Blogi

Mitä on ympäristöjohtaminen? 

Ympäristöjohtamisella ja ympäristöasioiden hallinnalla varmistetaan, että niiden asioiden ja toimintojen, jotka vaikuttavat tai voivat vaikuttaa ympäristöön hallinta on järjestelmällistä, tavoitteellista ja suunnitelmallista. Kyse ei ole oikeastaan ympäristön vaan ihmisten johtamisesta. Ympäristöjohtamisen yhtenä keskeisenä tavoitteena onkin saada työntekijät ymmärtämään organisaation toiminnan ympäristövaikutukset ja vähentämään ja ehkäisemään niitä omalla toiminnallaan.  

Miksi ympäristöjohtamista tehdään?  

Ympäristöjohtamisen merkitys kasvaa yrityksissä koko ajan. Syitä tähän on monenlaisia ja ne liittyvät toisaalta organisaatioiden ympäristövastuuseen ja toisaalta suoraan lainsäädännöstä tulevien velvoitteiden täyttämiseen. Kulutuksen minimointi, päästöjen vähentäminen, ilmastonmuutoksen ehkäiseminen ja ympäristövaikutusten poistaminen ovat tänä päivänä kaikki merkittäviä asioita, joihin yritysten odotetaan reagoivan.  

Organisaation kannalta ympäristöjohtaminen luo myös selkeää kilpailuetua markkinoilla: ympäristöteot yleensä aina säästävät rahaa ja tehostavat toimintaa, kun taas runsaat päästöt ja jätteet ovat merkkejä siitä, että resursseja käytetään epätäydellisesti. 

Ympäristön kannalta järkevät valinnat auttavat saamaan vähemmästä aikaan enemmän. Näin yritystoimintja tuottavuus voivat kasvaa, vaikka resurssien käyttö pysyy ennallaan tai vähentyy 

Mikä on ympäristöjohtamisjärjestelmä? 

Ympäristöjärjestelmä tai ympäristöjohtamisjärjestelmä on systemaattinen tapa parantaa ympäristöasioiden hallintaa ja ympäristönsuojelutoimien tuloksellisuutta, kertoo Suomen standardisoimisliitto SFS. Se sisältää sekä kirjalliset dokumentit organisaation ympäristöasioiden hallinnasta esimerkiksi ympäristöpolitiikka ja prosessikuvaukset että toimintatavat, joilla näitä dokumentteihin kirjattuja käytäntöjä toteutetaan. 

Ympäristöjärjestelmä on hyvin yhteensopiva organisaation toimintajärjestelmän tai johtamisjärjestelmän kanssa ja sillä usein täydennetään tätä.  

Tunnetuin ja laajimmalle levinnyt ympäristöjohtamisjärjestelmän malli on kansainvälisen standardoimisjärjestön ISO:n (International Organization for Standardization) ISO 14001. 

Se laajentaa ISO 9001-standardin mukaisen toimintajärjestelmän näkökulmaa ottamalla huomioon mm. organisaation ympäristönäkökohdat ja tavoitteet, elinkaarinäkökulman, ympäristötekijöiden integroimisen osaksi toiminnan prosesseja, ympäristöriskien ja mahdollisuuksien hallinnan sekä ympäristöpolitiikan rakentamisen.  

Standardin uusin versio ISO 14001:2015 ympäristöjohtamisen standardi on näiden lisäksi nostanut ympäristöasiat osaksi myös johtoryhmän työtä vaatimuksellaan tunnistaa liiketoimintaympäristön muutokset ja haasteet. Standardi sisältää nykyään myös periaatteet ylimmän johdon laajentuneesta roolista, kestävästä kehityksestä, sekä jatkuvasta parantamisesta osana toimintaa.  

Miten ISO14001-standardi ja sen auditointi auttavat ympäristöjohtamisessa?  

Kun ympäristöjohtamista lähdetään yrityksessä toteuttamaan, sille pitää asettaa selkeät tavoitteet ja päämäärät. Standardin saavuttaminen on tällainen selkeä tavoite, jonka pohjalta niin johdolle kuin muillekin työntekijöille on helppo perustella tiettyjä toimenpiteitä.

Standardin ohjeiden ja vaatimusten kautta organisaatio voi rakentaa itselleen järjestelmälliset ympäristöjohtamisen käytännöt ja lopputulos voidaan myös ulkopuolisen toimesta todentaa auditoinnin kautta. Se antaa selkeät raamit tekemiselle ja ohjeistusta siihen mistä lähteä liikkeelle ympäristöjohtamisjärjestelmän rakentamisessa ja mikä on tavoitetaso.  

Kun ympäristöjohtamisjärjestelmä vastaa ISO 14001 -standardin vaatimuksia, voidaan tämä standardi myöntää organisaatiolle. Kehitys ei voi kuitenkaan lakata tähän, sillä standardi ei ole vain todistus seinällä vaan konkreettinen osoitus siitä, että ympäristöjärjestelmä on olemassa ja sitä myös noudatetaan. 

ISO 14001 hyödyt organisaatiolle:

 • Linkität ympäristöasiat osaksi organisaation strategiaa ja toiminnan suunnittelua.
 • Osoitat ja todennat lakisääteisten vaatimusten ja velvoitteiden noudattamista.
 • Lisäät johdon sitoutumista ja henkilöstön osallistumista toiminnan kehittämiseen.
 • Luot edellytykset ympäristöriskien parempaan hallintaan ja turvaat toiminnan jatkuvuutta.
 • Standardin avulla osoitat vastuullisuutta ympäristöasioiden hoidossa sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille.
 • Luot edellytyksiä kehittää kilpailukykyänne parantamalla resurssitehokkuutta.
 • Kehität ympäristövaikutusten huomioon ottamista tuote- ja palveluketjujen kaikissa vaiheissa.
 • Kehität ympäristöviestintää ja yrityskuvaa tavoitteellisesti.

Alla olevan kuvan mukaan eri toimialojen yksittäiset ISO 14001 sertifiointimäärät laskeneet vuodesta 2019, lukuunottamatta sähkö- ja optisia laitteita. Mutta kun sertifioituja yrityksiä ja toimipisteitä tarkastelee kokonaisuutena, ovat sertifiointimäärät yleisesti ottaen hieman kasvaneet. Lukujen lähteenä toimivat ISO Survey 2019 ja 2020 tutkimustulokset.

Top 5 ISO 14001 -sertifioidut toimialat Suomessa vuosina 2020 ja 2019, ISO Survey
Top 5 ISO 14001 -sertifioidut toimialat Suomessa vuosina 2020 ja 2019,. Lähde: ISO Survey. Klikkaa kuva isommaksi.

  Lue lisää:

  Lataa itsellesi Sovella ISO 14001:2015 standardia artikkeli

  Lomakkeen täyttämällä saat itsellesi Sovella uutta ISO 14001:2015 standardia -artikkelin

  * merkityt kohdat ovat pakollisia.

  Kirjoittaja

  Liittyvät materiaalit