QF-koulutukset

Hitsaustoimintojen sisäinen auditointi

Kysy lisää

Hitsausliitoksen pettäminen ja yleisestikin hitsausvirheet rakenteissa, koneissa tai muissa kohteissa voivat aiheuttaa mittavia vahinkoja. Siksi ennakoiva laadunvarmistus hitsaustöissä on erityisen tärkeää. Laadulla on merkittävä vaikutus kustannuksiin. Yritykselle on tärkeää, että toimintaprosessit ovat hyvin suunniteltuja ja hallinnassa.

Tässä koulutuksessa tunnistamme, miten varmistaa sisäisen auditoinnin keinoin prosessien toimivuus sekä miten esimerkiksi standardien ISO 3834 ja EN 1090 vaatimukset täyttyvät. Valmistaudumme näin myös ulkoisiin auditointeihin.

Sisäinen auditointi on vankka palautteen hankintatapa siitä, miten asiakas-, omistaja-, henkilöstö-, kumppanuus-, viranomais- jne. vaatimukset toteutuvat käytännössä, ja missä auditointikohteella on vielä varaa parantaa toimintaansa.

Nykyaikainen auditointi tukee organisaation perustehtävän ja tavoitteiden toteuttamista mahdollisimman virtaviivaisesti. Sisäisen auditoinnin painopisteet ovat organisaation sidosryhmien kannalta olennaisissa ”Must Be” -asioissa ja kehittämiskohteiden yhteisessä tunnistamisessa.

Auditoinnin oheistuotteet

Auditoinnin oheistuotteina syntyy mm. tehokasta viestintää kysyjien ja vastaajien kesken, parhaiden käytäntöjen vaihtumista osapuolten kesken, tavoitteiden realistisuuden peilausta, sekä nykyisten toimintatapojen kyseenalaistamista.

Eräitä auditoinnin olennaisimpia hyötyjä organisaatiolle ovatkin auditoijien raportoimat toimintojen vahvuudet ja auditointihetkellä kunnossa olleet toimintatavat. Niitä vahvistamalla ja kehityskohteita ja poikkeamia korjaten organisaatio vahvistaa kyvykkyyksiään.

Koulutuksen oppimismenetelmät

Koulutuspäivänä käsiteltävät aiheet alustetaan luennoin, käytännön esimerkein, organisaatiokohtaisin syventävin pohdinnoin.
Koulutuspäivän aikana tehdään harjoitteita. Osallistujat saavat runsaan aineiston erilaisia malleja, auditointityökaluja, työpohjia ja välineitä organisaatiokohtaisen sisäisten auditointien tueksi.

Näin Arterin etäkoulutukset toimivat käytännössä:

 • Koulutus tapahtuu videoyhteyden kautta. Näin kouluttaja ja opiskelijat pääsevät olemaan aidossa vuorovaikutuksessa keskenään pidemmänkin matkan päästä.
 • Kaikille osallistujille lähetetään linkki, jonka kautta he pääsevät mukaan koulutukseen. Tämä ei vaadi erillisten ohjelmien asentamista tietokoneelle.
 • Opetus tapahtuu klo 9-16 välillä. Koulutuksesta pidetään joitakin noin 10 min taukoja ja lisäksi tunnin mittainen lounastauko.
 • Osallistujat saavat käyttöönsä kattavan sähköisen kurssimateriaalin opiskelun tueksi.

Miksi osallistua?

 • Saat uutena auditoijana perusvalmiudet auditointiin
 • Opit uudistuneen ISO 19011:2018 standardin auditointivinkit
 • Kokeneena auditoijana syvennät ja tehostat auditoinnin toteutusta
 • Opit auditoinnin merkityksen toiminnan varmentamisen kannalta
 • Hahmotat auditointien merkityksen organisaation johtamisen, kehittämisen sekä toiminnan tehostamisen ja tuottavuuden kannalta
 • Opit keskeisiä tekijöitä hitsausjärjestelmän auditoinnin kannalta

Aikataulu

9:00
Päivän avaus
 • Esittäytyminen
 • Koulutuspäivän ohjelma ja tavoitteet
Sisäisten auditointien tarkoitus, tavoitteet ja menettely
 • Sovittujen toimintatapojen varmentamisen ja kehittämisen näkökulma
 • Vaatimusten ja odotusten arviointi
 • Vuoropuhelu, palautteen antaminen ja toiminnan kehittäminen
 • Auditointiperusteet kuten ISO 3834, EN 1090, ISO 9001 ja kohteen oma dokumentaatio
 • ISO 19011:2018 keskeinen sisältö
Auditoinnin suunnittelu
 • Vuosisuunnitelma
 • Hitsausauditointikäynnin ohjelma, haastateltavat, ajankäyttö ja vinkit sisällöstä
 • Ryhmän tehokas toiminta
 • Painopistealueet ja lähestymistavan valinta
 • Soveltuvia pohdintoja, kysymyksiä ja keskustelua
Auditoinnin toteutus
 • Avaus- ja päätöskokoukset
 • Havaintojen tekeminen tuotannossa ja kirjaaminen muistiinpanoihin raportointia varten
 • Vastavuoroiset haastattelut, kuuntelu, ajatusten vaihto, palautteen antaminen ja toiminnan kehittäminen
 • Näytöt ja todennukset tuotantokohteissa
 • Pääauditoijan ja auditoijan roolit ja käyttäytyminen
 • Ihmisten mukaan saaminen
 • Hitsaustoiminnan ympäristönäkökohdat ja niiden havainnointi toiminnoissa ja kentällä
 • Vaaratilanteiden havainnointi toiminnassa ja kentällä
12:00
Lounastauko
13:00
Auditointiin valmistautuminen
 • Valmistelevat toimenpiteet
 • Kysymykset ja todennettavat asiat mm. esimerkkejä ISO 3834, EN 1090, ISO 9001
 • Erilaiset lähestymistavat kuten kriittiset ja tärkeät tekijät, tavoitteet ja tulokset, viranomaisvelvoitteet, ongelmat, palautteet, henkilöstö, johtaminen, ohjeet…
 • Hitsausprosessien toimivuuden ja kyvyn arviointi
 • Tulosten arviointi
 • Soveltuvia pohdintoja, kysymyksiä ja keskustelua
Auditoinnin raportointi ja tulosten esittäminen
 • Muistiinpanot, tulosten raportointi ja palautteen antaminen
 • Auditoinnin yhteenveto
 • Poikkeamat, kehittämiskohteet ja vahvuudet
 • Työkalut, lomakkeet ja raporttimallit
Seuranta, vaikutusten arviointi ja menettelyn kriittinen arviointi
 • Korjaavat toimenpiteet
 • Poikkeamien ja kehittämiskohteiden käsittely
 • Vahvuuksien levittäminen organisaatiossa
 • Arviointimenettelyn kriittinen tarkastelu ja jatkuva parantaminen
Miten jatkan tästä
 • Päivän yhteenveto ja keskustelua
16:00
Koulutuspäivä päättyy

Opettajat

Heikki Mäkeläinen on itsenäinen yrittäjä. Hänellä on vuosikymmenten kokemus teollisesta valmistuksesta, erityisesti hitsausteknologiasta ja materiaalitekniikasta sekä  laadunhallinnasta, toimintaprosesseista sekä auditoinneista.

Heikki on menestyksellisesti opastanut ja valmentanut valmistusteknologisissa kehityshankkeissa, toimittajaverkoston rakentamisessa, toimittaja-arvioinneissa, toimitusten valvonnassa ja vauriotapausten ratkaisemisessa.  Heikille osoitetut toimeksiannot ovat olleet Euroopan lisäksi USA:ssa, Kiinassa, Intiassa ja Brasiliassa.

Jussi Moisio on toinen Arterin perustajajäsenistä ja vanhempi konsultti. Hänellä on vuosikymmenten kokemus laadunhallinnan, ympäristö- ja turvallisuusasioiden, riskien hallinnan, jatkuvan parantamisen, prosessiajattelun ja prosessien mittaamisen sekä erilaisten arviointien ja auditointien parista.

Jussi on menestyksellisesti ohjannut kymmeniä toimintajärjestelmän rakennus- ja jatkokehitysprojekteja ja toimii myös Inspecta Oy:n pääarvioijana. Jussi on tehnyt laajoja yksityisen alan kuin julkisen alan prosessien arviointeja, taustaselvityksiä ja haastatteluja sekä priorisoinut niiden perustalta kehittämiskohteet niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

Varaa oma koulutuspäivä organisaatioosi

Ota yhteyttä ja räätälöidään organisaationne tarpeisiin soveltuva koulutuskokonaisuus!

Kysy lisää


Tiina Riutta toimii Arterin koulutuspäällikkönä. Hänen vastuullaan on Arterin koulutusten järjestäminen sekä koulutustarjonnan kehittäminen. Ota yhteys Tiinaan kaikissa Arterin koulutuksiin liittyvissä asioissa, oli toiveena sitten osallistuminen avoimeen koulutukseen tai räätälöidyn organisaatiokohtaisen koulutuksen järjestäminen.