Blogi

Lean-valmiuksien auditointi

Leanin onnistumiset ovat sidoksissa organisaation kulttuuriin

Leaniin perehtyneet kokeneet sisäiset auditoijat ovat merkittävä voimavara lean-valmiuksien auditoinnissa. Leanissä onnistuminen on kansainvälisten kokemusten mukaan mukaan hyvin kulttuurisidonnaista. Kulttuuripiirteiden arviointiin auditointi on toimiva työkalu, mutta se edellyttää auditoijilta vankkaa tietämystä ja erilaisten tiedonkeruutapojen soveltamisosaamista.

Lean-valmiuksien auditoinnissa olennaista on osata haastatella eri rooleissa toimivia henkilöitä, sekä havainnoida työyhteisön arjen toimintaa muutenkin kuin muutamien auditointituntien aikana. Havainnointiin kuuluu kuulostella, millaista vuoropuhelua yhteisössä käydään, sekä millainen ilmapiiri, yhteistyö, informaation jakaminen, päätöksenteko, jatkuva valmentaminen, ongelmien käsittely ja toiminnan kehittäminen arjessa päivittäin toteutuu.

Lean-valmiuksien auditointi on polku, työssä oppimisen kautta, kehittyä organisaatiovalmentajaksi.

Keskeiset piirteet lean-valmiuksen auditoinnissa

Joitakin piirteitä keskeisten lean-valmiuksien auditoinnista voidaan tiivistää esimerkiksi seuraavasti:

 • Miten ja millaisella intohimolla johto kehittää itseään johtajuus-, valmennus-, vuorovaikutus- ja kommunikointitaidoissaan.
 • Miten johto ja keskijohto liikkuu ja havainnoi kentällä toimintaa, kuuntelee tekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia ja ottaa niistä aihioita toiminnan kehittämiseen.
 • Miten johto ja esimiestasot valmentavat ja ohjaavat omia ryhmiään pienten askelten kehittämisessä – Lean Kata.
 • Miten jokaisen näkemyksiä kuunnellaan ja arvostetaan.
 • Miten tiimejä osallistetaan päätöksentekoon ja henkilöstön kykyä tehdä päätöksiä kehitetään.
 • Miten johto tukee henkilöstönsä yksilöllistä ammatillista kehittymistä.
 • Miten johto kirkastaa strategian ja tavoitteet niin, että jokainen ymmärtää oman osansa niiden saavuttamisessa ilman lähiesimiehen jatkuvaa paimentamista.
 • Miten päivittäisjohtaminen, tilannekuvan jakaminen ja palautteen anto toimii eri tasoilla.
 • Miten aktiivisesti päivittäisjohtamiseen osallistutaan ja millaisia välineitä siinä käytetään.
 • Miten päivittäisjohtamisen taulujen sisältöä parannetaan.
 • Miten kehittämisessä tuotetut muutokset viedään käytännön toiminnaksi.
 • Miten asennoidutaan ja sitoudutaan ehdottomaan kerralla oikein -laatuun jokaisessa työvaiheessa.
 • Miten työntekijöiden ja toimihenkilöiden sitoutuminen näkyy ja ilmenee arjessa.
 • Miten yksilöiden ja tiimien oppiminen näkyy ja vaikuttaa toimintaan, tuottavuuteen ja asiakaskokemuksiin.
 • Miten aloitteellisuus ilmenee.
 • Miten informaatiota ja kokemuksia jaetaan ryhmien kesken.
 • Mitä henkilöstötyytyväisyystutkimukset kertovat nykytilasta ja kulttuurista sekä esimiesrooleista.
 • Miten asiakkaan rooli ja avainasema tiedostetaan ja sisäistetään ryhmässä tai arvoa tuottavassa prosessissa.
 • Miten resurssitehokkuuden ja virtaustehokuuden tasapainoa optimoidaan.
 • Miten virtausta jarruttavia kapeikkoja hallitaan.
 • Miten ajanhallinta toimii käytännössä.

Lean-valmiuksien auditointiosaaminen tukee kyvykkyyksien kehittämistä

Motivoituneelle sisäiselle auditoijalle lean-valmiuksien auditointiin perehtyminen avaa ovia merkittäviin organisaation kyvykkyyden kehittämistehtäviin ja laajentaa organisaatiokulttuurin tuntemusta. Lean-valmiuksien auditointi on polku työssä oppimisen kautta kehittyä organisaatiovalmentajaksi, ei ainoastaan omassa organisaatiossa, vaan laaja-alaisesti muillakin toimialoilla.

Kokeneet lean-valmiuksien auditoijat ovat johdolle äärettömän tärkeitä tilannetiedon tuottajia. He toimivat tuntosarvina lean-kulttuurin kypsyystilanteen todentamiseen ja parantamismahdollisuuksien tunnistamiseen. Lean-auditoijien ammattitaidon kehittäminen vaatiikin saumatonta ja luottamuksellista suhdetta johdon ja auditoijien välillä. Tällöin johdolta vaaditaan myös valmiuksia olla tukemassa auditoijia heidän kehittymisessään.

Lue lisää:

Opi lisää auditoinnista, leanista ja muista toiminnan kehittämisen aiheista asiantuntijakoulutuksissamme

Tutustu Qualitas Fennican koulutustarjontaan ja valitse oma koulutuksesi!

Kirjoittaja

Jussi Moisio on toinen Arterin perustajajäsenistä ja vanhempi konsultti. Hänellä on vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, ympäristö- ja turvallisuusasioiden, riskien hallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen sekä erilaisten arviointien ja auditointien parista.

Jussi on menestyksellisesti ohjannut kymmeniä toimintajärjestelmän rakennus- ja jatkokehitysprojekteja ja toimii myös Inspecta Oy:n pääarvioijana. Jussi on tehnyt laajoja yksityisen alan kuin julkisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Liittyvät materiaalit