IMS-koulutukset

Osiokohtainen IMS-ohjelmistokoulutus

Kysy lisää

IMS-ohjelmiston tehokas käyttö vaatii sen hyvää hallintaa ja osaamista. Organisaatioissa väki vaihtuu ja ohjelmiston osaaminen näivettyy, ellei sitä ylläpidetä ja kehitetä. Osiokohtainen IMS-ohjelmistokoulutus nostaa osaamisen tasoa organisaatiossanne ja tehostaa sitä kautta laadunhallintaa.

Osiokohtainen IMS-ohjelmistokoulutus on nimensä mukaisesti koulutusta IMS-ohjelmiston käyttöön. Koulutuksia voidaan toteuttaa IMS-ohjelmiston eri osa-alueista, joita ovat prosessit, dokumentit ja käsikirjat, mittarit, raportit ja riskit. Lue lisää eri osioiden koulutusaiheista alempaa.

Prosessit

 • Prosessit-workshopissa määritellään organisaation prosessikartta ja siitä alaspäin rakentuva prosessipuu.
 • Sovitaan prosessien yhtenäinen kuvaustapa.
 • Opitte käyttämään kolmisivutekniikkaa prosessien kuvauksessa. Tavoitteena on asteittain tarkentuvan kuvauksen rakenteen hahmottaminen,
 • Halutessanne saatte tukea myös prosessin tunnistamiseen, kuvaamiseen ja implementointiin. Koulutus ohjaa miettimään, miten kehitystyötä organisaatiossa kannattaa tehdä.

Dokumentit ja käsikirjat

 • Dokumentit-workshopissa määritellään järjestelmään tuotavat dokumentit ja luodaan tallennettavalle datalle puurakenne.
 • Dokumentin elinkaaren selvittämisen lisäksi päätetään käytettävät mallipohjat, metatiedot, tunnisteet ja nimeämiskäytäntö.
 • Kun harjoitellaan dokumenttien tuomista järjestelmään, suunnitellaan myös niiden linkittäminen muihin osioihin (prosesseille ja toimintakäsikirjaan).
 • Käsikirjat-workshopissa rakennetaan toimintakäsikirjan rakenne. Lisäksi opetellaan tekemään linkityksiä ja lisäämään kuvia, sekä tehdään käsikirjalle etulehti.

Mittarit

 • Mittarit-workshopissa vastataan kysymykseen: ”Mitä mitataan ja miksi?”
 • Organisaationne mittaristolle luodaan rakenne ja mittareita opetellaan rakentamaan alkeistiedoista lähtien.
 • Käydään läpi tietojen saanti muista järjestelmistä ja kytketään mittareille tehtäviä.
 • Lisäksi mietitään, miten mittareille asetetut tavoitteet vaikuttavat organisaation johtamiseen ja prosessien kehittämiseen? Entä milloin mittareita tarkastellaan?

Raportit

 • Raportit-workshopissa suunnitellaan ja luodaan raporttipohja. Koulutuksessa selvitetään, millaisia raportteja kannattaisi tehdä ja miten niitä kannattaisi hyödyntää.
 • Lisäksi koulutuksessa täytetään raportteja ja harjoitellaan niiden reititystä.
 • Koulutuksessa opitte myös raporttien tilastoinnin sekä mittareiden rakentamisen raporteista.

Riskit

 • Riskit-workshopissa opitte IMS-ohjelmiston riskit-osion käytön.
 • Pureudumme myös riskienhallinnan teoriaan ja opitte riskienhallintamallien suunnittelua ja toteutusta.
 • Koulutus sopii mihin tahansa riskeihin (tietoturva, ympäristö yms.), joita organisaatiossanne halutaan hallita.

Pääkäyttäjäkoulutus

 • Pääkäyttäjäkoulutuksessa opit ohjelmiston pääkäyttäjänä IMS-ohjelmiston ylläpito-osion käytön. Sinulle selviävät ohjelmiston käyttötarkoitus ja sen hyödyt.
 • Koulutuksessa luodaan myös kevyt katsaus ohjelmiston eri osoihin ja selvitetään mitä oikeudet, roolit ja käyttäjäryhmät ovat.

Kysy lisää


Liisamari Seppälä toimii Arterin asiakasvastaavana. Hän koordinoi IMS-koulutuksia ja auttaa organisaatioita kehittämään osaamistaan ohjelmistomme parissa. Liisamarin tehtävänä on löytää ne tavat, joilla voimme parhaiten tukea teitä eteenpäin toimintajärjestelmätyössä IMSin käyttöönoton jälkeen.