 
 • johtajuutta osoittavia vaatimuksia on lisätty samaan tapaan kuin ISO 9001 ja ISO 14001, mm. henkilöstön aktivointi kehittämään TTT-toimintaa, johdon tuki muille esimiesportaille, TTT-johtamista tukevan kulttuurin edistäminen jne. 
 • sitoutuminen TTT-politiikassa työntekijöiden kuulemiseen ja osallistamiseen, TTT-suorituskyvyn parantamiseen 
 • johdon edustajan nimikkeestä luopuminen 
 • ei johtavassa asemassa olevien työntekijöiden kuulemis- ja osallistamismenettelyjen lisääminen TTT-asioissa, osallistamisen esteiden poistaminen, tiedonsaannin parantaminen 
 • riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen toimintaympäristön ulkoisissa ja sisäisissä haasteissa kuin myös sidosryhmien tarpeissa ja vaatimuksissa, myös TTT-johtamisjärjestelmään itseensä liittyvien riskien ja mahdollisuuksien tunnistaminen 
 • riskeihin ja kehitysmahdollisuuksiin liittyvien toimenpiteiden suunnittelu, toteutus ja vaikuttavuuden arviointi 
 • ”perinteisten” TTT-vaarojen tunnistamisessa lisätty muutamia näkökulmia 
 • TTT-päämäärät ja TTT-ohjelmakäsitteet poistettu, nyt suoraan TTT-tavoitteet ja niille selkeät toimenpiteet 
 • työntekijät voivat poistua tilanteista, joissa he kokevat välitöntä ja vakaa vaaraa ilman epäasiallisia seuraamuksia 
 • sisäinen ja ulkoinen viestintä lisätty kuten laatu- ja ympäristöstandardeissa 
 • TTT-käsikirja, ohjeet, tallenteet nimikkeet poistettu ja korvattu dokumentoitu tieto käsitteellä 
 • prosesseja tulee valvoa ennalta laadittujen TTT-kriteerien pohjalta 
 • muutosten hallinnalle laadittava prosessi 
 • ulkoistetuille prosesseille määriteltävä valvontavaatimukset 
 • materiaalien, raaka-aineiden, laitteiden, palveluiden jne. hankinnalle luotava valvontakeinot, joilla varmistetaan TTT-järjestelmävaatimusten toteutuminen 
 • urakoitsijoiden valvontaan luotava prosessi, joilla valvotaan heistä johtuvia TTT-riskejä, luotava myös kriteerit urakoitsijoiden valintaan 
 • hätätilanteiden hallintaan on lisätty yksityiskohtia kuten ensiaputoimenpiteiden valmistelu, viestintävastuiden määrittely jne 
 • seurattavien ja mitattavien indikaattorien osalta samat kysymykset kuin laatu- ja ympäristöstandardeissa ml. vaatimus kriteereistä, joihin tuloksia verrataan, mutta jätetty OHSAS 18001 ennakoivat mittarit käsite pois 
 • vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa ryhdyttävä toimenpiteisiin tarvittaessa ja pidettävä yllä tietämystä vaatimusten täyttymistilanteesta 
 • sisäiseen auditointiin lisätty muutamia tarkennuksia 
 • johdon katselmukseen lisätty toimintaympäristön muutokset, sidosryhmävaatimusten muutokset ja riskien ja mahdollisuuksien hallinnan toimenpiteiden vaikuttavuustiedot sekä katselmustulosten tarkistus suhteessa strategiaan 
 • vaaratilanteiden ja turvallisuustapahtumien tutkintaan työntekijät mukaan korjaaviin toimenpiteisiin ja korjaavissa toimenpiteissä sovellettava riskien hallintahierarkiaa. 

ISO 45001 standardien muutokset noudattelevat samaa linjaa kuin ISO 9001 ja ISO 14001 standardeissa helpottaen niin järjestelmien integrointia kuin sisäisten ja ulkoisten auditoijien työtä. Kun jaksaa opiskella yhden standardin saa jo hyvän tuntuman mitä muissa standardeissa on löydettävissä. Nyt jos koskaan sisäisten auditoijien tulisi perehtyä  standardeihin, jotta sisäisiin auditointeihin tulisi enemmän kokonaisvaltaista otetta.

Lataa työn tueksi myös aiheen artikkeli

Kirjoittaja

Jussi Moisio on toinen Arterin perustajajäsenistä ja vanhempi konsultti. Hänellä on vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, ympäristö- ja turvallisuusasioiden, riskien hallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen sekä erilaisten arviointien ja auditointien parista.

Jussi on menestyksellisesti ohjannut kymmeniä toimintajärjestelmän rakennus- ja jatkokehitysprojekteja ja toimii myös Inspecta Oy:n pääarvioijana. Jussi on tehnyt laajoja yksityisen alan kuin julkisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Liittyvät materiaalit