Blogi

Palveluprosessien liinauskeinoja

Asiantuntijatyön virtaviivaistamisen keinoja ovat:

 • Tunnista palveluperheet, joissa n. 80 % samoja vaiheita, laitteita, sovelluksia ja läpimenoaika ei eroa toisistaan yli 30 % -> virtaviivaista näin useamman palvelun tuotantoprosessia
 • Seuraa ja kirjaa kysyntämäärät tilastollisesti ja ymmärrä kysynnän vaihtelu
 • Pohdi kysyntätarpeelle 2-3 valmiustasoa, joilla vaihtelevaan kysyntätarpeeseen voidaan vastata
 • Pohdi jonoutumisen syitä -> vähentämällä jonoutumista nopeutat prosessia
 • Luo arvovirtaan kalenteriin ajoitettuja prosessisoluja, joissa tietyt asiantuntijat kokoontuvat sovittuina päivinä sovituksi ajaksi ja työstävät ko. soluun tulevat tehtävät alusta loppuun asti valmiiksi solun sisältämien prosessivaiheiden osalta
 • Pidä kiinni FIFO-periaatteesta tai muuten vaihtelu pääsee valtaan ja käsittelyajat kasvavat
 • Pohdi ja rakenna arvovirtaan sekä työvaihekohtaisia että virtausta tukevia vakioituja menettelytapoja
 • Sovi missä ja miten keskeneräiset tehtävät säilytetään
 • Varmista tiedon oikea-aikainen kulku tiimien ja prosessien välillä
 • Tuo kaikki tehtävät esille, jos asiantuntijoille tulee töitä ”sivukanavista”, ei virtausta saa ennustettavaksi
 • Käytä läpinäkyvyyden ja tilannetiedon esittämiseen ns. Kanban-tauluja (esim. fyysinen valkotaulu tai virtuaalitilan tilannetaulu)
 • Ohjaa ko. Kanban-taulun avulla päivittäin esim. max 12-15 min työtilannetta – priorisoi yhdestä kohdasta prosessiin otettavaa työtä, sen jälkeen pidä kiinni FIFO-järjestyksen säilymisestä
 • Sovi, miten valkotaululla tai virtuaalitilassa osoitetaan, onko prosessi aikataulussa
 • Sovi selkeät säännöt, milloin tehtävä katsotaan täysin valmistuneeksi ja voidaan todeta valmiiksi
 • Tarvittaessa jarruta uusien tehtävien pääsyä prosessiin, jos edeltävät tehtävät ovat kesken
 • Sovi prosessin erilaisille poikkeamatilanteille hallintakeinot ja kouluta kaikki sisäistämään ne

Asiantuntijatyön virtaviivaistamisen periaatteita ovat:

 • Operatiivinen tehokkuus tarkoittaa virtaustehokkuutta
 • Ymmärrä vaihtelun määrä prosessissa (kysyntävaihtelu, valmistuvien töiden määrän vaihtelu, läpimenoajan vaihtelu ja keskeneräisen työn määrän vaihtelu, virhemäärän vaihtelu) – sovella
  tilastollista seurantaa
 • Töille sovitaan yhteinen rytmi (asiantuntijat eivät priorisoi omin päin tekemisiään)
 • Eräkokoa pienennetään -> jaksoaika lyhenee, tehtävät etenevät nopeammin
 • Tehtävä kuljetetaan prosessin läpi kerralla alusta loppuun
 • Asiantuntijatyössä on johdettava keskeneräisen työn määrää, resurssien käyttöastetta ja vaihtelua (pyritään aina vaihtelun pienentämiseen)
 • Virheistä opitaan – virheet ovat siinä mielessä välttämättömiä
 • Kaikilla on perustaidot ongelmien ratkomiseen
 • Esimiehet valmentavat, henkilöstö kertoo vastaukset ja luo työohjeita tarpeen mukaan
 • Kokonaistilannekuva tuodaan kaikkien näkyville
 • Prosessissa ymmärretään oman roolin vaikutus muiden työhön
 • Toiminnan periaatteet ovat kaikkien tiedossa
 • Töiden priorisointisäännöt ovat niin selvät, ettei esimiestä tarvita aina päätöksentekoon
 • Optimoidaan kokonaisuutta – prosessin rajapintojen rajoitteita ja prosessin pullonkauloja
 • Johtaja itse näkyy kentällä – Go To Gemba ja näe mitä siellä tapahtuu
 • Kuuntele, valmenna, kysele
 • Älä hukkaa resursseja tehottomien ratkaisujen rakentamiseen
 • Johtaja/ esimies: vietä aikaa asiakkaiden kanssa
 • Prosessin omistaja vastaa prosessin virtauksesta
 • Johtaja/esimies organisoi tiimin oppimisen
 • Intensiivisellä tiimityöllä ratkotaan ongelmia
 • Ylikuormittaminen ei ole hyväksyttävää

Nykytilan analysointikohteita parannustarpeiden tunnistamiseksi:

 • Poista turhat työvaiheet, yksinkertaista prosessia
 • Yhdistä työvaiheita
 • Luo rinnakkaisia vaiheita
 • Tunnista 9 hukan avulla parannuskohteita
 • Mieti työvaiheiden järjestystä, pitäisikö muuttaa?
 • Pohdi, miten asia etenisi imuperiaatteella asiakastarpeen tahdissa
 • Laske asiatarpeen määrän / käytettävissä olevan työajan avulla verrokkiaika = tahtiaika ja sitä soveltaen pohdi, miten prosessi saadaan sen mukaiseen virtaukseen
 • Pienennä eräkokoja kohti yhden asian kerralla käsittelyä ja virtausta -> lisää virtaustehokkuutta
 • Paranna toiminnan laatua, katso asioita asiakkaan silmin
 • Lisää merkintöjä, paranna niiden selkeyttä ja visuaalisuutta
 • Lyhennä tuotteesta tai palvelusta toiseen vaihtoa
 • Vähennä turhaa liikkumista ja siirtoja – käytä 5S-rationalisointia
 • Mieti, missä pitää sopia vakiinnutetuista työtavoista vaihtelun ja virheiden vähentämiseksi
 • Poista turhia tarkastuksia ja hyväksyntöjä
 • Poista lisäarvoa tuottamattomat työvaiheet
 • Mieti työalueen layoutia: toisiko U-muoto sujuvuutta toimenpiteisiin? Entä aikataulutettut prosessitiimit
 • Pohdi, mitä prosessille pitää tehdä, jotta työt sujuisivat asiakastarvekysynnän tahdissa
 • Pitääkö laitteiden ja järjestelmien luotettavuutta ja käytettävyyttä kehittää
 • Mieti mittareita, joilla osoitat parannusten hyötyjä

Lean-kehittämisen haasteita hallinnon prosesseissa (koulutusryhmistämme koottuna):

 • Toimintakulttuurin muutos koko organisaatiossa
 • Asiantuntijoiden ylitekeminen vähemmäksi ja olennaiseen keskittyminen
 • Mistä aika kehittämiseen?
 • Resurssit
 • Paljon yhtä aikaa kehitettäessä, miten kaiken rinnalla Lean saadaan hyödynnettyä?
 • Paljon kokouksia, miten välttää ähky?
 • Henkilökohtaista mukaanottoa lisää
 • Kehittämistyö on ministeriövetoista, siellä mietitään palvelulupaukset. Helähtää valmiina alemmille tasoille. Miten luoda omaa uskoa oman työnsä kehittämiseen?
 • Hyödyn perusteleminen. Tapa, jolla asia käyttöönotetaan.
 • Tahtiaika – mikä motiivina?
 • Osa-aikaeläkeläisten lähtö muutokseen
 • Johdon oma motivaatio ja tahtotilan ilmaisu selkeämmäksi
 • Pitää tässäkin asiassa kuitenkin opetella kävelemään
 • Valtionhallinnossa vaikka kuinka saa tehostettua, ei vaikuta kuitenkaan omiin määrärahoihin

Lean-mittareita:

 • Kysynnän keskiarvo ja vaihteluväli (mikä on tasainen tahti, jossa työtä on suunniteltu tehtäväksi)
 • Valmistumisnopeus (keskiarvo ja vaihteluväli)
 • Ylityöt
 • Tietojärjestelmien käytettävyys
 • Keskeneräisen työn määrä prosessin aloituksessa
 • Keskeneräisen työn määrä jonossa
 • Läpimenoaika (keskiarvoa ja vaihtelu)
 • Kapasiteetin keskimääräinen käyttöaste)
 • Virheprosentti
 • Uudelleen tekemisen määrä tai vikakysyntä
 • Tahtiaika
 • Keskeytysten määrä
 • FIFOn toteutuminen – kuinka monta työtä on tehty sovitussa FIFO-järjestyksessä?
 • Tietojärjestelmien vikaantumisväli

Ref: Kevin J Duggan, Sari Torkkola

Tutustu QF-prosessikoulutuksiin

Tutustu prosessikoulutuksiin ja varaa oma koulutus!

Kirjoittaja

Jussi Moisio on toinen Arterin perustajajäsenistä ja vanhempi konsultti. Hänellä on vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, ympäristö- ja turvallisuusasioiden, riskien hallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen sekä erilaisten arviointien ja auditointien parista.

Jussi on menestyksellisesti ohjannut kymmeniä toimintajärjestelmän rakennus- ja jatkokehitysprojekteja ja toimii myös Inspecta Oy:n pääarvioijana. Jussi on tehnyt laajoja yksityisen alan kuin julkisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Liittyvät materiaalit