QF-koulutukset

Liiketoiminnan tuloksellisuutta edistävä auditointi

Kysy lisää

Maailmalla on nousussa lean-tyyppinen ajattelu auditoinneista lisäarvon tuottajana, niin asiakkaille kuin omalle organisaatiolle, keskittymällä niin sanottuun liiketoimintalähtöiseen auditointiin (business approach auditing), jonka tarkoituksena on edistää liiketoiminnan tuloksellisuutta.

Sisäisen auditoinnin aiemmat tulokset

Sisäistä auditointia on tehty sitten vuonna 1988 julkaistujen ISO 9001 ja 9004 -standardien käyttöönoton jälkeen massiivisessa määrin, arviolta noin yli 50 000 sisäistä auditointia vuodessa. Mutta missä ovat tulokset ja auditointikäytäntöjen benchmarkkaus, sekä menestystarinat siitä, kuinka liiketoimintaa on saatu kehitettyä auditointien avulla?

Syitä auditointien tuloksettomuuteen lienee monia:

 • Johto on liikaa delegoinut auditointien suunnittelun laatu-, ympäristö- ja turvallisuusvastaaville.
 • Auditoijien perehdyttämiseen liiketoiminnan periaatteisiin ei ole kovinkaan paljoa panostettu.
 • Auditoijien esimiehet eivät katso auditointiin käytetyn ajan lisäämistä hyödyllisenä.
 • Auditoitavien kohteiden valintaa tehdään perustelematta miksi ja mitä kohteita tulisi vuosittain auditoida.
 • Auditointien kysymyslistat saattavat pysyä vuosia hyvin samanlaisina.
 • Johdon kiinnostus ja kiitos on arvailun varassa.

Uusi liiketoimintalähtöinen auditointi tavoittelee auditointien valmistelua lisäarvonäkökulmasta

Liiketoimintalähtöisessä auditoinnissa tavoitellaan auditointien valmistelua lisäarvonäkökulmasta: miten ja mihin keskittymällä sisäinen auditointi tuottaa hyödyllisiä ja merkittäviä havaintoja asiakaslisäarvon kehittämiselle, riskien välttämiselle sekä oman organisaation tuottavuudelle?

Liiketoimintalähtöisessä auditoinnissa säilyy toki mukana vaatimustenmukaisuuselementti, mutta auditoinnin perussisältö suunnitellaan yhdessä johdon, prosessien omistajien ja auditoijien kanssa. Auditoinnin havainnot luokitellaan niiden merkittävyyden kannalta liiketoiminnalle ja asiakkaille.

Tässä koulutuksessa perehdyt auditointien sisällön suunnitteluun lisäarvoa tuottavasta näkökulmasta. Koulutus vastaa mm. kysymyksiin:

 • Millä perusteilla prosesseja valitaan auditointikohteiksi?
 • Millä eri tavoilla auditointi voidaan kohdistaa asiakkaille kriittisen tärkeisiin seikkoihin ja oman organisaation tavoitteiden toteuttamisedellytysten tutkintaan riskienhallintaa unohtamatta?

Lisäksi saat uusia ajattelutapoja ja työkaluja sisäisen auditoinnin arvostuksen ja hyödyllisyyden parantamiseksi organisaatiossa.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu kaikille, joita kiinnostaa vuosia tehtyjen sisäisten auditointien kehittäminen. Koulutus sopii kokeneille auditoijille ja esimiehille, jotka ovat osallistuneet sisäisten auditointien peruskoulutukseen ja joiden auditointivalmiudet ovat hyvät. Koulutus antaa virikkeitä myös prosessien omistajille ja liiketoiminnan tulosvastuullisille.

Oppimismenetelmät

Koulutus koostuu luentotyyppisestä opetuksesta ja harjoitteista. Päivän aikana käydään vuorovaikutteista keskustelua ja tehdä käytäntöön soveltavia harjoitteita. Osallistujat saavat aineistona erilaisia malleja, työkaluja, työpohjia ja välineitä omien auditointiensa kehittämiseen.

Miksi osallistua?

 • Saat uutta syventävää näkökulmaa auditoinnin vaiheisiin
 • Opit hyödyntämään Lean-ideoita auditoinnissa
 • Tunnet liiketoimintaa ja asiakkaiden kokemusta edistävät auditoinnin painopisteet
 • Opit mitä prosesseja kannattaa auditoida ja mistä näkökulmasta
 • Ymmärrät mitä auditoijat toivovat ja odottavat johdolta auditointeihin liittyen
 • Saat eväitä tuloksellisuutta edistävän auditoinnin suunnitteluun, toteutukseen ja raportointiin

Aikataulu

9:00
Päivän avaus
 • Esittäytyminen
 • Koulutuspäivän ohjelma ja tavoitteet
Auditoinnin perinteinen määritelmä ja muita määrittelyjä
Nopea kertaus auditointiprosessin keskeisistä vaiheista
Perinteisestä auditoinnista kohti liiketoiminnalle lisäarvoa edistävään auditointiin
Kriteereitä mitä prosesseja kannattaa auditoida ja mistä näkökulmasta
11:30
Lounastauko
12:15
Liiketoimintaa ja asiakkaiden kokemusta edistäviä auditoinnin painopisteitä
 • Auditointien painopisteiden käyttö kohteelle tehtävissä ennakkokyselyissä
 • Strategian maastouttamisen auditointi
 • Tasapainoisen tuloskortin syy – seurausperiaate auditoinnin ohjurina
 • Liiketoimintaympäristön ulkoisten ja sisäisten haasteiden auditointi
 • Prosessien riskien ja kehittämismahdollisuuksien auditointi
 • Prosessien kapeikkojen tunnistamiseen ja kehittämiskohteiden pohdintaan kannustava auditointi
 • Prosessien aikavarkaitten ja resursseja hukkaa luotaava auditointi
 • Jatkuvan parantamisen edellytysten ja toimivuuden auditointi
 • Poikkeamien, ongelmien ja reklamaatioiden juurisyiden selvittämisen auditointi
 • ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ja ISO 50001 avainkohtia sisäiseen auditointiin
 • Auditoijien yhteistyö johdon ja prosessien omistajien kanssa auditoinnin tavoitteiden täsmentämiseksi
 • Mitä auditoijat toivovat ja odottavat johdolta auditointeihin liittyen
14:00
Kahvi
14:15
Tuloksellisuutta edistävän auditoinnin suunnittelu, toteutus ja raportointi
 • Ydinprosessien auditoinnin suunnittelutapoja
 • Auditointitapoja syvällisten vastausten aktivointiin
 • Auditointihavaintojen priorisointi peilaamalla liiketoiminnalle ja asiakkaille tärkeisiin odotuksiin ja vaatimuksiin
 • Havaintojen raportointi ja ns. ”executive summary” ylimmälle johdolle
 • Auditointiprosessin jatkuva kehittäminen
 • Alustuksia, keskustelua ja muutama harjoite
15:40
Yhteenvetokeskustelu ja miten tästä eteenpäin
16:00
Koulutuspäivä päättyy

Opettajat

Jussi Moisio on toinen Arterin perustajajäsenistä ja vanhempi konsultti. Hänellä on vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, ympäristö- ja turvallisuusasioiden, riskien hallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen sekä erilaisten arviointien ja auditointien parista.

Jussi on menestyksellisesti ohjannut kymmeniä toimintajärjestelmän rakennus- ja jatkokehitysprojekteja ja toimii myös Inspecta Oy:n pääarvioijana. Jussi on tehnyt laajoja yksityisen alan kuin julkisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Varaa oma koulutuspäivä organisaatioosi

Ota yhteyttä ja räätälöidään organisaationne tarpeisiin soveltuva koulutuskokonaisuus!

Kysy lisää


Tiina Riutta toimii Arterin koulutuspäällikkönä. Hänen vastuullaan on Arterin koulutusten järjestäminen sekä koulutustarjonnan kehittäminen. Ota yhteys Tiinaan kaikissa Arterin koulutuksiin liittyvissä asioissa, oli toiveena sitten osallistuminen avoimeen koulutukseen tai räätälöidyn organisaatiokohtaisen koulutuksen järjestäminen.