Blogi

Kuinka muutosjohtamisen voi visualisoida?

Muutoshallinnan tulee olla organisaation johtamista, viestintää ja yhdessä tekemistä vahvistava toiminto. Mitä paremmin organisaatio on luonut yhteiset toimintatavat, viestinnän ja riskienhallinnan tukemaan muutoksia, sen paremmat edellytykset sillä on muun muassa

  • viedä kehityshankkeita kannattavasti eteenpäin,
  • vastata muuttuneisiin asiakastarpeisiin sekä
  • varautua yllättäviin toimintaympäristömuutoksiin.

Tyypillisesti emme voi ulkoisiin muutoksiin juurikaan vaikuttaa, joten on parempi tehdä omista toimintatavoista riittävän ketteriä, mukauttaa sisäiset muutostarpeet sekä parantaa viestintää yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.

Katso webinaari muutosjohtamisen visualisoimiseen alta. Blogi jatkuu webinaaritallenteen ala puolelta.

Muutos. Mikä se on? Mistä se tulee?

Muutoksen voi tiivistää muotoon: Siirrytään jostain tilasta toiseen, joko hallitusti tai hallitsemattomasti.

Muutoksen kohteet ja laajuus sekä vaikuttavuus vaihtelevat:

  • Toimintaympäristö muuttuu.
  • Sidosryhmien ja asiakkaiden vaatimukset, odotukset ja toiveet muuttuvat.
  • Sisäiset kehitystarpeet/Jatkuva parantaminen.
  • Muutos toimintatavoissa.
  • Muutoksen kohde mm. toimipiste, organisaatio, tiimi, yksikkö.

Jokainen muutos tulee arvioida ja siihen tulee sovittaa tilanteeseen sopivat käytännöt.

Mistä onnistunut muutosjohtaminen koostuu?

Koska organisaatiot toimivat jatkuvasti muuttuvassa maailmassa, yhteisesti sovitut muutoksen hallintakeinot organisaatiossa ovat tärkeitä.

Näen, että onnistuneiden muutosten takana on kolme elementtiä, joista muutoksien vaikutuspiirissä olevien tulee olla tietoisia:

1️⃣ Tieto – Mitä ja miksi halutaan muuttaa?
2️⃣ Tahto – Mikä on muutoksen tavoite ja aikataulu?
3️⃣ Taito – Yhdessä sovitut toimintatavat kuinka muutos toteutetaan ja viestitään

Tietoisuus auttaa muutosvastarinnan ylittämisessä sekä edesauttaa muutostarpeen ymmärtämisessä ja sitä kautta hyväksynnässä, jolloin päästään toteuttamaan muutosta ja sitoutumaan siihen.

Muutosjohtamisen visualisointi

Seuraavaksi esittelen kolme mielestäni keskeistä mallia, joita soveltamalla pääset alkuun ja voit visualisoida muutosta omalle organisaatiolle. Organisaatiotarpeiden kautta voi pohtia täyttyvätkö esimerkiksi seuraavat muutoksen perustarpeet viestinnässä:

✅ Mitä ja miksi halutaan muuttaa?
✅ Mikä on muutoksen tavoite ja aikataulu?
✅ Ketkä ovat mukana tekemässä muutosta?
✅ Miten muutosta arvioidaan ja mitkä ovat muutoksen riskit?

Muutoskartta

Muutoskartta on kattava kokonaisuus, jossa valittujen osa-alueiden väliset yhteydet tulevat selkeästi esille. Esimerkkikuvassa tunnistetut toimintaympäristömuutokset ovat yhteydessä organisaation visioon, strategiaan, päämääriin, sekä keskeisiin mittareihin, kehityshankkeisiin ja riskeihin.

ARC-ohjelmisto, muutoskartta
Esimerkki muutoskartasta ARC-ohjelmistolla. KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI.

Tiekartta

Tavoitekeskeiseen ja muutoskarttaa pienemmän muutoksen visualisointiin sopii tiekarttamainen (Roadmap) lähestymistapa. Tällöin kehitettävien osa-alueiden kytkökset toisiinsa sekä kehittämishankkeiden aikajana korostuvat.

Tiekartta
Esimerkki tiekartasta ARC-ohjelmistolla. KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI.

Muutosmatka

Pitkien ja useampia kehitysvaiheita sisältävien muutosten visualisointiin sopii muutosmatkan kuvaaminen. Näin pystytään viestittämään ja palastelemaan tuleva muutos sopiviin välivaiheisiin, jolloin voidaan korostaa nykytilan ja tahtotilan eroja, sekä nostaa kehitysaskeleet ja niiden välitavoitteet esille.

ARC-ohjelmisto, muutosmatka
Esimerkki muutosmatkasta ARC-ohjelmistolla. KLIKKAA KUVA ISOMMAKSI.
Suosittelen tutustumaan myös näihin sisältöihin:

👉 Muutosjohtamisessa korostuvat muutoksen tarina ja viestintä | blogi
👉 Strategian visualisointi strategiakarttojen avulla | blogi
👉 Selvitä muutosjohtamisen haasteet kokonaisarkkitehtuurin keinoin | blogi

Kirjoittaja

Arterin seniortason konsultti Jari Saalilla on lähes 30 vuoden historia eri organisaatioiden toiminnan kehittämisen parista. Hänellä on laaja kokemus ja tietämys johtamisen, toimintajärjestelmien, riskienhallinnan ja jatkuvuuden sekä tiedonhallinnan ja -turvan osa-alueilta. Jari saa usein palautetta siitä, miten hänen rauhallinen ja määrätietoinen tapansa luotsata asiakasprojekteja tarttuu projektiryhmiin: suunnitellut muutokset tulevat tehdyiksi ja ne juurtuvat arkeen.

Liittyvät materiaalit